РОЗВИТОК МОРСЬКИХ ПОРТІВ: СВІТОВІ ПРАКТИКИ ТА ОСНОВНІ УРОКИ

  • Наталія Гринів Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-7255-8578
  • Костянтин Скопцов Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» http://orcid.org/0000-0002-2115-2391
  • Ольга Петренко Державний університет інфраструктури та технологій https://orcid.org/0000-0002-1869-7999
Ключові слова: морський порт, морські перевезення, розвиток, цифрові технології, закордонний досвід, логістичні операції, ефективність

Анотація

У статті доведено роль морського транспорту в світовій транспортній системі та значущість морських портів для національної економіки. Досліджено обсяги міжнародної морської торгівлі як передумови розвитку світової портової галузі. Проаналізовано пропускну спроможність морських портів за регіонами світу та вантажообіг лідерів галузі. Відзначено, що значну роль у світовій морській торгівлі та судноплавстві відіграють порти Азії. Зазначено, що найбільша частка з них знаходиться в Китаї. Встановлено, що для підвищення ефективності логістичних операцій, провідні морські порти світу трансформують концепцію свого розвитку, впроваджуючи сучасні цифрові технології. На основі дослідження основних тенденцій їх розвитку узагальнено практики, які, за умов адаптації, можуть бути використані при реформуванні портової галузі України.

Посилання

Демьянченко А. Г. Роль и структура морских портов Украины. Проблеми економіки. 2013. № 2. С. 53–59.

Курлянд А. М., Постан М. Я., Савельева И. В. Анализ современных тенденций развития портов в системе смешанных перевозок. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : Зб. наук. праць ОНМУ. 2013. Вип. 4(45). С. 7–23.

Alderton P. Lloyd’s Practical Shipping Guide. Port Management and Operations. London : Informa, 2008. 429 p.

Verhoeven P. A review of port authority functions: Towards a renaissance?. Maritime Policy & Management. 2010. № 37 (3), pp. 247–270.

Іванов Г. Формування концепції державного управління розвитком морських портів України. Менеджер. 2018. № 1. С. 200–208.

Котлубай О. М. Сучасні економічні відносини морегосподарського комплексу світу. Одеса : ІПРЕЕД, 2013. 205 с.

De Langen P. W., van der Lugt L. M. Institutional reforms of port authorities in the Netherlands ; the establishment of port development companies. Research in Transportation Business & Management. March 2017. Volume 22, pp. 108–113.

Собкевич О. В. та ін. Пріоритети державної морської політики у сфері функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2016. 72 с.

Sugawara, J. Port and hinterland network: a case study of the Crescent Corridor intermodal freight program in the US. Transportation Research Procedia. 2017. № 25. Рр. 916–927. DOI: http://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.466.

Chen, S.-L., Jeevan, J., Cahoon, S. Malaysian Container SeaportHinterland Connectivity: Status, Challenges and Strategies. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 2016. № 32 (3). Р. 127–138. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ajsl.2016.09.001.

Global ports survey on the implementation of electronic data exchange to conform with the IMO Convention on Facilitation of International Maritime Traffic. URL: https://sustainableworldports.org/wp-content/uploads/IAPH-FAL-Survey-Report-Jan-2021.pdf (дата звернення 18.05.2022)

Вдосконалення управління портовою галуззю України. Консолідація контролю за користуванням портовими територіями та наближення до моделі управління «порт-лендлорд»: світовий досвід і перспективи реформування в українському контексті. Світовий банк. 2020. 76 с.

Review of Maritime Transport 2021 (United Nations publication. Sales No. E.19.II.D.20, New York and Geneva). URL: https://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/rmt2020_en.pdf. (дата звернення 18.05.2022)

Про схвалення Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 р. № 548-р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80. (дата звернення 20.06.2022)

Про морські порти України: Закон Україні від 17.05.2012 р. № 4709-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1602-14. (дата звернення 20.06.2022).

Hafen Hamburg. Top 20 Containerhäfen. URL: https://www.hafen-hamburg.de/en/statistics/ (дата звернення 07.07.2022).

Ports and terminal insight. Quarterly. First quarter. URL: https://www.drewry.co.uk/maritime-research-products/ (дата звернення 07.07.2022).

Demianchenko, A. H. (2013) Rol i struktura morskikh portov Ukrainy [Role and Structure of the Sea Ports of Ukraine]. Problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 53–59. (in Russian)

Kurlyand, A. M., Postan, M. Ya. & Savelyeva, I. V. (2013) Analiz sovremennykh tendentsiy razvitiya portov v sisteme smeshannykh perevozok [Analysis of modern trends in the development of ports in the multimodal transport system]. Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transportі: Zb. nauk. prats ONMU, vol. 4(45), рр. 7–23. (in Russian)

Alderton, P. (2008) Lloyd’s Practical Shipping Guides. Port Management and Operations. London: Informa, 429 р.

Verhoeven, P. (2010) A review of port authority functions: Towards a renaissance? Maritime Policy & Management, vol. 37 (3), рр. 247–270.

Ivanov, H. S. (2018) Formuvannia kontseptsii derzhavnoho upravlinnia rozvytkom morskykh portiv Ukrainy [Formation of the concept of state management of the development of seaports of Ukraine]. Menedzher, no 1, pp. 200–208. (in Ukrainian)

Kotlubai O. M. (2013) Suchasni ekonomichni vidnosyny morehospodarskoho kompleksu svitu [Modern economic relations of the Marine economic complex of the world]. Odesa: IPREED, 205 p. (in Ukrainian)

de Langen, P. W., & van der Lugt, L. M. (2017) Institutional reforms of port authorities in the Netherlands; the establishment of port development companies. Research in Transportation Business & Management, no 22, pp. 108–113.

Sobkevych, O. V. ta in. (2016). Priorytety derzhavnoi morskoi polityky u sferi funktsionuvannia ta rozvytku morehospodarskoho kompleksu Ukrainy: analit. dop. [Priorities of the state maritime policy in the sphere of functioning and development of the Marine economic complex of Ukraine: analytical add.]. Kyiv: NISD, 72 p. (in Ukrainian)

Sugawara, J. (2017) Port and hinterland network: a case study of the Crescent Corridor intermodal freight program in the US. Transportation Research Procedia, no 25, pp. 916–927. DOI: http://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.466

Chen, S.-L., Jeevan, J., Cahoon, S. (2016) Malaysian Container SeaportHinterland Connectivity: Status, Challenges and Strategies. The Asian Journal of Shipping and Logistics, no 32 (3), pp. 127–138. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ajsl.2016.09.001

IAPH (2021) Global ports survey on the implementation of electronic data exchange to conform with the IMO Convention on Facilitation of International Maritime Traffic. Retrieved from: https://sustainableworldports. org/wp-content/uploads/IAPH-FAL-Survey-Report-Jan-2021.pdf (accessed 18.05.2022).

The World Bank (2020) Vdoskonalennya upravlіnnya portovoyu galuzzyu Ukraїni. Konsolіdatsіya kontrolyu za koristuvannyam portovimi teritorіyami ta nablizhennya do modelі upravlіnnya «port-lendlord»: svіtoviy dosvіd і perspektivi reformuvannya v ukraїnskomu kontekstі [Comprehensive management of the port galuzzi of Ukraine. Consolidation of control over port territories and closeness to the "port-landlord" management model: new information and perspectives of reform in the Ukrainian context.]. Svіtoviy bank, 76 р. (in Ukrainian)

UNCTAD (2021) Review of Maritime Transport 2020 (United Nations publication. Sales No. E.19.II.D.20, New York and Geneva). Retrieved from: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2020_en.pdf. (accessed 18.05.2022).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2013) Pro skhvalennia Stratehii rozvytku morskykh portiv Ukrainy na period do 2038 roku: rozporiadzhennia vid 11.07.2013 r. № 548-r [On approval of the strategy for the development of seaports of Ukraine for the period up to 2038: decree No. 548-r of 11.07.2013]. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80 (accessed 20.06.2022). (in Ukrainian)

Pro morski porty Ukrainy: Zakon Ukraini vid 17.05.2012 r. № 4709-VI [On seaports of Ukraine: Law of Ukraine No. 4709-VI of 17.05.2012]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1602-14. (accessed 20.06.2022). (in Ukrainian)

Hafen Hamburg (2022) Top 20 Containerhäfen. Retrieved from: https://www.hafen-hamburg.de/en/statistics/ (accessed 07.07.2022).

Drewry Maritime Research (2019) Ports and terminal insight. Quarterly. First quarter. Retrieved from: https://www.drewry.co.uk/maritime-research-products/ (accessed 07.07.2022).

Переглядів статті: 192
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Гринів, Н., Скопцов, К., & Петренко, О. (2022). РОЗВИТОК МОРСЬКИХ ПОРТІВ: СВІТОВІ ПРАКТИКИ ТА ОСНОВНІ УРОКИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-53
Розділ
ЕКОНОМІКА