ГУМАНІТАРНА ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Ключові слова: гуманітарна логістика, логістичні потоки, логістичні ланцюги, воєнні дії, гуманітарні коридори, вантажі, товари, транспорт, склади

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням трансформації логістичних потоків в умовах воєнного часу в Україні. Розглянуто класифікацію товарів гуманітарної допомоги, джерела її отримання, проведено моніторинг логістичних проблем, які виникли в країні з початком повномасштабного вторгнення Росії. Визначено сутність поняття гуманітарної логістики та її основні завдання, описано складнощі роботи з гуманітарними вантажами та запропоновано шляхи запобігання несвоєчасній доставці гуманітарних вантажів. Зазначено, що погано налагоджена координація між різними учасниками логістичного ланцюга призводить до сповільнення відправлення та доставки гуманітарних вантажів. Акцентовано увагу на важливій ролі вітчизняних компаній у процесах доставки гуманітарних вантажів. Окреслено перспективи відновлення логістики у післявоєнний період, що дозволить Україні інтегруватись у європейську систему.

Посилання

Логістика під час війни: як українському бізнесу організувати транспортні потоки. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3566470 -logistika-pid-cas-vijni-ak-ukrainskomu-biznesu-organizuvati-transportni-potoki.html (дата звернення: 25.10 2023).

Механізми надання державою гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/ Mehanizmy-nadannya-derzhavnoyu-gumanitarnoyi-dopomogy-v-umovah-voyennogo-stanu.pdf (дата звернення: 28.10.2023).

Мироненко В.К. Основи гуманітарної логістики та транспортного обслуговування в надзвичайних ситуаціях. Колективна монографія «Інжиніринг криз та ризиків транспортних послуг»: за ред. В.М. Самсонкіна та І.В. Ніколаєнко. Київ: Талком, 2021. 312 с.

Мікуліна М., Клєщ О., Метенко А., Черниш А. Гуманітарна логістика України в умовах бойових дій. Scientific research in the modern world. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. – Toronto: Perfect Publishing, 2023. P. 204-209. URL: https://sciconf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-researchin-the-modern-world-6-8-04-2023-toronto-kanada-arhiv/ (дата звернення: 24.10.2023).

Німецькі компанії Deutsche Bahn та DB Schenker долучаються до гуманітарної логістики в інтересах України. URL: https://logist.fm/news/ nimecki-kompaniyi-deutsche-bahn-ta-db-schenker-doluchayutsya-do-gumanitarnoyi-logistiki-v (дата звернення: 22.10.2023).

План гуманітарного реагування. Україна. URL: https://www.unhcr.org/ ua/wp-content/uploads/sites/38/2023/02/Ukraine-Humanitarian-Response-Plan-February-2023-UK.pdf (дата звернення: 28.10.2023).

Позднякова Л.О., Котик В.В. Транспортна логістична система України в умовах воєнного стану. Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали 18‐ї науково-практичної міжнародної конференції (2-3 червня 2022 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2022. С. 174-176.

Шевченко В. Логістика війни. Як змінились вантажні перевезення в Україні. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/perevezennya-v-ukrajini-pid-chas-viyni-gumanitarni-vantazhi-obmezhennya-na-perevezennya-50231625.html (дата звернення: 21.10.2023).

Lohistyka pid chas viyny: yak ukrayinsʹkomu biznesu orhanizuvaty transportni potoky [Logistics during the war: how Ukrainian businesses organize transport flows]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/ 3566470-logistika-pid-cas-vijni-ak-ukrainskomu-biznesu-organizuvati-transportni-potoki.html (accessed October 25, 2023).

Mekhanizmy nadannya derzhavoyu humanitarnoyi dopomohy v umovakh voyennoho stanu [Mechanisms of state provision of humanitarian assistance under martial law]. Available at: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/ Mehanizmy-nadannya-derzhavnoyu-gumanitarnoyi-dopomogy-v-umovah-voyennogo-stanu.pdf (accessed October 28, 2023).

Myronenko V.K. (2021) Osnovy humanitarnoyi lohistyky ta transportnoho obsluhovuvannya v nadzvychaynykh sytuatsiyakh [Basics of humanitarian logistics and transport service in emergency situations]. Kolektyvna monohrafiya «Inzhynirynh kryz ta ryzykiv transportnykh posluh» [Collective monograph «Engineering of crises and risks of transport services»]. Za red. V.M. Samsonkina ta I.V. Nikolayenko. Kyiv: Talkom. 312 р. (in Ukrainian)

Mikulina M., Klesch O., Metenko A., Chernysh A. (2023) Humanitarna lohistyka Ukrayiny v umovakh boyovykh diy [Humanitarian logistics of Ukraine in the conditions of hostilities]. Scientific research in the modern world. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. - Toronto: Perfect Publishing. P. 204-209. Available at: https://sciconf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-researchin-the-modern-world-6-8-04-2023-toronto-kanada-arhiv/ (accessed October 24, 2023).

Nimetsʹki kompaniyi Deutsche Bahn ta DB Schenker doluchayutʹsya do humanitarnoyi lohistyky v interesakh Ukrayiny [German companies Deutsche Bahn and DB Schenker join humanitarian logistics in the interests of Ukraine]. Available at: https://logist.fm/news/nimecki-kompaniyi-deutsche-bahn-ta-db-schenker-doluchayutsya-do-gumanitarnoyi-logistiki-v (accessed October 22, 2023).

Plan humanitarnoho reahuvannya. Ukrayina [Humanitarian response plan. Ukraine]. Available at: https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/ 2023/02/Ukraine-Humanitarian-Response-Plan-February-2023-UK.pdf (accessed October 28, 2023).

Pozdniakova L.O., Kotyk V.V. (2022) Transportna lohistychna systema Ukrayiny v umovakh voyennoho stanu [Transport logistics system of Ukraine under martial law]. International transport infrastructure, industrial centers and corporate logistics: materials of the 18th scientific and practical international conference (June 2-3, 2022). Kharkiv: UkrDUZT. P. 174-176.

Shevchenko V. Lohistyka viyny. Yak zminylysʹ vantazhni perevezennya v Ukrayini [Logistics of war. How freight transportation in Ukraine has changed]. Available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/perevezennya-v-ukrajini-pid-chas-viyni-gumanitarni-vantazhi-obmezhennya-na-perevezennya-50231625.html (accessed October 21, 2023).

Переглядів статті: 50
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Гринів, Н. (2023). ГУМАНІТАРНА ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-4
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ