МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: механізм, інвестування, інноваційний розвиток, структурне бачення механізму, суб'єктно-об'єктні складові, функціонально-цільові складові, процесно-циклічний підхід, сценарний підхід

Анотація

У статті розглядаються теоретико-методичні та практичні підходи до формування механізму інвестування інноваційного розвитку підприємства. Розвиток підприємства пов'язаний з інноваційною складовою, яка матиме певну специфіку залежно від стратегічних намірів підприємця на тій чи іншій стадії життєвого циклу. Це призводить до необхідності здійснення інноваційних проєктів і відповідного їх інвестування. Звісно, що усі ці процеси: розвиток, інновації, інноваційні проєкти, інвестування – мають бути задіяні в єдиному механізмі, який забезпечить правильне комплексне розроблення і прийняття відповідних рішень для розвитку підприємства. Механізм інвестування варто розглядати як складне системне та комплексне явище. Специфіка формування механізму інвестування визначається цільовим спрямуванням процесів розвитку, інноваційного та інвестиційного процесів. Розвиток підприємства відбувається циклічно і усі стадії його життєвого циклу залежні від впроваджуваних інновацій. Механізм інвестування інноваційного розвитку підприємства може бути сформований через призму багатогранного бачення, а саме з погляду статичного підходу (структурне бачення механізму) і динамічного (процесно-циклічний та сценарний підходи). Статичний (структурний) підхід передбачає виділення суб'єктно-об'єктних та функціонально-цільових складових. Процесно-циклічний підхід відображає бачення у співвідношенні та взаємозв’язку стадій життєвого циклу підприємства, цільових установок на розвиток, специфіки інноваційних проєктів та процесів інвестування. Сценарний підхід відображає поєднання двох попередніх підходів і є певним «алгоритмічним» підґрунтям для остаточного обґрунтування рішень та може слугувати практичним інструментом для формування механізму щодо інвестування інноваційного розвитку.

Посилання

Верхоляд І.М. Інвестиційний механізм підприємства: принципи побудови, складові та особливості реалізації. Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. 2012. № 9. С. 410–415. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3105 (дата звернення: 18.07.2022).

Волощук В.Р., Волощук Ю.О., Іванишин О.В. Інвестування інноваційного розвитку підприємств. Інноваційна економіка. 2020. № 3–4. С. 156–162. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.22 (дата звернення: 19.07.2022).

Георгіаді Н.Г., Федорчак О.Є. Сутність і види механізмів залучення інвестицій на підприємство. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 22. С. 6–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_22_3 (дата звернення: 19.07.2022).

Некрасова Л.А., Моніч О.В. Механізм розробки стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства. Стратегія розвитку України. 2014. № 1. С. 159–163. URL: http://surl.li/cmome (дата звернення: 20.07.2022).

Новікова Л.А., Дубас А.О. Механізм інвестування підприємств житлово-комунального господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 11. С. 35–38. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/704 (дата звернення: 20.07.2022).

Сорочишина Н.А. Інвестиційний механізм у складі державної політики у сфері залучення інвестицій на інноваційну діяльність. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2018. Том 29 (68). № 1. С. 152–160. URL: http://surl.li/cmoku (дата звернення: 20.07.2022).

Ткачук С.В. Методичні засади визначення механізму інвестування відтворення основних засобів. Наукові праці НУХТ. 2012. № 42. С. 164–170. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9311 (дата звернення: 10.07.2022).

Ткачук С.В. Системний підхід до визначення механізму інвестування. Управління сучасним підприємством : матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 22–28 березня, 2012 р. Київ : НУХТ, 2012. С. 212–214. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17225 (дата звернення: 10.07.2022).

Царенко О.В. Інвестиційні механізми реалізації цільової стратегії інноваційного розвитку легкої промисловості регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 10. С. 9–13. URL: http://surl.li/cmokm (дата звернення: 21.07.2022).

Verkholiad I.M. (2012) Investytsiinyi mekhanizm pidpryiemstva: pryntsypy pobudovy, skladovi ta osoblyvosti realizatsii [Investment mechanism of the enterprise: principles of construction, components and features of implementation]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI» : zbirnyk naukovykh prats, 9, 410–415. Retrieved from: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3105 (in Ukrainian)

Voloshchuk V.R., Voloshchuk Yu.O., Ivanyshyn O.V. (2020) Investuvannia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [Investing in the innovative development of enterprises]. Innovatsiina ekonomika, 3–4, 156–162. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.22 (in Ukrainian)

Heorhiadi N.H., Fedorchak O.Ye. (2013) Sutnist i vydy mekhanizmiv zaluchennia investytsii na pidpryiemstvo [The essence and types of mechanisms for attracting investments to the enterprise]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 22, 6–11. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_22_3 (in Ukrainian)

Nekrasova L.A., Monich O.V. (2014) Mekhanizm rozrobky stratehii innovatsiino-investytsiinoho rozvytku pidpryiemstva [The mechanism of development of the strategy of innovation and investment development of the enterprise]. Stratehiia rozvytku Ukrainy, 1, 159–163. Retrieved from: http://surl.li/cmome (in Ukrainian)

Novikova L.A., Dubas A.O. (2013) Mekhanizm investuvannia pidpryiemstv zhytlovo-komunalnoho hospodarstva [Mechanism of investment of housing and communal enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 11, 35–38. Retrieved from: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/704 (in Ukrainian)

Sorochyshyna N.A. (2018) Investytsiinyi mekhanizm u skladi derzhavnoi polityky u sferi zaluchennia investytsii na innovatsiinu diialnist [The investment mechanism as part of state policy in the sphere of investment attraction for innovative activities]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia, 29 (68), 152–160. Retrieved from: http://surl.li/cmoku (in Ukrainian)

Tkachuk S.V. (2012) Metodychni zasady vyznachennia mekhanizmu investuvannia vidtvorennia osnovnykh zasobiv [Methodological principles for determining the investment mechanism for the reproduction of fixed assets]. Naukovi pratsi NUKhT, 42, 164–170. Retrieved from: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9311 (in Ukrainian)

Tkachuk S.V. (2012) Systemnyi pidkhid do vyznachennia mekhanizmu investuvannia [Systematic approach to determining the investment mechanism]. Upravlinnia suchasnym pidpryiemstvom : materialy VIII mizhnar. nauk.-prakt. konf., 212–214. Retrieved from: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17225 (in Ukrainian)

Tsarenko O.V. (2010) Investytsiini mekhanizmy realizatsii tsilovoi stratehii innovatsiinoho rozvytku lehkoi promyslovosti rehionu [Investment mechanisms for the implementation of the target strategy of innovative development of light industry in the region]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 10, 9–13. Retrieved from: http://surl.li/cmokm (in Ukrainian)

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Стахурська, С. (2022). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-49
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ