МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: міграційні процеси, інтелектуальна міграція, національна безпека, глобалізація, ресурси, державне регулювання

Анотація

У статті проаналізовано тенденції впливу міграційних процесів на розвиток світової економіки та системи міжнародних економічних відносин, а також їх вплив на рух міжнародної робочої сили й зміни підходів до їх аналізу в контексті глобалізаційних трансформацій. Вказано, що приєднання до процесів глобалізації є, безумовно, позитивним явищем. Наголошено, що при входженні у світовий простір країни опиняються у разюче нерівних умовах. Держави набувають швидших темпів економічного розвитку, але програють у рівні соціальних показників. Обґрунтованою є необхідність визначення напрямів впливу міграції на соціально-економічне становище країни, що потребує постійного вдосконалення системи регулювання міжнародної трудової міграції з метою отримання соціально-економічних переваг від участі держави в міграційних процесах. Зазначено, що регулювання міграції на державному рівні потребує, зокрема, ратифікації усіх угод між урядами України та відповідних держав про взаємне працевлаштування громадян йа про співробітництво у сфері трудової міграції і соціального захисту мігрантів-робітників. Підкреслено, що існує декілька напрямків державного регулювання міграційної діяльності: захист національних інтересів та національної безпеки від нелегальної імміграції; соціальний захист громадян країни за кордоном; регулювання міграції в контексті оптимізації внутрішнього та зовнішнього ринків. Вказано, що трудова міграція має стати двигуном прогресу та обміну трудовим досвідом між Україною й іншими європейськими країнами з метою створення максимально комфортних умов праці для наших працівників в Україні. Передбачається, що для повернення більшості працівників на роботу в рідну країну необхідно створити більше робочих місць, відновивши багато заводів і підтримуючи та сприяючи розвитку власного малого та середнього бізнесу українців. Також необхідно підвищити рівень середньої заробітної плати до європейського рівня, орієнтуючись на такі країни, як Німеччина, Австрія, Італія та інші високорозвинені країни Європи.

Посилання

Заволока Ю. М., Сідненко М. В., Івко А. В. Міграційні процеси у контексті глобалізації світової економіки. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/78.pdf (дата звернення: 22.06.2022).

Терещенко Д. А. Вплив міграційних процесів на розвиток людського капіталу. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2019. № 4 (68). С. 207–214.

Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : монографія. Київ : НІСД, 2018. 472 с.

Шергіна Л. А., Бурма Ю. В. Вплив міграції людських ресурсів на економічний розвиток країн. Економічні студії. 2018. №1 (19). С. 88–92.

Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/7/682160/ (дата звернення: 27.06.2022).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.07.2022).

Степура Т. М. Міґраційні процеси у контексті глобалізації та їх державне регулювання. Науковий вісник. 2007. Вип. 17.6. С. 148–155.

Македон В. В. Оцінка процесів та макроекономічних наслідків міжнародної трудової міграції в умовах глобальної економіки. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 35. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-6

Гончарук І. В., Томашук І. В. Ресурсний потенціал сільських територій: стан та напрями зміцнення : монографія. Вінниця : ТОВ «Твори», 2022. 334 с.

Красівський Д. Міграційні процеси в Україні: загроза національній безпеці чи перспектива розвитку регіонів. Наукові записки. 2020. Випуск 3–4 (99-100). С. 374–384.

Щолокова Г., Палешко Я., Горожанкіна Н. Міжнародна міграція в контексті процесів європейської інтеграції. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2021. № 3 (11). С. 39–47.

Tomashuk I. Current state and prospects of labor potential development of rural territories of Ukraine (on the example of Vinnitsa region). The scientific heritage. 2020. № 49. Vol. 6. Р. 31–43.

Курилич М. Трансформація та політизація міграційних процесів під впливом глобалізації. Наукові записки. 2018. Випуск 49. С. 364–380.

Юськів Б. М. Глобалізація і трудова міграція в Європі : монографія. Рівне : видавець О. М. Зень, 2009. 476 с.

Tomashuk I., Baldynyuk V. International migration of human resources in the conditions of geoeconomic transformations. Three Seas Economic Journal. 2022. Vol. 3. № 1. Р. 203–216.

Кислицина О. В. Сутність міжнародної економічної міграції та її особливості в умовах глобалізації. Економічний часопис-XXI. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2010. № 11–12. С. 33–36.

Zavoloka Yu. M., Sidnenko M. V., Ivko A. V. (2020). Mihratsiini protsesy u konteksti hlobalizatsii svitovoi ekonomiky [Migration processes in the context of globalization of the world economy]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/78.pdf (in Ukrainian).

Tereshchenko D. A. (2019). Vplyv mihratsiinykh protsesiv na rozvytok liudskoho kapitalu [The influence of migration processes on the development of human capital]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia – State and regions. Series: Public administration, 4 (68), 207–214. (in Ukrainian).

Malynovska O. A. (2018). Mihratsiina polityka: hlobalnyi kontekst ta ukrainski realii: monohrafiia [Migration policy: global context and Ukrainian realities: monograph]. Kyiv : NISD, 472. (in Ukrainian)

Sherhina L. A., Burma Yu. V. (2018). Vplyv mihratsii liudskykh resursiv na ekonomichnyi rozvytok krain [The impact of human resource migration on the economic development of countries]. Ekonomichni studii – Economic studies, 1 (19), 88–92. (in Ukrainian)

Ekonomichna pravda [Economic truth]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/7/682160/ (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Stepura T. M. (2007). Migratsiini protsesy u konteksti hlobalizatsii ta yikh derzhavne rehuliuvannia [Migration processes in the context of globalization and their state regulation]. Naukovyi visnyk – Scientific Bulletin, 17.6, 148–155. (in Ukrainian)

Makedon V. V. (2022). Otsinka protsesiv ta makroekonomichnykh naslidkiv mizhnarodnoi trudovoi mihratsii v umovakh hlobalnoi ekonomiky [Evaluation of the processes and macroeconomic consequences of international labor migration in the conditions of the global economy]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 35. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-6 (in Ukrainian)

Honcharuk I. V., Tomashuk I. V. (2022). Resursnyi potentsial silskykh terytorii: stan ta napriamy zmitsnennia: monohrafiia [Resource potential of rural areas: state and directions of strengthening: monograph]. Vinnytsia: TOV «Tvory», 334. (in Ukrainian)

Krasivskyi D. (2020). Mihratsiini protsesy v Ukraini: zahroza natsionalnii bezpetsi chy perspektyva rozvytku rehioniv [Migration processes in Ukraine: a threat to national security or a prospect for regional development]. Naukovi zapysky – Proceedings, 3–4 (99–100), 374–384. (in Ukrainian)

Shcholokova H., Paleshko Ya., Horozhankina N. (2021). Mizhnarodna mihratsiia v konteksti protsesiv yevropeiskoi intehratsii [International migration in the context of European integration processes]. Mizhnarodni vidnosyny, suspilni komunikatsii ta rehionalni studii – International relations, public communications and regional studies, 3 (11), 39–47. (in Ukrainian)

Tomashuk I. (2020). Current state and prospects of labor potential development of rural territories of Ukraine (on the example of Vinnitsa region). The scientific heritage, 49, 6, 31–43.

Kurylych M. (2018). Transformatsiia ta polityzatsiia mihratsiinykh protsesiv pid vplyvom hlobalizatsii [Transformation and politicization of migration processes under the influence of globalization]. Naukovi zapysky – Proceedings, 49, 364–380. (in Ukrainian)

Yuskiv B. M. (2009). Hlobalizatsiia i trudova mihratsiia v Yevropi: monohrafiia [Globalization and labor migration in Europe: monograph]. Rivne : vydavets O. M. Zen, 476. (in Ukrainian)

Tomashuk I., Baldynyuk V. (2022). International migration of human resources in the conditions of geoeconomic transformations. Three Seas Economic Journal, 3, 1, 203–216.

Kyslytsyna O. V. (2010). Sutnist mizhnarodnoi ekonomichnoi mihratsii ta yii osoblyvosti v umovakh hlobalizatsii [The essence of international economic migration and its features in the conditions of globalization]. Ekonomichnyi chasopys-XXI. Seriia: Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny – Economic journal-XXI. Series: World economy and international economic relations, 11–12, 33–36. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 287
Завантажень PDF: 561
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Томашук, І., & Болтовська, Л. (2022). МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-50
Розділ
ЕКОНОМІКА