СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМОК ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ

Ключові слова: глобальні проблеми людства, туризм, сільський зелений туризм, інноваційна кластерна модель, засоби розміщення туристів, синергійний ефект

Анотація

Досліджено сучасні глобальні проблеми людства, попит на природні ресурси, ефективний розвиток сільських територій, напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського зеленого туризму, переваги створення інноваційної кластерної моделі для розвитку регіонів. У статті зазначено, що сільський туризм урізноманітнює місцеву економіку, формує попит на місцеві екологічні товари і послуги, відкриває додаткові джерела доходів для сільських територій, змінює становище сільських підприємців і мешканців села: вони стають виробниками і постачальниками якісних туристичних послуг, передбачає також удосконалення стратегії розвитку сільських територій та підвищення ролі влади на місцях, про що переконливо свідчить європейський досвід. Місцева влада розглядає питання розвитку сільських територій, як пріоритетний напрямок своєї діяльності в контексті інтеграції з іншими аспектами сільського життя.

Посилання

Мазур С.А., Прилуцький А.М. Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nay&ka.com.ua/pdf/2_2018/47.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Анопрієнко В.О. Рекреаційна інфраструктура як основна складова рекреаційного простору регіону. Ефективна економіка. 2012. № 10. С.1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1469 (дата звернення: 20.07.2022).

Огієнко А.В., Огієнко М.М., Яковуник О.В. Регіональний туристично-рекреаційний потенціал: теоретичні аспекти. Причорноморські економічні студії. 2020. № 50. С. 80-85.

Клочковська В.О., Клочковський О.В. Стан та перспективи розвитку подієвого туризму у Вінницькій області. Економіка і організація управління. 2019. № 1 (33). С. 110-115.

Вовк К. Теоретична сутність поняття «подієвий туризм» та прикладні аспекти його використання. Проблеми і перспективи економіки та управління 2019. № 3 (19). С. 184-193.

Кудінова І.П., Т.А. Голованьова. Подієвий туризм в Україні як складова індустрії гостинності. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2018. Вип. 284. С. 258-263. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2018_284_30 (дата звернення 4.04.2022).

Бойко В.О. Сільський зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи. Агросвіт 2020. № 22. С. 58-65.

Zahlen-Daten-Fakten. Deutschertourismusverband. URL: https://www.deutschertourismusverband.de/service/touristische-informationsn-orm-tin.html (дата звернення: 15.01.2021).

Петрук В.Г. Екогеографія та екотуризм: навч. посібн. Вінниця: Видавництво ТОВ " Нілан-ЛТД. 2016. 178 с.

Ходан І.В. Державна підтримка підприємництва: світовий досвід загального та особливого. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 8 (123). С. 36-42.

Мальська М. Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні. Вісник Київського національньго університету культури і мистецтва. 2018. Вип. 2. С.8-23. URL: http://tourism.knukim.edu.ua/article/view/154397 (дата звернення: 14.11.2021).

Бошота Н.В. Перспективи розвитку кластерної моделі розвитку туризму в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. № 6 (128). С. 191-194. URL: http://ird.gov.ua/sepsep20176(128)/sep20176(128)_191_BoshotaN.pdf (дата звернення 4.07.2022).

Коляденко С.В. Формування іміджу регіону в умовах розвитку туристичних кластерів. Економіка і організація управління. 2018. № 3 (31). С. 16-23.

Mazur, S.A. and Pryluky, A.M. (2018), Rural tourism as a promising area of domestic tourism [Rural tourism as a perspective direction for the development of domestic tourism]. Efficient economy – Efficient economy, 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/47.pdf (in Ukrainian)

Anopriienko, V.O. (2012), Rekreatsiina infrastruktura yak osnovna skladova rekreatsiinoho prostoru rehionu [Recreational infrastructure as the main component of the recreational space of the region]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 10. Retrieved from: http://www.economy (in Ukrainian)

Ohiienko, A.V., Ohiienko, M.M., Yakovunyk, O.V. (2020), Rehionalnyi turystychno-rekreatsiinyi potentsial: teoretychni aspekty [Recreational infrastructure as the main component of the recreational space of the region]. Prychornomorski ekonomichni studii – Efficient economy, 80–85. Retrieved from: http://www.economy (in Ukrainian)

Klochkovska, V.O., Klochkovskyi, O.V. (2019), Stan ta perspektyvy rozvytku podiievoho turyzmu u Vinnytskii oblasti [State and prospects of development of event tourism in Vinnytsia region]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organization, 1 (33), 110–115. (in Ukrainian)

Vovk, K. (2019), Teoretychna sutnist poniattia “podiievyi turyzm“ ta prykladni aspekty yoho vykorystannia [The theoretical essence of the concept of "event tourism" and applied aspects of its use]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, 3 (19), 184–193. (in Ukrainian)

Kudinova, I.P., Holovanova, T.A. (2018), Podiievyi turyzm v Ukraini yak skladova industrii hostynnosti [Event tourism in Ukraine as a component of the hospitality industry]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy – Scientific Bulletin of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, 284, 258–263. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2018_284_30193 (in Ukrainian)

Boiko, V.O. (2020), Silskyi zelenyi turyzm v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Rural green tourism in Ukraine: problems and prospects]. Ahrosvit – Agrosvit, 22, 58–65. Retrieved from: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3333&i=8193 (in Ukrainian)

Tsyfry-Dani-Fakty. Nimetska asotsiatsiia turyzmu [Figures-Daten-Fakten. Deutschertourismusverband]. Retrieved from: https://www.deutscher-tourismusverband.de/service/touristische-informationsn-orm-tin.html

Petruk, V.H. (2016), Ekoheohrafiia ta ekoturyzm [Ecogeography and ecotourism]. Vinnytsia: TOV Nilan-LTD, 178, 193. (in Ukrainian)

Khodan, I.V. (2011), Derzhavna pidtrymka pidpryiemnytstva: svitovyi dosvid zahalnoho ta osoblyvoho [State support of entrepreneurship: world experience of general and special]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 8, 36–42. (in Ukrainian)

Malska, M. (2018), Typy i modeli klasteriv silskoho turyzmu v Ukraini [Types and models of rural tourism clusters in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnho universytetu kultury i mystetstva – Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Art, 2, 8–23 Retrieved from: http://tourism.knukim.edu.ua/article/view/154397 (in Ukrainian)

Boshota, N.V. (2017), Perspektyvy rozvytku klasternoi modeli rozvytku turyzmu v Ukraini [Prospects for the development of the cluster model of tourism development in Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 6 (128), 191–194. Retrieved from: http://ird.gov.ua/sep/sep20176(128)/sep20176(128)_191_BoshotaN (in Ukrainian)

Koliadenko, S.V. (2018), Formuvannia imidzhu rehionu v umovakh rozvytku turystychnykh klasteriv [Formation of the image of the region in the conditions of the development of tourist clusters]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organization, 3 (31), 16–23. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 137
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Табенська, О. (2022). СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМОК ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-42