ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  • Василь Голян Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» https://orcid.org/0000-0002-2502-4573
  • Наталія Мединська Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0003-2573-0205
Ключові слова: економічне стимулювання, інституціональні передумови, землекористування, земельні відносини, пільги, кредитування

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність трансформації існуючої системи економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель в сучасну систему економічного стимулювання екологобезпечного землекористування, яка враховуватиме наявні євроінтеграційні та децентралізаційні виклики. Дослідження показали, що основними глобальними та національними інституціональними передумовами формування сучасної системи економічного стимулювання екологобезпечного землекористування виступають: схвалення у 2021 році Нової кліматичної угоди; заплановане запровадження Європейським Союзом прикордонного вуглецевого коригування; імплементація Глобальних цілей сталого розвитку та Спільної аграрної політики Європейського Союзу; інституціоналізація ринку земель сільськогосподарського призначення; дерегуляція земельних відносин. Встановлено, що вигоди від формування системи економічного стимулювання екологобезпечного землекористування полягають у відновленні традиційної сільськогосподарської спеціалізації, дотриманні сівозмін, рекультивації порушених земель, створенні захисних лісосмуг, підвищенні рівня лісистості, збереженні водно-болотних угідь.

Посилання

Бойченко Р.В. Економічне стимулювання раціонального використання земель. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Тернопіль, 24–25 березня 2016 р.). Тернопіль : Крок, 2016. Ч. 1. С. 31–34.

Єкель Г.В. Обґрунтування теоретичних основ екологобезпечного використання земель. Економiка i органiзацiя управлiння. 2016. № 4(24). С. 171–178.

Лазеба Є.С. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель у Полтавській області. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 11. С. 40–44.

Мартинюк М.П. До питання економічного стимулювання раціонального використання й охорони земель. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 19. С. 120–123.

Мединська Н.В. Економічний механізм природокористування в умовах сучасних викликів: принципи та інституціоналізація. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-27

Мединська Н.В. Економічний механізм природокористування в умовах децентралізації: сутнісна характеристика, типи, ієрархія. Економіка та держава. 2022. Вип. 2. С. 97–102.

Степаненко Т.О. Формування екологобезпечного землекористування в сільськогосподарських підприємствах. Technology audit and production reserves. 2015. № 1/6(21). С. 30–33.

Boichenko R.V. (2016) Ekonomichne stymuliuvannia ratsionalnoho vykorystannia zemel [Economic stimulation of rational land use]. Ekolohiia i pryrodokorystuvannia v systemi optymizatsii vidnosyn pryrody i suspilstva: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. (m. Ternopil, 24–25 bereznia 2016 r.). Ternopil: Krok, part 1, pp. 31–34.

Iekel H.V. (2016) Obgruntuvannia teoretychnykh osnov ekolohobezpechnoho vykorystannia zemel [Justification of the theoretical foundations of ecologically safe land use]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia. Vol. 4(24), pp. 171–178.

Lazeba Ye.S. (2015) Ekonomichne stymuliuvannia ratsionalnoho vykorystannia ta okhorony zemel u Poltavskii oblasti [Economic stimulation of rational use and protection of land in the Poltava region]. Investytsii: praktyka ta dosvid. Vol. 11, pp. 40–44.

Martyniuk M.P. (2016) Do pytannia ekonomichnoho stymuliuvannia ratsionalnoho vykorystannia y okhorony zemel [To the issue of economic stimulation of rational use and protection of land]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Vol. 19, pp. 120–123.

Medynska N.V. (2022) Ekonomichnyi mekhanizm pryrodokorystuvannia v umovakh suchasnykh vyklykiv: pryntsypy ta instytutsionalizatsiia [The economic mechanism of nature management in the conditions of modern challenges: principles and institutionalization]. Ekonomika ta suspilstvo. Vol. 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-27

Medynska N.V. (2022) Ekonomichnyi mekhanizm pryrodokorystuvannia v umovakh detsentralizatsii: sutnisna kharakterystyka, typy, iierarkhiia [The economic mechanism of nature use in conditions of decentralization: essential characteristics, types, hierarchy]. Ekonomika ta derzhava. Vol. 2, pp. 97–102.

Stepanenko T.O. (2015) Formuvannia ekolohobezpechnoho zemlekorystuvannia v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Formation of ecologically safe land use in agricultural enterprises]. Technology audit and production reserves. Vol. 1/6(21), pp. 30–33.

Переглядів статті: 187
Завантажень PDF: 188
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Голян, В., & Мединська, Н. (2022). ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-33
Розділ
ЕКОНОМІКА