ЗМІНИ НА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Ключові слова: ринок праці, безробіття, міграція, вимушені переселенці, воєнні дії, війна

Анотація

Стаття присвячена аналізу стану ринку праці у воєнний період, порівняння змін із станом ринку в мирний час, розглянуті процеси адаптації під нові умови існування, розглянуті зміни у пріоритетності вакантних посад на ринку. Визначено, що незважаючи на військові дії, ринок праці почав процес стабілізації, показав свою пластичність та пристосованість до умов та потреб держави. Натомість, розглядаючи майбутню перспективу розвитку, визначено, що чим довше триватимуть бойові дії, тим важче буде утримувати стабільність на ринку. Виявлено, що в особливо напруженому стані знаходяться Західні області країни, котрі прийняли на себе значне соціальне навантаження через прибуття значної кількості вимушено переміщених осіб. Тому нами виділені ключові ризики, котрі будуть дестабілізувати ринок при продовженні україно-російської війни та у післявоєнний час. Запропоновано ряд заходів щодо відновлення стабілізації ринку праці після завершення бойових дій на території держави, висунуті пропозиції щодо розгляду змін законодавства та розробки механізмів повернення вимушених переселенців, створення умов до залучення молоді на ринок праці та забезпечення програм із професійної орієнтації, підвищення кваліфікації для швидкого та ефективного відновлення ринку праці та економіки в цілому.

Посилання

Васильців Т., Левицька О., Рудковський О. (2022). Структурні диспропорції і дисбаланси ринку праці областей Карпатського регіону України в умовах війни: тенденції, загрози, орієнтири політики стабілізації й використання можливостей. Економіка та суспільство. 2022. № 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-37

Кваша О.С. Ринок праці в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 22. URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/4051-kvasha-o-s-rinok-pratsi-v-ukrajini-analiz-suchasnogo-stanu-ta-perspektivi-rozvitku

Федунчик Л.Г. Ринок праці в Україні: проблеми та напрями їх вирішення. Ринок праці та зайнятість населення. 2016. № 2. С. 31.

Лібанова Е. Війна з Росією: як дати роботу біженцям і що робити після. Дзеркало тижня. 16.03.2022. URL: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/vijna-z-rosijeju-jak-dati-robotu-bizhentsjam-i-shcho-robiti-pislja.html

Стратегічна ціна російської агресії для економіки України / за наук. ред. Я.А. Жаліла. Київ : НІСД, 2022. 67 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-03/ad-5-03-2022_0.pdf

Аналітична записка МОП. Вплив кризи в Україні на сферу праці: попередні оцінки. URL: https://ukraine.un.org/sites/default/files/202205/UKR_Brief%20note_11May-2022.pdf

Конкуренція зросла, але є шанс знайти роботу! Що відбувається на ринку праці в червні. URL: https://vikna.tv/dlia-tebe/robota/vakansiyi-v-ukrayini-v-chervni-sytuacziya-na-rynku-praczi/

Як проходить адаптація до роботи в умовах війни – досвід великих компаній. URL: https://www.work.ua/articles/work-in-team/2870/

Як війна впливає на ринок праці та що чекає шукачів роботи? URL: https://careerhub.in.ua/viyna_ta_rynok_praci/

Як змінився ринок праці за 100 днів війни? URL: https://budni.rabota.ua/ua/news/yak-zminivsya-rinok-pratsi-v-ukrayini-za-100-dniv-viyni

Релокейт: гарантії та виплати працівникам. URL: https://budni.rabota.ua/ua/resume-job-search/relokeyt-harantiyi-ta-vyplaty-pratsivnykam

Кого шукають роботодавці у Львові? URL: https://lviv.grc.ua/article/30180

Вакансії для переселенців: кого шукають роботодавці у Львові. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/6/685310/ (дата звернення: 18.04.2022).

Аналітична та статистична інформація Державної служби зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics (дата звернення: 23.04.2022).

Міжнародна організація з міграції. URL: https://ukraine.iom.int/uk/dani-ta-resursy

Vasyltsiv T., Levytska O., Rudkovskyi O. (2022) Strukturni dysproportsii i dysbalansy rynku pratsi oblastei Karpatskoho rehionu Ukrainy v umovakh viiny: tendentsii, zahrozy, oriientyry polityky stabilizatsii y vykorystannia mozhlyvostei [Structural disproportions and imbalances of the labor market of the regions of the Carpathian region of Ukraine in the conditions of war: trends, threats, orientations of the policy of stabilization and use of opportunities]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-37 (in Ukrainian)

Kvasha O.S. (2018) Rynok pratsi v Ukraini: analiz suchasnoho stanu ta perspektyvy rozvytku [The labor market in Ukraine: analysis of the current state and prospects for development]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 22. Available at: http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/4051-kvasha-o-s-rinok-pratsi-v-ukrajini-analiz-suchasnogo-stanu-ta-perspektivi-rozvitku (in Ukrainian)

Fedunchyk L.H. (2016) Rynok pratsi v Ukraini: problemy ta napriamy yikh vyrishennia [The labor market in Ukraine: problems and ways to solve them] Rynok pratsi ta zainiatist naselennia – Labor market and population employment, 2, 31.

Libanova E. (2022) Viina z Rosiieiu: yak daty robotu bizhentsiam i shcho robyty pislia [War with Russia: how to give jobs to refugees and what to do after]. Dzerkalo tyzhnia – Mirror of the week. 16.03.2022. Available at: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/vijna-z-rosijeju-jak-dati-robotu-bizhentsjam-i-shcho-robiti-pislja.html (in Ukrainian)

Zhalila Ya.A. (2022) Stratehichna tsina rosiiskoi ahresii dlia ekonomiky Ukrainy [The strategic price of Russian aggression for the economy of Ukraine]. Kyiv: NISD, 67 p. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-03/ad-5-03-2022_0.pdf (in Ukrainian)

Analitychna zapyska MOP. Vplyv kryzy v Ukraini na sferu pratsi: poperedni otsinky [Analytical note of the ILO. The impact of the crisis in Ukraine on the labor sphere: preliminary assessments]. Available at: https://ukraine.un.org/sites/default/files/202205/UKR_Brief%20note_11May-2022.pdf

Konkurentsiia zrosla, ale ye shans znaity robotu! Shcho vidbuvaietsia na rynku pratsi v chervni [Competition has increased, but there is a chance to find a job! What happens in the labor market in June]. Available at: https://vikna.tv/dlia-tebe/robota/vakansiyi-v-ukrayini-v-chervni-sytuacziya-na-rynku-praczi/

Iak prokhodyt adaptatsiia do roboty v umovakh viiny – dosvid velykykh kompanii [How is adaptation to work in war conditions – the experience of large companies]. Available at: https://www.work.ua/articles/work-in-team/2870/

Iak viina vplyvaie na rynok pratsi ta shcho chekaie shukachiv roboty? [How does the war affect the labor market and what awaits job seekers?]. Available at: https://careerhub.in.ua/viyna_ta_rynok_praci/

Iak zminyvsia rynok pratsi za 100 dniv viiny? [How did the labor market change during the 100 days of the war?]. Available at: https://budni.rabota.ua/ua/news/yak-zminivsya-rinok-pratsi-v-ukrayini-za-100-dniv-viyni

Relokeit: harantii ta vyplaty pratsivnykam. [Relokeyt: guarantees and payments to employees]. Available at: https://budni.rabota.ua/ua/resume-job-search/relokeyt-harantiyi-ta-vyplaty-pratsivnykam

Koho shukaiut robotodavtsi u Lvovi? [Who are employers looking for in Lviv?]. Available at: https://lviv.grc.ua/article/30180

Vakansii dlia pereselentsiv: koho shukaiut robotodavtsi u Lvovi. [Vacancies for immigrants: who are employers looking for in Lviv]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/6/685310/

Analitychna ta statystychna informatsiia Derzhavnoi sluzhby zainiatosti [Analytical and statistical information of the State Employment Service]. Available at: https://www.dcz.gov.ua/analytics

Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii [International Organization for Migration]. Available at: https://ukraine.iom.int/uk/dani-ta-resursy

Переглядів статті: 1319
Завантажень PDF: 1278
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Любомудрова, Н., & Гойчук, В. (2022). ЗМІНИ НА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-31
Розділ
ЕКОНОМІКА