ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ В УКРАЇНІ

  • Ірина Андренко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-4530-9445
  • Анастасія Шестірко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Ключові слова: готельний ланцюг, національний готельний ланцюг, заклади розміщення, готелі, сервіс

Анотація

В роботі розглянуто основні існуючі підходи сучасних науковців до визначення поняття «готельний ланцюг». За результатами аналізу даних сайтів готельних ланцюгів досліджено особливості функціонування національних ланцюгів України – Premier Hotels and Resorts, Reikartz Hotel Group та Ribas Hotels Group, а також світових ланцюгів, які здійснюють діяльність на ринку послуг розміщення України – Radisson Hotels, Holiday Inn. Інформацію, що характеризує національні ланцюги, що функціонують в Україні досліджено, проаналізовано та згруповано у вигляді схем, де наочно подано узагальнюючу інформацію про кожен з національних ланцюгів: заклади; розташування; концепцію закладу; послуги; а також рівень та бренди, для тих ланцюгів, котрі їх виділяють. Зроблено висновки щодо наявності в Україні готельних ланцюгів, що забезпечують високій рівень обслуговування, впровадження спеціалізації ланцюгів та залучення на ринок світових готельних ланцюгів.

Посилання

Ушаков Д. С. Прикладний туроперейтинг. М: ІКЦ «МарТ», Ростов н/Д: ІЦ «Березень», 2004 С. 114.

Кабушкин Н. І., Бондаренко Г. А. Менеджмент готелів і ресторанів : учб. посібник. 2-е вид. Мн.: Нове знання, 2001. С. 9.

Лісник А. Л., Мацицький І. П., Чернишов О. В. та ін. Організація управління готельним бізнесом. Т. 1. М.: Інтелектуал універсал, 2000. С. 108–109.

Александрова А. Ю. Міжнародний туризм : підручник. М.: Аспект Прес, 2002.

Туровський М. Маркетинг готельних послуг : метод. посібник. М.: Фінанси і статистика, 2008. С. 17.

Аванесова Г. А., Воронкова Л. П., Маслов В. І., Фролов А. І. Туризм, гостинність, сервіс: словник-довідник. М.: Аспект Прес, 2002. С. 317.

Premier Hotels and Resorts. URL: https://premier-palace.phnr.com/ua (дата звернення: 17.06.2022).

Reikartz Hotel Group. URL: https://reikartz.com/uk/ (дата звернення: 17.06.2022).

Ribas Hotels Group. URL: https://ribas.ua/about (дата звернення: 17.06.2022).

Radisson Hotels. URL: https://www.radissonhotels.com/ru-ru/ (дата звернення: 17.06.2022).

Holiday Inn. URL: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/ru/ru/kiev/kbpuk/hoteldetail (дата звернення: 17.06.2022).

Ushakov D. S. (2004) Prykladnyj turoperejtyngh [Applied tour operating]. M.: IKC «MarT», Rostov n/D: IC «Berezenj».

Kabushkyn N. I., Bondarenko Gh. A. (2001) Menedzhment ghoteliv i restoraniv: uchb. posibnyk [Management of hotels and restaurants]. 2-e vyd. Mn.: Nove znannja.

Lisnyk A. L., Macycjkyj I. P., Chernyshov O. V. ta in. (2000) Orghanizacija upravlinnja ghoteljnym biznesom [Hotel business management organization]. T. 1. M: Intelektual universal.

Aleksandrova A. Ju. (2002) Mizhnarodnyj turyzm: pidruchnyk [International tourism]. M.: Aspekt Pres.

Turovsjkyj M. (2008) Marketyngh ghoteljnykh poslugh: metod. posibnyk [Marketing of hotel services]. M.: Finansy i statystyka.

Avanesova Gh. A., Voronkova L. P., Maslov V. I., Frolov A. I. (2002) Turyzm, ghostynnistj, servis: slovnyk-dovidnyk [Tourism, hospitality, service: a reference dictionary]. M.: Aspekt Pres.

Premier Hotels and Resorts. Retrieved from: https://premier-palace.phnr.com/ua (in Ukrainian).

Reikartz Hotel Group. Retrieved from: https://reikartz.com/uk/ (in Ukrainian).

Ribas Hotels Group. Retrieved from: https://ribas.ua/about (in Ukrainian).

Radisson Hotels. Retrieved from: https://www.radissonhotels.com/ru-ru/ (in Ukrainian).

Holiday Inn. Retrieved from: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/ru/ru/kiev/kbpuk/hoteldetail (in Ukrainian).

Переглядів статті: 336
Завантажень PDF: 1364
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Андренко, І., & Шестірко, А. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-6
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають