ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ: СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

  • Олексій Хринюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-4705-9854
  • Світлана Ганіч Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-9330-0608
Ключові слова: торговельна (торгова) політика, торговельна (торгова) стратегія, стратегії виходу зовнішній ринок, прямий експорт, непрямий експорт, спільний експорт, компенсаційні угоди

Анотація

В умовах глобалізації сучасної економіки значна кількість підприємств прагне освоювати зовнішні ринки, тим самим стверджуючи лідируючі позиції у власній галузі. Вітчизняний ринок недостатньо місткий та не здатний поглинути всю запропоновану продукцію, що примушує підприємства виходити на зовнішні ринки, конкуренція на яких значно вища. Тому для забезпечення ефективної зовнішньоекономічної діяльності підприємству необхідно чітко визначити стратегію свого розвитку, яка в майбутньому надасть довгострокові конкурентні переваги. Вихід бізнесу на міжнародну арену дозволяє залучити нових клієнтів, знизити ризик збитків, підвищити конкурентоспроможність підприємства та збільшити його капіталізацію. У статті визначено чинники, що визначають необхідність та можливість виходу підприємств на зовнішній ринок: чинники ринкового потенціалу та ринкового середовища, технологічні, економічні, конкурентні чинники. Особливу увагу приділено розгляду стратегій виходу підприємств на зовнішній ринок: експорт товарів та послуг, компенсаційні угоди, спільне підприємництво та ін. У роботі відображено основні переваги та недоліки описаних стратегій.

Посилання

Головкіна С. І. Регулювання інформаційної інфраструктури підприємницької діяльності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Санкт Петербурзький торгово-економічний інститут, 2017. С. 19.

Харчук Т. В. Шляхи виходу підприємств на зовнішній ринок. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 8(98). C. 12–16.

Кравчук Н. Я. Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору. Київ : Знання, 2020. С. 782.

Козлова Н. А. Інструменти smm – маркетинг як драйвери просування суб'єктів сфери horeca в умовах скорочення бюджетів. Інновації, технології, наука. Збірник статей міжнародної науково-практичної конференції: у 4 частинах. 2019. С. 121–129.

Максимова Т. Г., Шевчук О. А. Моніторинг розвитку приватно-державного партнерства у сфері вищої освіти. Проблеми економіки та управління у торгівлі та промисловості. 2018. С. 26.

Шевцова І. Є., Жилінкова І. М. Програми підтримки експортно-орієнтованого малого підприємництва Санкт-Петербурзі. У збірнику: Тиждень науки СПб. Матеріали наукової конференції із міжнародною участю. Санкт-Петербурзький політехнічний університет Петра Великого, Інститут промислового менеджменту, економіки та торгівлі. 2020. С. 343–347.

Хаєцька О. П. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні. Економіка та управління АПК. 2018. № 2 (140). С. 122–131.

Колодко Гжегож В. Новий Прагматизм, або економіка помірності. Економіка України. 2013. № 11. С. 13–28.

Діксон П. Р. Управління маркетингом. М.: Біном, 1998. С. 344.

Пєнська І. О. Торговельні орієнтири України на світових ринках. Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. 2017. № 2. С. 5.

Golovkina S. I. (2017) Rehulyuvannya informatsiynoyi infrastruktury pidpryyemnytskoyi diyalnosti [Regulation of the information infrastructure of entrepreneurial activity] Abstract of the dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic Sciences, St. Petersburg Institute of Trade and Economics.

Kharchuk T. V. (2019) Shlyakhy vykhodu pidpryyemstv na zovnishniy rynok [Ways of enterprises entering the foreign market]. Current problems of the economy, no. 8(98), pp. 12–16.

Kravchuk N. Ya. (2020) Dyverhentsiya hlobalnoho rozvytku: suchasna paradyhma formuvannya heofinansovoho prostoru [Divergence of global development: a modern paradigm of geofinancial space formation]. Kyiv: Knowledge.

Kozlova N. A. (2019) Instrumenty smm – marketynh yak drayvery prosuvannya sub'yektiv sfery horeca v umovakh skorochennya byudzhetiv [Smm tools – marketing as drivers of promotion of entities in the horeca sphere in conditions of budget reduction]. Collection: INNOVATIONS, TECHNOLOGIES, SCIENCE. Collection of articles of the international scientific and practical conference: in 4 parts.

Maksimova T. G., Shevchuk O. A. (2018) Monitorynh rozvytku pryvatno-derzhavnoho partnerstva u sferi vyshchoyi osvity [Monitoring the development of private-state partnership in the field of higher education]. Problems of economics and management in trade and industry.

Shevtsova I. E., Zhilinkova I. M. (2020) Prohramy pidtrymky eksportno-oriyentovanoho maloho pidpryyemnytstva Sankt-Peterburha [Programs to support export-oriented small businesses in St. Petersburg] In the collection: St. Petersburg Science Week. Materials of the scientific conference with international participation. Saint Petersburg Polytechnic University of Peter the Great, Institute of Industrial Management, Economics and Trade.

Khayetska O. P. (2018) Stratehichni priorytety rozvytku pidpryyemnytstva v Ukrayini [Strategic priorities for the development of entrepreneurship in Ukraine] Economics and management of agricultural industry, no. 2 (140), pp. 122–131.

Kolodko Grzegozh V. (2013) Novyy prahmatyzm, abo ekonomika pomirnosti [New Pragmatism, or the economy of moderation]. Ukraine economy, no. 11, pp. 13–28.

Dixon P. R. (1998) Upravlinnya marketynhom [Marketing Management]. M.: Binom.

Pienska I. O. (2017) Torhovelni oriyentyry Ukrayiny na svitovykh rynkakh [Trade orientations of Ukraine on world markets]. Foreign trade: law, economy, finance, no. 2, p. 5.

Переглядів статті: 403
Завантажень PDF: 906
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Хринюк, О., & Ганіч, С. (2022). ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ: СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-13
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ