ДЕЯКІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • Наталія Гавриленко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-2043-3917
Ключові слова: основні засоби, необоротні активи, витрати на ремонт, капітальний ремонт, бухгалтерський облік, податковий облік

Анотація

Підприємство, яке має на балансі основні засоби, несе витрати на підтримання їх у робочому стані та ремонт. В статті розглянуто, як правильно класифікувати та відображати ці витрати в бухгалтерському та податковому обліку підприємства. Проведене дослідження дає можливість констатувати незаперечний факт: підприємству, яке використовує у своїй діяльності основні засоби взагалі і автотранспорт, зокрема, важливо визначитися із класифікацією ремонтних операцій, оскільки помилки можуть призвести до завищення витрат, неправильності визначення балансової вартості автотранспорту. Для правильної класифікації робіт рекомендовано створити на підприємстві спеціальну комісію. Правильна класифікація витрат на технічне обслуговування і ремонти автомобілів допоможе достовірно відобразити їх в обліку, а значить, уникнути можливих штрафних санкцій.

Посилання

Федоронько Н. І. Облік і внутрішньогосподарський контроль необоротних матеріальних активів на підприємстві : дис…канд. ек. наук : 08.00.09 / ТНЕУ. Тернопіль, 2011. 192 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/2662/1/дисертація%20Федоронько.pdf

Гавриленко Н. В., Грищенко О. В., Козіцька Н. О. Застосування методичних аспектів управлінського обліку на підприємствах одиничного та дрібносерійного виробництв. Вісник Дніпропетровського НДІСЕ. 2021. № 1 (03). С. 109–115. URL: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4686.

Гавриленко Н. В. Впровадження системи контролінгу для підвищення ефективності управління морськими портами = Implementation of the control system to increase the efficiency of sea port management. Матеріали XII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". Миколаїв : НУК, 2021. С. 435–437. URL: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4687

Grinko A., Havrylenko N., Kostash T., Plekan M., Breus S. Organization of a Strategic Management Accounting in an Innovative Economy. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 2020. № 5. Р. 24. URL: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5324

Довгалюк Н. В. Ефективність використання та відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств центрального Полісся : автореф. дис. …канд. екон. наук :08.00.04 / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир, 2010. 20 с.

Несторенко Т. П. Инфраструктура города в контексте его конкурентоспособности. Зб. наукових праць (Миколаїв), вип. 59 «Економічні науки», Чорноморський державний університет імені Петра Могили, т. 72. 2007. С. 70–76. URL: https://cutt.ly/zQEgQ3A

Гавриленко Н. В., Чернецька Я. С. Концепція обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. "Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів". Хмельницький : ХНУ, 2021. С. 108–111. URL: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4682

Гавриленко Н. В., Грищенко О. В. Проблеми застосування методів визначення справедливої вартості активів і зобов'язань. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. №3 (57). С. 168–173.

Nestorenko, T.; Morkunas, M.; Peliova, J.; Volkov, A.; Balezentis, T.; Streimkiene, D. A New Model for Determining the EOQ under Changing Price Parameters and Reordering Time. Symmetry 2020, 12, 1512.

Гавриленко Н. Актуалізація податкового потенціалу великих платників податків. Економіка та суспільство. 2021. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-37

O. Magopets, N. Havrilenko, I. Yashchyshyna, O. Kobus, D. Kononova. Strategic management accounting in the conditions of digitalization of the economy. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research – Hhe Czech republiс. – 2022. – Vol. 12, Iss. 1 P. 92–96. URL:http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5345

Гавриленко Н. В., Грищенко О. В., Козіцька Н. О. Розвиток методики аудиту облікової політики для управлінських цілей. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 62. С. 166–170. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct62-29

Fedoronko N. I. (2011) Oblik i vnutrishnohospodarskyi kontrol neoborotnykh materialnykh aktyviv na pidpryiemstvi [Accounting and internal control of non-current tangible assets at the enterprise]. Ph.E. Thesis, 192 p. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4686 (in Ukrainian)

Havrylenko N. V., Hryshchenko O. V., Kozitska N. O. (2021) Zastosuvannia metodychnykh aspektiv upravlinskoho obliku na pidpryiemstvakh odynychnoho ta dribnoseriinoho vyrobnytstv [Application of methodological aspects of management accounting at enterprises of single and small-scale productions]. Visnyk Dnipropetrovskoho NDISE. Vol 1 (03), pp. 109–115. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4686 (in Ukrainian)

Havrylenko N. V. (2021) Vprovadzhennia systemy kontrolinhu dlia pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia morskymy portamy [Implementation of the control system to increase the efficiency of sea port management] Materialy XII mizhnar. nauk.-tekhn. konf. "Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi". Mykolaiv: NUK, pp. 435–437. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4687 (in Ukrainian)

Grinko A., Havrylenko N., Kostash T., Plekan M., Breus S. (2020) Organization of a Strategic Management Accounting in an Innovative Economy. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, № 5. Р. 24. URL: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5324

Dovhaliuk N. V. (2010) Efektyvnist vykorystannia ta vidtvorennia osnovnykh zasobiv silskohospodarskykh pidpryiemstv tsentralnoho Polissia [Efficiency of use and reproduction of fixed assets of agricultural enterprises of central Polissya]. Avtoref. dys. …kand. ekon. Nauk. Zhytomyr. nats. ahroekol. un-t. Zhytomyr, 20 p. (in Ukrainian)

Nestorenko T .P. (2007) Infrastruktura horoda v kontekste eho konkurentosposobnosti [City infrastructure in the context of its competitiveness]. Zb. nauk. prats (Mykolaiv), is.59 “Economic sciences”, Petro Mohyla Black Sea State University, vol. 72, pp. 70–76. Available at: https://cutt.ly/zQEgQ3A (in Ukrainian)

Havrylenko N. V., Chernetska Ya. S. (2021) Kontseptsiia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia[The concept of accounting and analytical support of economic security of economic entities] Materialy VI mizhnar. nauk.-prakt. konf. "Instrumenty rehuliuvannia natsionalnoi ekonomiky ta natsionalnoi bezpeky v umovakh suchasnykh hlobalnykh vyklykiv". Khmelnytskyi: KhNU, pp. 108–111. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4682 (in Ukrainian)

Havrylenko N. V., Hryshchenko O. V. (2017) Problemy zastosuvannia metodiv vyznachennia spravedlyvoi vartosti aktyviv i zoboviazan [Problems of applying methods of determining the fair value of assets and liabilities]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. Vol. 3 (57), pp. 168–173. (in Ukrainian)

Nestorenko, T.; Morkunas, M.; Peliova, J.; Volkov, A.; Balezentis, T.; Streimkiene, D. (2020). A New Model for Determining the EOQ under Changing Price Parameters and Reordering Time. Symmetry, 12, 1512.

Havrylenko N. (2021) Aktualіzacіya podatkovogo potencіalu velikih platnikіv podatkіv [Updating the tax potencial of large taxpayers]. Ekonomіka ta suspіl'stvo. Vol. (30). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-37 (in Ukrainian)

O. Magopets, N. Havrilenko, I. Yashchyshyna, O. Kobus, D. Kononova. (2022) Strategic management accounting in the conditions of digitalization of the economy. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research – Hhe Czech republiс. Vol. 12, Iss. 1. P. 92–96. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5345

Havrylenko N. V., Hryshchenko O. V., Kozitska N. O. (2021) Rozvitok metodiki auditu oblіkovoї polіtiki dlya upravlіns'kih cіlej [Development of accounting policy audit methodology for management objectives]. Іnfrastruktura rinku. Vol. 62. P. 166–170. Available at: https://doi.org/10.32843/infrastruct62-29 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 180
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Гавриленко, Н. (2022). ДЕЯКІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-8
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ