ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: ОГЛЯД ПІДХОДІВ

Ключові слова: бізнес-процес, методика, оцінка, результативність, класифікація, показники ефективності, підприємства роздрібної торгівлі

Анотація

Стаття присвячена розкриттю суттєвих характеристик сучасних методик оцінки результативності бізнес-процесів на підприємствах роздрібної торгівлі та виявленню серед них найкращих для практичного впровадження в Україні. Для досягнення мети у роботі на підставі системного підходу розглянуто понятійні категорії бізнес-процесів, критерії оцінювання їх ефективності, проблемні аспекти класифікації. Компаративний огляд методик оцінки бізнес-процесів дозволив виокремити короткострокові та довгострокові методики – в залежності від ступеня змін і тривалості використання; проаналізувати бізнес-процеси за якісними та кількісними показниками у їх системній єдності. Це дало змогу виявити переваги і недоліки найбільш розповсюджених методик оцінки результативності бізнес-процесів за якісними та кількісними на підприємствах роздрібної торгівлі. Огляд інших методик оцінки результативності бізнес-процесів показав, на яких принципах, критеріях та коефіцієнтах, розрахованих за особливим алгоритмом, базуються ці методичні підходи. Узагальнюючи результати аналізу сучасних методик оцінки ефективності, варто зазначити, що фахівці підприємств роздрібної торгівлі, враховуючи позитивні та негативні аспекти методик, мають впроваджувати найкращу методику оцінки ефективності бізнес-процесів, виходячи з особливостей фінансово-господарської діяльності підприємства. Перспективою подальших досліджень є діяльність у напряму удосконалення методичного забезпечення оцінки результативності бізнес-процесів на підприємствах різних галузей економіки.

Посилання

Колочева В. В. Застосування методу аналізу ієрархій для ранжування бізнес-процесів. Актуальні питання економіки та управління : матеріали I Міжнар. наук. конф., м. Москва, квітень 2011 р. Москва : РИОР, 2011. С. 117–120. URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/9/196/

Ольшанський О. В. Особливості управління бізнес-процесами підприємств торгівлі та методи їх удосконалення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 22. Частина 3. С. 22–26.

Макухіна Н. О. Управління комерційною діяльністю торговельних підприємств на основі вдосконалення інформаційного забезпечення : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04. 2008. Львів, 2008. 26 с.

Дубініна В. В. Діагностика стану бізнес-процесів підприємств: імперативи розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 53. С. 67–74.

Ольшанський О. В. Оцінка ефективності бізнес-процесів підприємства. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2018. № 6 (76). С. 53–55.

Репин В. В., Елиферов В. Г. Процесний підхід до управління. Моделювання бізнес-процесів. Москва : РІА «Стандарти та якість», 2004. 408 с.

Тігарєва В. А., Станкевич І. В. Аналіз існуючих підходів та методів оцінювання бізнес-процесів підприємств та організацій. Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. 2016. № 3(98). Частина 1. С. 113–122.

Kolocheva V. V. (2011) Zastosuvannia metodu analizu iierarkhii dlia ranzhuvannia biznes-protsesiv [Application of the method of analysis of hierarchies for ranking of business processes]. Current issues of economics and management: materials of the 1st International of science conference, Moscow, April 2011. Moscow: RYOR, 2011. [in Russian]

Olshanskyi O. V. (2018) Osoblyvosti upravlinnia biznes-protsesamy pidpryiemstv torhivli ta metody yikh udoskonalennia [Peculiarities of business process management of trade enterprises and methods of their improvement]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. № 22. Part 3. P. 22–26. [in Ukrainian]

Makukhina N. O. (2008) Upravlinnia komertsiinoiu diialnistiu torhovelnykh pidpryiemstv na osnovi vdoskonalennia informatsiinoho zabezpechennia [Management of commercial activities of trading enterprises on the basis of improving information support]: Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.04. 2008. Lviv. [in Ukrainian]

Dubinina V. V. Diahnostyka stanu biznes-protsesiv pidpryiemstv: imperatyvy rozvytku [Diagnostics of the state of business processes of enterprises: imperatives of development]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. 2016. № 53. P. 67–74 [in Ukrainian]

Olshanskyi O. V. (2018) Otsinka efektyvnosti biznes-protsesiv pidpryiemstva [Evaluation of the effectiveness of business processes of the enterprise]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. № 6 (76). P. 53–55. [in Ukrainian]

Repyn V. V., Elyferov V. H. (2004) Protsesnyi pidkhid do upravlinnia [Process approach to management]. Modeliuvannia biznes-protsesiv. Moscow: RIA «Standarty ta yakist».

Tiharieva V. A., Stankevych I. V. (2016) Analiz isnuiuchykh pidkhodiv ta metodiv otsiniuvannia biznes-protsesiv pidpryiemstv ta orhanizatsii [Analysis of existing approaches and methods of evaluating business processes of enterprises and organizations]. Visnyk KrNU im. Mykhaila Ostrohradskoho. №. 3(98). Part 1. P. 113–122. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 378
Завантажень PDF: 1352
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Артюх, О., & Чернишова, Л. (2022). ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: ОГЛЯД ПІДХОДІВ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-7
Розділ
ЕКОНОМІКА