ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Ключові слова: внутрішня звітність, внутрішньогосподарська звітність, управлінська звітність, оперативна звітність, внутрішньо-корпоративна управлінська звітність, управлінські рішення

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення сутності внутрішньогосподарської звітності, а також визначення її ролі в системі управління підприємствами. Розглянуті поняття «внутрішня звітність» та «управлінська звітність», а також їх трактування у роботах вітчизняних науковців та практиків. Розглянуті вимоги щодо формування управлінської звітності, які можуть розкрити повний стан роботи підприємства та надати повну та достовірну інформацію для керівників стосовно подальшого прийняття управлінських рішень. Виявлено, що внутрішньогосподарська звітність є одним з основних джерел інформації про діяльність підприємства, а також важливим інструментом контролю за господарською діяльністю. Зазначено, що така звітність повинна бути оперативною, короткою та подаватися тоді, коли вона необхідна для прийняття конкретних управлінських рішень без зайвої інформації.

Посилання

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ від 28.02.2013 р. № 336/22868. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text

Адамов Г. Внутренняя управленческая отчетность: принципы, виды и методы составления. Финансовая газета. 2007. № 30.

Бакаев А.С. Толковый бухгалтерский словарь. 2006. 164 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : підручник. Житомир, 2002. 480 с.

Височан О.С. Формування системи якісних критеріїв внутрішньогосподарської звітності для задоволення потреб керівництва підприємства. Економіка, фінанси, право. 2014. Вип. № 3–1. С. 3–7.

Данкевич А.Є. Методологічні основи розвитку бюджетування у сільському господарстві. Економіка АПК. 2008. № 6. С. 64–69.

Карпенко О.В. Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2011. Вип. 16. С. 145–151.

Колос І.В. Звітність як елемент системи управління підприємством. Економіка та держава. 2006. № 8. С. 26–31.

Король С.Я. Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування. БізнесІнформ. 2014. № 7. С. 325–330.

Корягін М.В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності. Монографія. Київ, 2016. 276 с.

Коноваліхіна Т.О. Управлінська звітність в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту ресторану. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства (м. Львів, 23–24 жовт. 2009 р.). 2009. С. 55–56.

Кузнецова С.А. Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення. Бухгалтерський облік і аудит. 2008. № 11. С. 15–24.

Куцик П.О. Сучасне трактування, склад і особливості формування управлінської звітності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2014. № 797. С. 248–254.

Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньо-господарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності. Чернівці, 2003. 156 с.

Марків М.М. Організація управлінського обліку на деревообробних підприємствах із виробництва твердого біопалива: дис. канд. екон. наук. Івано-Франківськ, 2016.

Нападовська Л.В. Управлінський облік : підручник. 2010. 648 с.

Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов с элементами финансового учета. Москва : ИНФРА-М, 2006. 279 с.

Партин Г.О. Управлінський облік: підручник. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. 280 с.

Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 1998. 272 с.

National accounting regulation (standard) 1 «General requirements for financial reporting» no 336/22868 (2013, February 28). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text

Adamov G. (2007) Vnytrinnyaya upravlencheskaya otchetnost: prinsipi, vidi I metodi sostavlenia. [Internal management reporting: principles, types and methods of preparation]. Finansovaya gazeta [Financial newspaper]. № 30.

Bakaev A.S. (2006) Tolkoviy buhalterskiy slovar [Explanatory accounting dictionary]. 164 p.

Butinets F.F. (2002) Buhalterskiy upravlinski oblik [Management accounting]. Textbook. Jitomir. 480 p.

Visochan O.S. (2014) Formuvannya sistemi yakisnih kriteriiv vnutrishnogospodarskoi zvitnosti dlya zadovolennya potreb kerivnictva pidpriemstva [Formation of a system of qualitative criteria for internal reporting to meet the needs of enterprise management]. Economica, finansi, pravo [Economics, finance, law]. № 3–1. P. 3–7.

Dankevich A.E. (2008) Metodologichni osnovi rozvitky budjetuvannya u silskomu gospodarstvi. [Methodological bases of budgeting development in agriculture]. Economica APK [Economics of agro-industrial complex], no 6, pp. 64–69.

Karpenko O.V. (2011) Klasifikacia upravlinskoi zvitnosti yak osnova rozuminnya ii sutnosti. [Classification of management reporting as a basis for understanding its essence]. Naukovi zapiski Nacionalnogo universitetu «Ostrozka academia». Series «Economy», no. 16, pp. 145–151.

Kolos I.V. (2006) Zvitnist yak element sistemi upravlinnya pidpriemstvom [Reporting as an element of the enterprise management system and the state]. Ekonomika ta derjava, no 8, pp. 26–31.

Korol S.Y. (2014) Upravlinska zvitnist: sutnist I algoritm formuvannya. [Management reporting: the essence and algorithm of formation]. BussinesInform, no 7, pp. 325–330.

Koryagin M.V. (2016) Problemi ta perspektivi rozvitku buhgalterskoi zvitnosti [Problems and prospects of financial reporting development]. Kyiv, 276 p.

Konovalihina T.O. (2009) Upravlinska zvitnist v sistemi oblikovo-analitichnogo zabezpechennya menedjmentu restoranu [Management reporting in the system of accounting and analytical support of restaurant management]. Oblikovo-analitichne zabezpechennya sistemi menedjmentu [Accounting and analytical support of the enterprise management system] (Lviv, October 23–24, 2009). P. 55–56.

Kuznetsova S.A. (2008) Upravlinska buhgalterska zvitnist: problem stvorennya [Management accounting: problems of creation]. Buhgalterski oblik i audit [Accounting and auditing], no 11, pp. 15–24.

Kutsik P.O. (2014) Suchasne traktuvannya, sklad i osoblivosti formuvannya upravlinskoi znitnosti pidpriemstva [Modern interpretation, composition and features of the formation of management reporting of the enterprise]. Visnik Natsionalnogo universitetu «Lvivska politehnika» [Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic»], no 797, pp. 248–254.

Lastovetski V.O. (2003) Virobnicho-komertsiiniy oblik I vnutrishnogospodarska (upravlinska) zvitnist za tsenrami vitrat i vidpovidalnosti. [Production and commercial accounting and internal economic (management) reporting by cost and responsibility centers]. Chernivtsi, 156 p.

Markiv M.M. (2016) Organizatsia upravlinskogo obliku na derevoobrobnih pidpriemstvah iz virobnitstva tverdogo paliva [Organization of management accounting at woodworking enterprises for the production of solid biofuels]. Candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk.

Napadovska L.V. (2010) Upravlinski oblik. [Managerial Accounting]: textbook, 648 p.

Paliy V.F. (2006) Upravlencheskiy uchet izderzhek I dohodov s elementami finansovogo ucheta. [Management accounting of costs and revenues with elements of financial accounting]. Moskva: INFRA-M, 279 p.

Partin G.O. (2013) Upravlinskiy oblik [Managerial Accounting]: textbook. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 280 p.

Radhutdinov R.A. (1998) Razrabotka upravlencheskogo reshenia. [Development of a management decision]. CJSC ««Intel-Synthesis» Business School», 272 p.

Переглядів статті: 319
Завантажень PDF: 374
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Штуфт, П., & Артюх, О. (2021). ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-82
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ