ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: грошові кошти, грошові потоки, аналіз грошових потоків, управління грошовими потоками

Анотація

У статті досліджено організацію аналізу грошових потоків підприємства. Зазначено, що аналізу грошових потоків відводиться важлива роль, адже неможливо ефективно управляти ними без проведення ґрунтовної оцінки. Аналіз проводиться, як правило, на основі фінансової звітності, яка дає можливість оцінити динаміку, структуру грошових потоків, їх ефективність використання в контексті минулих подій господарської діяльності підприємства. Аналіз грошових потоків господарюючого суб’єкту дає можливість здійснювати абсолютно обґрунтовані прогнози на майбутнє, роботи розрахунок потоків у наступних періодах, приймати управлінські рішення у поточному періоді, коригувати рух грошових потоків на підприємстві на підставі відхилень факту від плану тощо. Доведено, що ефективне виконання завдань аналізу грошових потоків потребує чіткої організації аналітичної роботи щодо їх оцінки. За результатами дослідження представлено основні етапи здійснення аналітичної роботи щодо оцінки грошових коштів та грошових потоків підприємства, яка спрямована на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень щодо цих активів. Визначено, що оцінку грошових потоків доцільно проводити за двома напрямами: аналіз абсолютних значень грошових показників та аналіз відносних показників грошових потоків. Здійснено аналіз руху грошових коштів від різних видів діяльності ТОВ «Аграна Фрут Україна». Оцінено залежність між структурою грошових потоків та якістю управління підприємством. Проведено коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства. За результатами аналізу руху грошових потоків підприємств можна визначити: з яких джерел та у якому обсязі надходять кошти; напрями витрачання грошових ресурсів; здатність підприємства забезпечити перевищення надходжень над виплатами; здатність виконати поточні фінансові зобов'язання; чи достатнім є обсяг отриманого прибутку для задоволення потреб у грошах; причини різниці між обсягом прибутку та вільних коштів; здатність підприємства здійснювати інвестиційну діяльність за рахунок власних коштів, тощо. Запропоновані заходи на підприємстві щодо поліпшення управління грошовими потоками.

Посилання

Вареник В. М. Аналіз управління грошовими потоками в економіці України: аналітичний аспект. Ефективна економіка. 2012. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_1_25 (дата звернення: 25.06.2022).

Щепіна Т. Г., Тітаренко А. Д. Комплексний аналіз грошових потоків державного підприємства «Антонов». Modern Economics. 2021. № 26. С. 178–184. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V26(2021)-27

Бойко Н. В., Турпак Т. Г., Назаренко Я. Я. Аналіз грошових потоків транспортних підприємств: проблемно-прагматичний підхід. Modern Economics. 2021. № 28(2021). С. 13-21. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V28(2021)-02

Єлісєєва О. К., Сімон Г. С. Аналіз грошових потоків фірми як складова формування стратегії сталого розвитку. Бізнес Інформ. 2017. № 12. C. 380–384.

Кошельок Г. В., Грінченко Р.В. Аналіз грошових потоків у системі управління підприємством. Галицький економічний вісник. 2020. № 2. С. 231–242.

Мулик Т. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства. Економіка та суспільство. 2022. № 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-47

Арте'єва О.І. Аналіз грошових потоків: значення у забезпеченні господарської діяльності корпорацій. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/6334/1/Zbirka-2022-45-48.pdf (дата звернення: 25.06.2022).

Мулик Т. О., Федоришина Л. І. Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 236 с.

Мулик Т. О., Материнська О. А., Пльонсак О. Л. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 288 с.

Стецюк Л. С. Організація аналітичної роботи на сільськогосподарських підприємствах. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. URL: http://magazine.faaf.org.ua/organizaciyaanalitichnoi-roboti-napidpriemstvah.html (дата звернення: 27.06.2022).

Бойко Л. О., Волчек Р. М., Волкова Н. А. та ін. Організація та методика економічного аналізу : навч. посіб. Одеса : ОДЕУ. 2010. 351 с.

Tomchuk O., Mulyk T. Accounting and analytical security assessment of economic safety of agricultural enterprises. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2020. Випуск 33. С. 69–81.

Основи економічного аналізу : навч.-метод. посібник / В. М. Микитюк, Т. М. Паламарчук, О. П. Русак та ін.; за ред. В. М. Микитюка. Житомир : Рута, 2018. 440 с.

Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 639 с.

Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 328 с.

Атамас П. Й., Атамас О. П. Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами Звіту про рух грошових коштів. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 5. С. 13–19.

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 2. 2 е изд., перераб. и доп. Киев : Эльга, Ника Центр, 2004. 624 с.

Varenyk, V. M. (2012) Analiz upravlinnia hroshovymy potokamy v ekonomitsi Ukrainy: analitychnyi aspect [Analysis of cash flow management in the economy of Ukraine: analytical aspect]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 1, Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_1_25. (accessed June 25, 2022). [in Ukrainian]

Shchepina, T. H., & Titarenko, A. D. (2021) Kompleksnyi analiz hroshovykh potokiv derzhavnoho pidpryiemstva «Antonov» [Analysis of cash flows of transport enterprises: a problem-pragmatic approach]. Modern Economics – Modern Economics, 26, 178–184. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V26(2021)-27 [in Ukrainian]

Boiko, N. V., Turpak, T. H., & Nazarenko, Ya. Ya. (2021) Analiz hroshovykh potokiv transportnykh pidpryiemstv: problemno-prahmatychnyi pidkhid [Analysis of cash flows of transport enterprises: a problem-pragmatic approach]. Modern Economics – Modern Economics, 28 (2021), 13–21. DOI: https://doi.org/10. 31521/modecon.V28(2021)-02 [in Ukrainian]

Ielisieieva, O. K., & Simon, H. S. (2017) Analiz hroshovykh potokiv firmy yak skladova formuvannia stratehii staloho rozvytku [Analysis of the company's cash flows as a component of the formation of a sustainable development strategy.]. Biznes Inform – Business Inform, 12, 380–384. [in Ukrainian]

Koshelok, H. V., & Hrinchenko, R.V. (2020). Analiz hroshovykh potokiv u systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Analysis of cash flows in the enterprise management system]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Herald, 2, 231–242. [in Ukrainian]

Mulyk T. (2022). Metodychni pidkhody do analizu hroshovykh potokiv pidpryiemstva [Methodical approaches to the analysis of cash flows of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-47 [in Ukrainian]

Arteieva O. I. (2022) Analiz hroshovykh potokiv: znachennia u zabezpechenni hospodarskoi diialnosti korporatsii [Analysis of cash flows: importance in ensuring economic activity of corporations]. Retrieved from: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/6334/1/Zbirka-2022-45-48.pdf (accessed June 25, 2022) [in Ukrainian]

Mulyk, T. O., & Fedoryshyna, L. I. (2020). Orhanizatsiia analitychnoi roboty v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Organization of analytical work in agricultural enterprises]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian]

Mulyk, T. O., Materynska, O. A., & Plonsak, O. L. (2017). Analiz hospodarskoi diialnosti [Analysis of economic activity]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian]

Stetsiuk, L. S. (2015) Orhanizatsiia analitychnoi roboty na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Organization of analytical work at agricultural enterprises]. Oblik i finansy APK: bukhhalterskyi portal – Accounting and finance of agriculture: accounting portal. Retrieved from: http://magazine.faaf.org.ua/organizaciyaanalitichnoi-roboti-napidpriemstvah.html (accessed June 27, 2022) [in Ukrainian]

Boiko, L. O. (2010) Orhanizatsiia ta metodyka ekonomichnoho analizu [Organization and methodology of economic analysis] In R. M. Volchek & N. A. Volkova (Eds.). Odesa: ODEU. [in Ukrainian]

Tomchuk, O., & Mulyk, T. (2020) Accounting and analytical security assessment of economic safety of agricultural enterprises. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo» – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series "International Economic Relations and World Economy", 33, 69–81. [in Ukrainian]

Mykytiuk, V. M. (2018) Osnovy ekonomichnoho analizu [Basics of economic analysis]. In V. M. Mykytiuk, T. M. Palamarchuk, & O. P. Rusak (Eds.). Zhytomyr: Ruta. [in Ukrainian]

Kupalova, H. I. (2008) Teoriia ekonomichnoho analizu [Theory of economic analysis]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian]

Bazilinska, O. Ia. (2009) Finansovyi analiz: teoriia ta praktyka [Financial analysis: theory and practice]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian]

Atamas, P. Y., & Atamas O. P. (2013) Metodychni pidkhody do analizu hroshovykh potokiv za materialamy Zvitu pro rukh hroshovykh koshtiv [Methodical approaches to the analysis of cash flows based on the materials of the Cash Flow Report]. Bukhhalterskyi oblik i audit – Accounting and auditing, 5, 13–19. [in Ukrainian]

Blank, Y.A. (2004) Osnovy fynansovoho menedzhmenta [Fundamentals of financial management]. Kyiv: Elha, Nyka Tsentr. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 397
Завантажень PDF: 293
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Мулик, Т. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-3
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ