ВПЛИВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: аграрний сектор, сталий розвиток, цілі сталого розвитку, державне регулювання, заходи державної підтримки, органічне сільське господарство

Анотація

У статті розкрито сутність впливу аграрного сектору економіки на сталий розвиток сільських територій. Вказано, що розвиток cільських територій протягом останніх двох десятиліть пов’язаний з реформуванням аграрного сектора економіки. Наголошено, що особливістю економічного забезпечення сталого розвитку аграрної сфери є його соціально-екологічна спрямованість. Визначено, що структурні зміни в аграрному секторі економіки негативно вплинули на рівень життя сільського населення. Зазначається, що значна роль у знятті соціальної напруги в суспільстві належить особистим селянським господарствам. Вказано, що розвиток аграрного сектору економіки є невід’ємною частиною стратегії відродження сільських територій. Акцентовано увагу на тому, що незважаючи на позитивну динаміку макроекономічних показників сільського господарства, на локальному рівні спостерігається низка негативних процесів, які становлять загрозу сталому розвитку сільських громад. Запропоновано шляхи відродження сільських територій в умовах сталості, які базуються на трансформації соціально-економічних відносин у державі з метою більш активної участі сільського населення в розподілі суспільного продукту. Зроблено висновки, що для забезпечення стабільної екологічної ситуації в процесі агропромислового виробництва необхідно формувати, фінансувати та реалізовувати цільові державні та регіональні програми, спрямовані на розвиток органічного сільського господарства, раціональне використання земельних ресурсів, поліпшення якості харчових продуктів та захисту навколишнього природного середовища. Наголошено, що участь України в міжнародних організаціях, необхідність імплементації Угоди про європейську асоціацію та інші обставини вимагають у аграрній сфері дотримання узгоджених ними принципів, критеріїв та відповідної ідентичності сталого розвитку, розширення інтеграційних процесів, що й досі залишається важливим завданням політиків, законодавців, чиновників та органів місцевого самоврядування, науковців та безпосередніх учасників аграрного ринку.

Посилання

Офіційний сайт державної служби статистики України. 2022. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 21.06.2022).

Ярмоленко Ю.О. Cталий розвиток аграрного сектору економіки та його економічне забезпечення. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 110–115.

Свистун Л.А., Попова Ю.М., Штепенко К.П. Державне регулювання аграрного сектору економіки в контексті забезпечення завдань сталого розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/95.pdf (дата звернення: 23.06.2022).

Указ Президента України Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року від 30 вересня 2019 року № 722/2019. 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення: 24.06.2022).

Цілі сталого розвитку в Україні. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.p (дата звернення: 17.06.2022).

Цілі сталого розвитку. Моніторинговий звіт. 2021. URL: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20ukr.pdf (дата звернення: 11.05.2022).

Соколов М.О., Славкова О.П. Аграрний бізнес та його вплив на сталий розвиток сільських територій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Випуск 7. Частина 3. С. 99–101.

Аграрна правда. Підтримка аграрного сектору під час війни. Що робить держава. 2022. URL: https://agrarna-pravda.com/2022/05/05/pidtrymka-agrarnogo-sektoru-pid-chas-vijny-shho-robyt-derzhava/ (дата звернення: 19.04.2022).

Гадзало Я.М., Лузан Ю.Я. Удосконалення державного управління розвитком аграрного сектору економіки та сільських територій України. Економіка АПК. 2020. № 11. С. 6–18.

Гончарук І.В., Томашук І.В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4 (32). С. 19–30.

Хаєцька О.П. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні. Економіка та управління АПК. 2018. № 2 (140). С. 122–131.

Лопатинський Ю.М., Буринська О.І. Складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки: концептуально-теоретичний дискурс. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 94–102.

Гончарук І.В., Томашук І.В. Ресурсний потенціал сільських територій: стан та напрями зміцнення: монографія. Вінниця: ТОВ «Твори». 2022. 334 с.

Mazur К.V., Tomashuk I.V. Governance and regulation as an indispensable condition for developing the potential of rural areas. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 5. Р. 67–78. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-5-67-78

Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Yarmolenko Yu.O. (2015) Ctalyi rozvytok ahrarnoho sektoru ekonomiky ta yoho ekonomichne zabezpechennia [Sustainable development of the agricultural sector of the economy and its economic support]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 22, 110–115. (in Ukrainian)

Svystun L.A., Popova Yu.M., Shtepenko K.P. (2020) Derzhavne rehuliuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky v konteksti zabezpechennia zavdan staloho rozvytku [State regulation of the agricultural sector of the economy in the context of ensuring the tasks of sustainable development]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/95.pdf (in Ukrainian)

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku vid 30 veresnia 2019 roku № 722/2019 [Decree of the President of Ukraine On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030 of September 30, 2019 № 722/2019]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (in Ukrainian)

Tsili staloho rozvytku v Ukraini [Goals of sustainable development in Ukraine]. Available at: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.p (in Ukrainian).

Tsili staloho rozvytku [Goals of sustainable development]. Monitorynhovyi zvit – Monitoring report. Available at: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20ukr.pdf (in Ukrainian)

Sokolov M.O., Slavkova O.P. (2016) Ahrarnyi biznes ta yoho vplyv na stalyi rozvytok silskykh terytorii [Agrarian business and its impact on the sustainable development of rural areas]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: International economic relations and the world economy, 7, 3, 99–101. (in Ukrainian)

Ahrarna Pravda. Pidtrymka ahrarnoho sektoru pid chas viiny. Shcho robyt derzhava [Agrarian truth. Support of the agricultural sector during the war. What does the state do?]. Available at: https://agrarna-pravda.com/2022/05/05/pidtrymka-agrarnogo-sektoru-pid-chas-vijny-shho-robyt-derzhava/ (in Ukrainian)

Hadzalo Ya.M., Luzan Yu.Ia. (2020) Udoskonalennia derzhavnoho upravlinnia rozvytkom ahrarnoho sektoru ekonomiky ta silskykh terytorii Ukrainy [Improvement of state management of the development of the agrarian sector of the economy and rural areas of Ukraine]. Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, 11, 6–18. (in Ukrainian)

Honcharuk I.V., Tomashuk I.V. (2018) Derzhavne rehuliuvannia rozvytku resursnoho potentsialu silskykh terytorii: zahalni aspekty [State regulation of the development of the resource potential of rural areas: general aspects]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economics, finance, management: topical issues of science and practice, 4 (32), 19–30. (in Ukrainian)

Khaietska O.P. (2018) Stratehichni prioryteti rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini [Strategic priorities for the development of entrepreneurship in Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnia APK – Economy and management of agriculture, 2 (140), 122–131. (in Ukrainian)

Lopatynskyi Yu.M., Burynska O.I. (2018) Skladovi ta priorytety staloho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky: kontseptualno-teoretychnyi dyskurs [Components and priorities of sustainable development of the agricultural sector of the economy: conceptual and theoretical discourse]. Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, 6, 94–102. (in Ukrainian)

Honcharuk I.V., Tomashuk I.V. (2022) Resursnyi potentsial silskykh terytorii: stan ta napriamy zmitsnennia: monohrafiia [Resource potential of rural areas: state and directions of strengthening: monograph]. Vinnytsia: TOV «Tvory», 334. (in Ukrainian)

Mazur K.V., Tomashuk I.V. (2019) Governance and regulation as an indispensable condition for developing the potential of rural areas. Baltic Journal of Economic Studies, 5, 67–78. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-5-67-78

Переглядів статті: 591
Завантажень PDF: 576
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Томашук, І., & Хаєцька, О. (2022). ВПЛИВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-1
Розділ
ЕКОНОМІКА