МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • Ірина Гріщенко Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-4429-4579
  • Тетяна Гринчук Вінницький кооперативний інститут https://orcid.org/0000-0002-0008-4764
  • Вадим Циганчук Вінницький коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-4735-1241
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, фактори, середовище

Анотація

В статті досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємства розглядається як проблема розвитку та вдосконалення, вирішення якої забезпечується впровадженням та реалізацією технологічних (виробничих, предметних) та управлінських інновацій. Впровадження технологічних інновацій спрямоване на зниження витрат, збільшення продуктивності праці, збільшення швидкості проектування та формування нових видів товарів, робіт та послуг. Впровадження управлінських інновацій є менш ресурсомістким процесом, тому підприємств є менш витратним методом формування конкурентоспроможності. Впровадження управлінських інновацій спрямоване на підвищення ефективності управлінських рішень, підвищення адаптаційних можливостей підприємств, підвищення швидкості управління зовнішніми та внутрішніми комунікаціями на підприємстві. Застосування кластерного походу до організації стратегічного союзу інноваційно-орієнтованих підприємств, що ґрунтується на інтегруванні підприємств з великим інтелектуальним потенціалом та людським капіталом, з іншими підприємствами, визнаними як точки економічного зростання (основи) регіонального кластера.

Посилання

Поліщук Н.В. Функціонування економічних систем: моделі складових результативності : монографія. Вінниця : ВНАУ, 2010. 396 с.

Ярмоленко В.О., Поліщук Н.В. Складові результативності функціонування складних систем як об’єкти моделювання. Вісник Черкаського університету. Серія - Економічні науки. Черкаси : ЧНУ, 2012. № 33(246). С. 86–93.

Ярмоленко В.О., Поліщук Н.В. Складові результативності економічного процесу: парадигма кількості та якості. Ринки товарів та послуг України в умовах економічного зростання : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., 11 вересня 2008 р. Вінниця, 2008. С. 173–178.

Гріщенко І.В., Кобаль О.А. Оцінка показників в процесі фінансового планування підприємства. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України : зб. наук. праць. Вінниця, 2020. С. 223–225.

Гріщенко І.В. Оцінка показників фінансової стійкості підприємства. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України : зб. наук. праць. Вінниця, 2020. С. 208–211.

Гріщенко І.В., Білецька Н.В., Циганчук В.А., Мазур О.В. Методи забезпечення ефективності інвестиційно-інноваційних проектів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. Вип. 60. С. 30–34.

Гріщенко І.В., Гринчук Т.П. Основні аспекти фінансового планування в системі фінансової безпеки підприємства. Економіка та суспільство. 2020. Вип. № 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-14.

Гріщенко І.В., Білецька Н.В., Одінцова О.О. Механізм формування конкурентоспроможності підприємств в сучасних економічних умовах. Економіка та суспільство. 2021. № 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-62.

Polischuk N.V. (2010) Funktsionuvannia ekonomichnykh system: modeli skladovykh rezultatyvnosti [Functioning of the economic systems: models of constituents of effectiveness]. Vinnytsia: VNAU. (in Ukrainian)

Yarmolenko V.O., Polischuk N.V. (2012) Skladovi rezultatyvnosti funktsionuvannia skladnykh system yak obiekty modeliuvannia [Constituents of effectiveness of functioning of the difficult systems as design objects]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia – Ekonomichni nauky, no. 33(246), pp. 86–93. (in Ukrainian)

Yarmolenko V.O., Polischuk N.V. (2008) Skladovi rezultatyvnosti ekonomichnoho protsesu: paradyhma kilkosti ta yakosti [Constituents of effectiveness of economic process: paradigm of amount and quality. Proceedings of the Rynky tovariv ta posluh Ukrainy v umovakh ekonomichnoho zrostannia (Ukraine, Vinnytsia, September 11, 2008), Vinnytsia, pp. 173–178. (in Ukrainian)

Hrischenko I.V., Kobal O.A. (2020) Otsinka pokaznykiv v protsesi finansovoho planuvannia pidpryiemstva [An estimation of indexes is in the process of the financial planning of enterprise]. Proceedings of the Perspektyvy rozvytku finansovo-ekonomichnoho prostoru Ukrainy (Ukraine, Vinnytsia, April 08-09, 2020), Vinnytsia: Krok, pp. 223–225. (in Ukrainian)

Hrischenko I.V. (2020) Otsinka pokaznykiv finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Estimation of indexes of financial firmness of enterprise]. Proceedings of the Perspektyvy rozvytku finansovo-ekonomichnoho prostoru Ukrainy (Ukraine, Vinnytsia, April 08-09, 2020), Vinnytsia: Krok, pp. 208–211. (in Ukrainian)

Hrischenko I.V., Biletska N.V., Tsyhanchuk V.A., Mazur O.V. (2020) Metody zabezpechennia efektyvnosti investytsiino-innovatsiinykh proektiv [Methods of ensuring the effectiveness of investment and innovation projects]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, no. 60, pp. 30–34. (in Ukrainian)

Hrischenko I.V., Hrynchuk T.P. (2020) Osnovni aspekty finansovoho planuvannia v systemi finansovoi bezpeky pidpryiemstva [The main aspects of financial planning in the financial security of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-14 (in Ukrainian)

Hrischenko I.V., Hrynchuk T.P., Ciganchuk V.A. (2021) Mekhanizm formuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv v suchasnykh ekonomichnykh umovakh [The mechanism of forming the competitiveness of enterprises in modern economic conditions]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-62 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 155
Завантажень PDF: 163
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Гріщенко, І., Гринчук, Т., & Циганчук, В. (2022). МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ . Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-82
Розділ
ЕКОНОМІКА