ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

  • Ірина Гріщенко Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-4429-4579
  • Тетяна Гринчук Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту https://orcid.org/0000-0002-0008-4764
Ключові слова: фінансове планування, фінансова безпека підприємств, фінансова стійкість, економічне планування, оптимізація планових рішень

Анотація

В статті відмічено, що в сучасних економічних умовах успішний розвиток підприємств залежить від постійного вдосконалення системи фінансового планування їх діяльності. Запропоновано в процесі фінансового планування на підприємстві застосовувати комплексний підхід щодо оцінки його фінансової безпеки. Доведено, що при проведенні комплексної оцінки фінансової безпеки підприємства необхідно включати інформаційну базу дослідження, формування системи показників для оцінювання рівня фінансової безпеки, аналіз фінансового стану підприємства, оцінку фінансових ризиків. Досліджено зовнішні чинники, що впливають на рівень фінансової безпеки підприємства, відображають економічну ситуацію в державі і за кордоном. Досліджено внутрішні чинники впливу, що відображають фінансовий стан підприємства, та рівень фінансових ризиків підприємства.

Посилання

Поліщук Н.В. Функціонування економічних систем: моделі складових результативності: монографія. Вінниця : ВНАУ, 2010. 396 с.

Ярмоленко В.О., Поліщук Н.В. Складові результативності функціонування складних систем як об’єкти моделювання. Вісник Черкаського університету. Серія – Економічні науки. Черкаси : ЧНУ. 2012. № 33(246). С. 86–93.

Ярмоленко В.О., Поліщук Н.В. Складові результативності економічного процесу: парадигма кількості та якості. Ринки товарів та послуг України в умовах економічного зростання : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., 11 вересня 2008 р. Вінниця, 2008. С. 173–178.

Гріщенко І.В., Кобаль О.А. Оцінка показників в процесі фінансового планування підприємства. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України : зб. наук. праць. Вінниця, 2020. С. 223–225.

Гріщенко І.В. Оцінка показників фінансової стійкості підприємства. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України : зб. наук. праць. Вінниця, 2020. С. 208–211.

Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Гринчук Т.П. Аспекти результативності інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 108–115.

Polischuk N.V. (2010) Funktsionuvannia ekonomichnykh system: modeli skladovykh rezultatyvnosti [Functioning of the economic systems: models of constituents of effectiveness]. Vinnytsia: VNAU (In Ukrainian).

Yarmolenko V.O., Polischuk N.V. (2012) Skladovi rezultatyvnosti funktsionuvannia skladnykh system yak obiekty modeliuvannia [Constituents of effectiveness of functioning of the difficult systems as design objects]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia – Ekonomichni nauky, no. 33(246), pp. 86–93.

Yarmolenko V.O., Polischuk N.V. (2008) Skladovi rezultatyvnosti ekonomichnoho protsesu: paradyhma kilkosti ta yakosti [Constituents of effectiveness of economic process: paradigm of amount and quality. Proceedings of the Rynky tovariv ta posluh Ukrainy v umovakh ekonomichnoho zrostannia (Ukraine, Vinnytsia, September 11, 2008), Vinnytsia, pp. 173–178.

Hrischenko I.V., Kobal O.A. (2020) Otsinka pokaznykiv v protsesi finansovoho planuvannia pidpryiemstva [An estimation of indexes is in the process of the financial planning of enterprise]. Proceedings of the Perspektyvy rozvytku finansovo-ekonomichnoho prostoru Ukrainy (Ukraine, Vinnytsia, April 08-09, 2020), Vinnytsia: Krok, pp. 223–225.

Hrischenko I.V. (2020) Otsinka pokaznykiv finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Estimation of indexes of financial firmness of enterprise]. Proceedings of the Perspektyvy rozvytku finansovo-ekonomichnoho prostoru Ukrainy (Ukraine, Vinnytsia, April 08-09, 2020), Vinnytsia: Krok, pp. 208–211.

Buriennikova N.V., Yarmolenko V.O., Hrynchuk T.P. (2017) Aspekty rezultatyvnosti investytsiinoho zabezpechennia diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Aspects of effectiveness of the investment providing of activity of agricultural enterprises]. BIZNES INFORM, no. 1, pp. 108–115.

Переглядів статті: 140
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Гріщенко, І., & Гринчук, Т. (2020). ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-14
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ