МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ВИВЕДЕНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: глобалізація, глобалізація капітал, обліково-аналітичне забезпечення, функції, принципи, господарська діяльність, прибуток, податок на виведений капітал

Анотація

Україна з початку свого існування, як суверенна держава, під впливом процесів глобалізації, створює умови для розвитку підприємницької діяльності шляхом вдосконалення податкового законодавства та гармонізації правил і норм ведення бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності. У статті обґрунтовано необхідність та переваги запровадження податку на виведений капітал та розроблено методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення оподаткування виведеного капіталу в умовах глобалізації. А саме: обґрунтовано концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення оподаткування виведеного капіталу. Встановлено, що в основу обліково-аналітичного забезпечення оподаткування виведеного капіталу має бути покладена інформаційна база управління капіталом (прибутком), яка повинна враховувати як зовнішні, так і внутрішні джерела інформації. Розроблена трьох етапна модель забезпечення обліково-аналітичною інформацією процесу прийняття управлінських рішень щодо реінвестування прибутків внаслідок змін в оподаткуванні прибутків (запровадженні оподаткування виведеного капіталу) в Україні як ефективного джерела обліково-аналітичного забезпечення реінвестування прибутків для прийняття управлінських рішень з позицій сталого розвитку. Обгрунтовано роль обліково-аналітичного забезпечення податку на виведений капітал в інтегрованому механізмі сталого розвитку підприємницької діяльності, який приводить в дію підсистеми обліково-аналітичного забезпечення оподаткування прибутку в умовах запровадження податку на виведений капітал (ПВК) Україні. Базовими постулатами такого забезпечення є концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення підприємницької діяльності і в умовах сталого розвитку. В цілому, за результатами опрацювання методичних підходів до обліково-аналітичного забезпечення оподаткування виведеного капіталу в умовах глобалізації їх можна визначити як такі, які мають бути запровадженні в Україні за умови змін в податковому законодавстві щодо простити систему облікового забезпечення оподаткування капіталу та вдосконалити її аналітичну складову, яка має слугувати цілям реінвестування прибутків у сталий розвиток підприємницької діяльності. Відтак наступні дослідження слід спрямувати на внесення змін щодо базової облікової моделі оподаткування прибутків, в частині запровадження оподаткування виведеного капіталу, а це в свою чергу потребує додаткових напрацювань як з боку науковців, так і з боку практиків.

Посилання

Онищенко О. Податок на виведений капітал 2021. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7344-podatok-na-vivedeniy-kaptal-zamst-podatku-na-pributok#anc_2

Дубровський В. Що змінить податок на виведений капітал. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/shcho-zminit-podatok-na-vivedenij-kapital-2480484.html:

Бланк І. А. Фінансовий менеджмент. Київ : Elga, Nika-centr, 2007.

Лень В. С. Обліково-аналітичне забезпечення: визначення поняття. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 11 грудня 2015 р.). Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. С. 69–73.

Бездротна, T. M. (Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття. Вісник Східноукраїнського Національний університет ім. В. Даля. 2008. № 10 (128). Ч. 2.

Гуренко Т. О., Дерев’янко С. І., Липова А. С. Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління. Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. 2013. Вип. 10(3). С. 204–210.

Камінська Т. Обліково-аналітичний процес: його зміст стадії. Науковий вісник НАУ. 2002. Випуск 50. С. 313–318.

Дуляба Н., Лакіза В., Далик В. Моделювання обліково-аналітичного забезпечення управління економічною активністю торговельних підприємств. Економічний аналіз. 2021. Том 31. № 3. С. 175.

Ратушна О. П. Обліково-аналітичне забезпечення аналізу фінансових результатів. Облік і фінанси АПК. 2012. № 1. С. 72–76.

Голячук Н. В. Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління підприємством. Економічний аналіз. 2010. Випуск 6. С. 408–410.

Гнилицька Л. В. Обліково-аналітична інформація як визначальний чинник забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Луганськ : СНУ імені В. Даля. 2011. № 3 (157). С. 57–65.

Onyshchenko O. (2021) Podatok na vyvedenyi kapital 2021 [Tax on withdrawn capital 2021]. Rezhym dostupu: https://www.golovbukh.ua/article/7344-podatok-na-vivedeniy-kaptal-zamst-podatku-na-pributok#anc_2

Dubrovskyi V. (2018) Shcho zminyt podatok na vyvedenyi kapital. [What will change the tax on withdrawn capital]. Rezhym dostupu: https://biz.nv.ua/ukr/experts/shcho-zminit-podatok-na-vivedenij-kapital-2480484.html

Blank I. A. (2007) Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv. Elga, Nika-centr.

Len V. S. (2015) Oblikovo-analitychne zabezpechennia: vyznachennia poniattia. Bukhhalterskyi oblik, opodatkuvannia, analiz i audyt: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Аccounting and analytical support: definition. Accounting, taxation, analysis and audit: current status, problems and prospects]. Materialy I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Chernihiv, 11 hrudnia 2015 r.). (s. 69–73). Chernihiv: Chernihivskyi Natsionalnyi Tekhnolohichnyi universytet.

Bezdrotna T. M. (2008) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom: vyznachennia sutnosti poniattia [Accounting and analytical support of enterprise management: defining the essence of the concept]. Visnyk Skhidnoukrainskoho Natsionalnyi universytet im. V. Dalia, 10 (128). Ch. 2.

Hurenko T. O., Derevianko S. I., Lypova A. S. (2013) Teoretychni osnovy formuvannia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia [Theoretical bases of formation of accounting and analytical management support]. Ekonomichni nauky. Cer. : Oblik i finansy. Vyp. 10(3). S. 204–210.

Kaminska T. (2002) Oblikovo-analitychnyi protses: yoho zmist stadii [Accounting and analytical process: its stage content]. Naukovyi visnyk NAU. Vypusk 50. S. 313–318.

Duliaba N., Lakiza V., Dalyk V. (2021) Modeliuvannia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia ekonomichnoiu aktyvnistiu torhovelnykh pidpryiemstv [Modeling of accounting and analytical support for managing the economic activity of commercial enterprises]. Ekonomichnyi analiz. Tom 31. № 3. S. 175.

Ratushna O. P. (2012) Oblikovo-analitychne zabezpechennia analizu finansovykh rezultativ [Accounting and analytical support for the analysis of financial results]. Oblik i finansy APK. № 1. S. 72–76.

Holiachuk N. V. (2010) Oblikovo-analitychne zabezpechennia yak vazhlyva skladova upravlinnia pidpryiemstvom [Accounting and analytical support as an important component of enterprise management]. Ekonomichnyi analiz. Vypusk 6. S. 408–410.

Hnylytska L. V. (2011) Oblikovo-analitychna informatsiia yak vyznachalnyi chynnyk zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia [Accounting and analytical information as a determining factor in ensuring the economic security of economic entities]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia. Luhansk: SNU imeni V. Dalia. № 3 (157). S. 57–65.

Переглядів статті: 164
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Мацелюх, Н., & Гушленко, І. (2022). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ВИВЕДЕНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-60
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ