ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: воєнний стан, безпека, підприємницька діяльність, невизначеність, ризик, адаптація, управління безпекою, антисипативне управління

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань щодо особливостей управління безпекою підприємницької діяльності в умовах воєнного стану. Досліджено поняття воєнного стану, вивчено декомпозицію законодавчо-регламентованого визначення цього поняття. Уточнено сутність поняття безпека з врахуванням аспектів, прийнятних до застосування в умовах воєнного стану. Виокремлено пасивний та активний компонент економічної безпеки. Доведено, що в умовах воєнного стану управління безпекою зводиться до прийняття своєчасних управлінських рішень щодо вибору та реалізації дій, здатних звести до мінімуму негативний вплив факторів небезпеки, або навіть перетворити його на нові можливості. Вивчено особливості невизначеності та ризику, що проявляються значно інтенсивніше в умовах воєнному стану. Обґрунтовано застосування адаптаційних методик управління для мінімізації впливу негативних чинників на функціонування суб’єктів підприємницької діяльності. Доведено доцільність застосування антисипативного управління на основі виявлення слабких сигналів в умовах воєнного стану.

Посилання

Закон України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні». URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 15.04.2022)

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 15.04.2022)

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/vzajemodijaty (дата звернення: 25.04.22)

Дуб Б.С. Поняття економічної безпеки підприємства в контексті розвитку сучасної української економічної науки. Вісник Черкаського національного університету. 2016. № 4. С. 7–21.

Згуровський М.З., Панкратова Н. Д. Основи системного аналізу : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Вид. група ВНУ, 2007. 544 c.

Кунцевич В.М., Лычак М.М. Синтез оптимальных и адаптивных систем управления. Игровой подход. Київ : Наукова думка, 1985. 248 с.

Сосновська О.О. Система економічної безпеки підприємств зв’язку. Монографія. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. 440 с.

Стрілець В.Є. Методи машинного навчання у задачах системного аналізу і прийняття рішень. Монографія. Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2020. 160 с.

Пойда-Носик Н.Н. Фінансова безпека акціонерних товариств: теоретико-методологічний та практичний аспекти системного підходу. Монографія. Чернігів : ЧНТУ, 2020. 304 с.

Сенор Д., Сингер С. Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива / пер. з англ. М. Лузіної. Київ : Yakaboo Publishing, 2016. 360 с.

Герасімова О. Адаптація підприємства до змін зовнішнього середовища як засіб забезпечення його економічної безпеки. Інфраструктура ринку. 2017. Випуск 6. С. 141–146.

Турко М.О. Теоретичні підходи до визначення категорії «економічна адаптивність підприємства» URL: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/1_2016/04.pdf (дата звернення: 25.04.22)

Мельник О.Г., Петришин Н.Я., Адамів М.Є. Комплексне дослідження стану антисипативного управління на вітчизняних машинобудівних підприємствах. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2014. № 2 (26). С. 14–22.

Цмоць О.І. Особливості стратегічного управління підприємства з використанням слабких сигналів. Технологический аудит и резервы производства. 2012. № 4/1(6). С. 41–42.

Zakon Ukrainy vid 24 liutoho 2022 roku № 2102-IX "Pro zatverdzhennia Ukazu Prezydenta Ukrainy "Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini" [Law of Ukraine of February 24, 2022 № 2102-IX "On approval of the Decree of the President of Ukraine" On the imposition of martial law in Ukraine"]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua. (accessed April 04, 2022)

Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku. Available at: http://zakon.rada.gov.ua. (accessed April 04, 2022)

Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. Available at: http://sum.in.ua/s/vzajemodijaty (accessed April 04, 2022)

Dub B.S. (2016) Poniattia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva v konteksti rozvytku suchasnoi ukrainskoi ekonomichnoi nauky [The concept of economic security of the enterprise in the context of the development of modern Ukrainian economics]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu, no. 4, pp. 7–21.

Zghurovskyi M.Z., Pankratova N.D. (2007) Osnovy systemnoho analizu: pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. [Fundamentals of systems analysis]. Kyiv: Vyd. hrupa VNU, 544 s. (in Ukrainian)

Kuntsevych V.M., Lechak M.M. (1985) Syntez optymalnukh y adaptyvnkh system upravlenyia. Yhrovoi podkhod. [Synthesis of optimal and adaptive control systems. Game approach]. Kyiv: Naukova dumka, 248 s. (in Ukrainian)

Sosnovska O. O. (2019) Systema ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv zviazku. [The economic security system of telecommunications companies]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury», 40 s. (in Ukrainian)

Strilets V.Ye. (2020) Metody mashynnoho navchannia u zadachakh systemnoho analizu i pryiniattia rishen. [Methods of machine learning in the problems of system analysis and making of decision]. Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V.N. Karazina, 160 s. (in Ukrainian)

Poida-Nosyk N.N. (2020) Finansova bezpeka aktsionernykh tovarystv: teoretyko-metodolohichnyi ta praktychnyi aspekty systemnoho pidkhodu. [Financial security of joint stock companies: theoretical-methodological and practical aspects of the system approach]. Chernihiv: ChNTU, 304 s. (in Ukrainian)

Senor D., Synher S. (2016) Kraina startapiv. Istoriia izrailskoho ekonomichnoho dyva [Country of startups. History of the Israeli economic miracle] / per. z anhl. M. Luzinoi. Kyiv: Yakaboo Publishing, 360 s. (in Ukrainian)

Herasimova O. (2017) Adaptatsiia pidpryiemstva do zmin zovnishnoho seredovyshcha yak zasib zabezpechennia yoho ekonomichnoi bezpeky. [Adaptation of the enterprise to changes in the external environment as a means of ensuring its economic security]. Infrastruktura rynku, no. 6, pp.141–146. (in Ukrainian)

Turko M.O. (2016) Teoretychni pidkhody do vyznachennia katehorii «ekonomichna adaptyvnist pidpryiemstva» [Theoretical approaches to the definition of the category "economic adaptability of the enterprise"]. Available at: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/1_2016/04.pdf (accessed April 04, 2022)

Melnyk O.H., Petryshyn N.Ia., Adamiv M.Ie. (2014) Kompleksne doslidzhennia stanu antysypatyvnoho upravlinnia na vitchyznianykh mashynobudivnykh pidpryiemstvakh [Comprehensive study of the state of antisipative management at national machine-building enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, no. 2 (26), pp. 14–22. (in Ukrainian)

Tsmots O.I. (2012) Osoblyvosti stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstva z vykorystanniam slabkykh syhnaliv [Features of strategic management of the enterprise with the use of weak signals]. Tekhnolohycheskyi audyt y rezervy proyzvodstva, no. 4/1(6), pp. 41–42. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 308
Завантажень PDF: 353
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Верхоглядова, Н. (2022). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-56
Розділ
ЕКОНОМІКА