ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ

Ключові слова: індустрія гостинності, туризм, готельно-ресторанна справа, економіко-математичне моделювання, технології, конкурентні переваги

Анотація

У сучасних умовах розвитку міжнародної туристичної та готельної сфери, національні підприємства індустрії гостинності продовжують відчувати суттєві трансформації. Дана ситуація склалась через постійні динамічні зміни та залежності туристичного і готельного бізнесу від інновацій, новітніх технологій і розробок, що сприяє покращенню якості обслуговування. Для більшості країн світу туризм є однією з найприбутковіших галузей економіки. Для України сучасний розвиток підприємств індустрії гостинності є одним із факторів економічного зростання та добробуту країни. Використання на практиці економіко-математичного моделювання для пошуку та прийняття управлінських рішень щодо діяльності підприємств індустрії гостинності є одним з найефективніших напрямів підвищення ефективності функціонування підприємства. Застосування економічного моделювання та інноваційних технологій надає можливість отримати більшу прибутковість від економічної діяльності.

Посилання

Балашова Р. Методичні засади аналізу та прогнозування ринку туристичних послуг в Україні з використанням математичного моделювання. Схід. 2011. № 3(110). С. 3–9.

Габчак Н.Ф. Основні тенденції в’їзного туристичного потоку до Закарпаття. Збірник наукових праць Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка. 2014. Вип. № 45. С. 279–284.

Кармелюк Г. Економіко-математичне моделювання туристичної галузі України. Галицький економічний вісник. 2012. № 2(35). С. 62–70.

Колесник О.О. Кореляційно-регресійне моделювання розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2011. № 2 (56). Ч. 2. С. 38–40.

Булатова О.В. Закономірності та прогноз розвитку туристичної галузі України. Вісник ДІТБ. 2006. № 10. С. 168–175.

Орлова В.В. Особливості розробки прогнозів розвитку туристичної галузі. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2012. Вип. 8. Т. 1. С. 223–227. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/orlova2.htm (дата звернення: 20.04.2022).

Паршина О.А. Аналіз тенденцій розвитку туристичного сектору України. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки. 2017. № 33. С. 333–341.

Благун І.С. Прогнозування попиту на туристичні послуги. Бізнес Інформ. 2012. № 8. С. 7–11.

Inna Povorozniuk, Liudmyla Neshchadym, Oksana Lytvyn, Tetiana Berbets, Iryna Filimonova, Liudmyla Zotsenko, Yevheniia Hushcha. Modelling of Demand Determinants for Full-Time Bachelor’s Degree Programs in Hospitality and Catering: The Case of Ukrainian Higher Education Institutions. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.1, January 2022. р. 347–357. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202201/20220149.pdf

Balashova R., Ivchenko L. (2011) Metodychni zasady analizu ta prognozuvannja rynku turystychnyh poslug v Ukrajini z vykorystannjam matematychnogo modeljuvannja [Methodical principles of analysis and prognosis of tourist services market in Ukraine with mathematical modelling application]. Shid, no. 3(110), pp. 3–9. (in Ukranian)

Gabchak N.F. (2014) Osnovni tendenciji vjiznogo turystychnogo potoku do Zakarpattja [Basic tendenses of the inbound tourist flows to Transcarpathia]. Zbirnyk naukovyh prac' Vijskovogo instytutu KNU im. T. Shevchenka, no. 45, pp. 279–284. (in Ukranian)

Karmeljuk G. (2012) Ekonomiko-matematychne modeljuvannja turystychnoji galuzi Ukrajiny [Economic mathematical modeling of tourism industry in Ukraine]. Galyc'kyj ekonomichnyj visnyk, no. 2(35), pp. 62–70. (in Ukranian)

Kolesnyk O.O. (2011) Koreljacijno-regresijne modeljuvannja rozvytku rynku turystychnyh poslug v Ukrajini [Correlation and regression modeling of the tourist market in Ukraine]. Visnyk ZhDTU. Serija: Ekonomichni nauky, no. 2 (56), part 2, pp. 38–40. (in Ukranian)

Bulatova O.V. (2006) Zakonomirnosti ta prognoz rozvytku turystychnoi galuzi Ukrainy [Regularities and forecast of development of the tourism industry of Ukraine]. Bulletin of the DITB, no. 10, pp. 168–175. (in Ukranian)

Orlova V.V. (2012) Osoblyvosti rozrobky prohnoziv rozvytku turystychnoi haluzi [Features of development of forecasts of tourism industry development]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, no. 8 tom 1, pp. 223–227. (in Ukranian)

Parshyna O.A., Chumak T.V. (2017) Analiz tendentsii rozvytku turystychnoho sektoru Ukrainy [Analysis of trends in the tourism sector of Ukraine]. Visnyk Pryazovskoho Derzhavnoho Tekhnichnoho Universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, no. 33, pp. 333–341. (in Ukranian)

Blagun I.S. (2012) Prognozuvannia popytu na tupystychni poslugy [Forecasting the demand for tourist services]. Business Inform, no. 8, pp. 7–11. (in Ukranian)

Povorozniuk I., Neshchadym L., Lytvyn O., Berbets T., Filimonova I., Zotsenko L. et al. (2022) Modelling of Demand Determinants for Full-Time Bachelor’s Degree Programs in Hospitality and Catering: The Case of Ukrainian Higher Education Institutions. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, vol. 22 № 1, р. 347–357. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202201/20220149.pdf

Переглядів статті: 163
Завантажень PDF: 166
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Нещадим, Л., Тимчук, С., & Кирилюк, І. (2022). ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-35
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають