АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА COVID-19 В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ

Ключові слова: пандемія, COVID-19, європейський регіон, методи прогнозування, модель ARIMA

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням аналізу і прогнозування рівня захворюваності на COVID-19 в країнах європейського регіону. З 2019 року і по цей час світ зіткнувся з загрозою нового типу, а саме пандемією COVID-19. Пандемія, зумовлена цим вірусом, вже призвела до тисячних людських втрат у всьому світі, тому детальний аналіз рівня захворюваності, дозволить спрогнозувати подальший розвиток хвороби, що в свою чергу дає можливість створити більш ефективні методи боротьби з хворобою. Для аналізу та прогнозування рівня захворюваності на коронавірус, було обрано три країни з різним рівнем розвитку, а саме: Німеччина, Іспанія та Україна. Аналіз проводився за статистичними даними отриманими на інтернет-ресурсу Our World in Data, який присвячений вирішенню глобальних світових проблем. Для прогнозування рівня захворюваності на COVID-19 було обрана модель ARIMA, класу авторегресії інтегрованого ковзкого середнього. Для визначення оптимальних коефіцієнтів ARIMA моделі, було обрано програмні продукти EViews та набір надбудов Microsoft Excel для економетричного аналізу часових рядів. Отриманні результати прогнозування, свідчать про стабільний перебіг короновірусної хвороби. Про те, отриманні прогнозні значення, на нашу думку, є дещо завищеними, а похибка прогнозу значно збільшувалася з горизонтом прогнозування. Тому даний метод прогнозування, побудований на моделі ARIMA, можна в подальшому рекомендувати для побудови короткотермінових прогнозів рівня захворюваності на COVID-19.

Посилання

Савицький В.Л., Депутат Ю.М., Антомонов М.Ю., Іванько О.М., Моргун С.О., Доброштан Д.І. Розробка математичної моделі для прогнозу захворюваності на COVID-19 у збройних силах України. Інфекційні хвороби. 2021. № 1(103). С. 23–31. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7127 (дата звернення: 10.06.2022).

Павлюк О.М., Федевич О.Ю., Стронціцька А.-О.А. Прогнозування кількості хворих на COVID-19 у Львівській області. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2020. № 3. С. 57–64. URL: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2501 (дата звернення: 10.06.2022).

Соловйов С.О., Дзюбли І.В., Мінце О.П. Прогностична модель епідемічного процесу коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні Медична інформатика та інженерія. 2020. № 2. С. 70–78. URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/11176/10719 (дата звернення: 10.06.2022). DOI: 10.11603/mie.1996-1960.2020.2.11176.

Що таке COVID-19? URL: https://korona.gov.sk/uk/shcho-take-covid-19. (дата звернення: 10.06.2022).

Статистика підтверджених випадків коронавірусу по днях. URL: https://ourworldindata.org/coronavirus-data. (дата звернення: 10.06.2022).

В Іспанії COVID-19 прирівняли до захворювання на кшталт грипу. URL: https://www.dw.com. (дата звернення: 10.06.2022).

Статистика коронавірусу в Україні від 2020 року. URL: https://coronavirus.rbc.ua. (дата звернення: 10.06.2022).

Чи подолала Україна COVID-19: Ляшко розповів про пандемію коронавірусу та вакцинацію українців. URL: https://mig.com.ua/chi-podolala-ukraina-covid-19-ljashko-rozpoviv-pro-pandemiju-koronavirusu-ta-vakcinaciju-ukrainciv. (дата звернення: 10.06.2022).

Коронавірус в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/. (дата звернення: 10.06.2022).

Savitsky V.L., Deputy Y.M., Antomonov M.Yu., Ivanko O.M., Morgun S.O., Dobroshtan D.I. (2021) Rozrobka matematychnoi modeli dlia prohnozu zakhvoriuvanosti na COVID-19 u zbroinykh sylakh Ukrainy [Development of a mathematical model for the prediction of the incidence of COVID-19 in the Armed Forces of Ukraine]. Infektsiini khvoroby, no. 1(103). Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7127 (accessed 10 June 2022).

Pavlyuk O.M., Fedevich O. Yu., Strontsitska A.-O. (2020) Prohnozuvannia kilkosti khvorykh na COVID-19 u Lvivskii oblasti [Forecasting the number of patients with COVID-19 in Lviv region]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, no. 3. Available at: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2501 (accessed 10 June 2022).

Solovyov S.O., Dzyublik I.V., Mintser O.P. (2020) Prohnostychna model epidemichnoho protsesu koronavirusnoi infektsii COVID-19 v Ukraini [Prognostic model of the epidemic process of coronavirus infection COVID-19 in Ukraine]. Medychna informatyka ta inzheneriia, no. 2. Available at: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/11176/10719 (accessed 10 June 2022).

Shcho take COVID-19? [What is COVID-19?]. Available at: https://korona.gov.sk/uk/shcho-take-covid-19. (accessed 10 June 2022).

Statystyka pidtverdzhenykh vypadkiv koronavirusu po dniakh [Statistics of confirmed cases of coronavirus by days]. Available at: https://ourworldindata.org/coronavirus-data. (accessed 10 June 2022).

Ispanii COVID-19 pryrivnialy do zakhvoriuvannia na kshtalt hrypu [In Spain, COVID-19 has been equated with influenza-like illness]. Available at: https://www.dw.com. (accessed 10 June 2022).

Statystyka koronavirusu v Ukraini vid 2020 roku [Statistics of coronavirus in Ukraine from 2020]. Available at: https://coronavirus.rbc.ua. (accessed 10 June 2022).

Chy podolala Ukraina COVID-19: Liashko rozpoviv pro pandemiiu koronavirusu ta vaktsynatsiiu ukraintsiv [Has Ukraine overcome COVID-19: Lyashko spoke about the coronavirus pandemic and vaccination of Ukrainians]. Available at: https://mig.com.ua/chi-podolala-ukraina-covid-19-ljashko-rozpoviv-pro-pandemiju-koronavirusu-ta-vakcinaciju-ukrainciv. (accessed 10 June 2022).

Koronavirus v Ukraini [Coronavirus in Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/. (accessed 10 June 2022).

Переглядів статті: 256
Завантажень PDF: 201
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Гадецька, З., & Меркотан, М. (2022). АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА COVID-19 В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ . Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-20
Розділ
ЕКОНОМІКА