ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ МІНІМАЛЬНОГО КОНТАКТУ

Ключові слова: економіка мінімального контакту, інноваційні методи та технології управління, бенчмаркінг, хмарні CRM-системи

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням впровадження нових інноваційних методів та технологій управління в умовах економіки мінімального контакту. Економіка мінімального контакту – це новий феномен ведення бізнесу, для якого характерно уповільнення попиту, скорочення фізичного взаємодії між споживачами і постачальниками товарів і послуг. Тому для стабільного економічного розвитку України в умовах економіки мінімального контакту та у контексті антикризового управління підприємством стала очевидна необхідність появи нових орієнтирів і нових інноваційних методів та технологій управління підприємством для більш швидкого продажу товарів та послуг, віддаленої роботи персоналу та спілкування із клієнтами. Уже зараз чимала кількість компаній реагує на виникаючі потреби, ретельно досліджують свої бізнес-моделі, шукають шляхи оптимізації бізнес-процесів. Розглянемо вирішення цих питань на прикладі рієлторської діяльності, яка останнім часом переживає значні зміни, зокрема у сфері законодавства. Тому виникає необхідність суттєвих змін в управлінні рієлторськими компаніями. Авторами запропоновано запроваджувати в роботу рієлторських компаній технології бенчмаркінгу, аутстафінгу, цифрові технології та застосувати хмарні CRM системи.

Посилання

Христенко О.В., Боєв М.І. Управління впровадженням інноваційних технологій на будівельних підприємствах. Економіка і регіон. 2017. № 6. С. 118–124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2017_6_20 (дата звернення: 10.12.2020).

Пурій Г.М. Інформаційні системи і технологіï в управлінні діяльністю підприємства. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7127 (дата звернення: 10.12.2020). doi: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.6.56

Ольшанський О. В. Аналіз методів удосконалення бізнес-процесів підприємств торгівлі. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2019. № 2. С. 104–110. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_2_20 (дата звернення: 10.12.2020).

Что такое Low Touch Economy? URL: https://fcproject.ru/timeline-low-touch-economy. (дата звернення: 10.12.2020).

Брикайло Ю. Брокерська діяльність у сфері нерухомості (2020). URL: https://dreamdim.ua/uk/brokerska-diyalnist-u-sferi-neruhomosti (дата звернення: 10.12.2020).

Гадецька З.М., Холопова М.О. Моделювання бізнес-процесів діяльності підприємства. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2016. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4950 (дата звернення: 10.12.2020).

Пост-реліз VIII Національного форуму «Нерухомість України як сегмент економіки держави. Європейський напрям розвитку», 30 листопада-12 грудня 2019 р. URL: https://www.ukrainerealt.com.ua/?article=182 (дата звернення: 10.12.2020).

CRM-системи у хмарі. URL: https://tucha.ua/uk/solutions/crm-sistemi-u-khmari (дата звернення: 10.12.2020).

Клюйко Г. Огляд двадцятки найкращих CRM-систем для бізнесу. URL: https://esputnik.com/uk/blog/oglyad-dvadcyatki-najkrashih-crm-sistem-dlya-biznesu (дата звернення: 10.12.2020).

Khristenko O.V., Boev M.I. (2017) Upravlinnia vprovadzhenniam innovatsiinykh tekhnolohii na budivelnykh pidpryiemstvakh [Management of implementation of innovative technologies at construction enterprises]. Ekonomika i rehion, no. 6. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2017_6_20 (accessed 10 December 2020).

Puriy H.M. (2019) Іnformatsiini systemy i tekhnolohiï v upravlinni diialnistiu pidpryiemstva [Information systems and technologies in the management of the enterprise activity], Efektyvna ekonomika, [Online], no. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7127 (accessed 10 December 2020). doi: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.6.56.

Olshansky O.V. (2019) Analiz metodiv udoskonalennia biznes-protsesiv pidpryiemstv torhivli Information systems and technologies in the management of the enterprise activity [Analysis of methods for improving the business processes of trade enterprises]. Derzhava ta rehiony, no. 2, pp. 104–110. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_2_20 (accessed 10 December 2020).

Chto takoe Low Touch Economy? [What is Low Touch Economy?]. Available at: https://fcproject.ru/timeline-low-touch-economy (accessed 10 December 2020).

Brikailo Y. Brokerska diialnist u sferi nerukhomosti [Broker activity in the sphere of non-ruggedness]. Available at: https://dreamdim.ua/uk/brokerska-diyalnist-u-sferi-neruhomosti (accessed 10 December 2020).

Gadetska Z.M., Holopova M.О. (2016) Іnformatsiini systemy i tekhnolohiï v upravlinni diialnistiu pidpryiemstva [Modeling business processes of enterprise], Efektyvna ekonomika, [Online], no. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4950 (accessed 10 December 2020).

Post-reliz VIII Natsionalnoho forumu «Nerukhomist Ukrainy yak sehment ekonomiky derzhavy. Yevropeiskyi napriam rozvytku» [Post-release of the VIII National Forum «Real Estate of Ukraine as a segment of the state economy. European direction of development»]. Available at: https://www.ukrainerealt.com.ua/?article=182 (accessed 10 December 2020).

CRM-systems in the cloud [CRM-systemy u khmari]. Available at: https://tucha.ua/uk/solutions/crm-sistemi-u-khmari (accessed 10 December 2020).

Klyuyko G. (2020) Ohliad dvadtsiatky naikrashchykh CRM-system dlia biznesu [Review of the twenty best CRM-systems for business]. Available at: https://esputnik.com/uk/blog/oglyad-dvadcyatki-najkrashih-crm-sistem-dlya-biznesu (accessed 10 December 2020).

Переглядів статті: 238
Завантажень PDF: 244
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Гадецька, З., & Кузьмінський, В. (2021). ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ МІНІМАЛЬНОГО КОНТАКТУ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-4
Розділ
ЕКОНОМІКА