ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інтернет-комунікації, цифровий маркетинг, Лендінг Пейдж, аналіз ефективності

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням впровадження сучасних інтернет-комунікацій та технологій цифрового маркетингу на підприємстві для оптимізації його роботи. Дослідження показало, що найбільш ефективним каналом інтернет-комунікацій і інструментом цифрового маркетингу сьогодні є Веб-сайти підприємств та Лендінг Пейдж. Аналіз існуючих Web-ресурсів підприємств показав, що він є своєрідним інтерфейсом між підприємством та його оточенням – партнерами, постачальниками, клієнтами. Тому створення сайту є одним з головних завдань підприємницької діяльності. Дослідження інструментарію цифрового маркетингу показало, що лендінги служать всього одній чітко визначеній меті – переконати користувачів виконати одну певну дію: купити, замовити або скачати. Для оцінки ефективності веб-ресурсів підприємства було розглянуто декілька методів та метрик оцінки: коефіцієнт конверсії CR, коефіцієнт клікабельності CTR, коефіцієнт LTV, та розглянуто методику SEO аналізу, оптимізації та просування інтернет-ресурсу. Досліджено найбільш популярні веб-аналітичні системи та встановлено, що вибір інструментів веб-аналітики залежить під потреби бізнесу і маркетингу підприємства.

Посилання

Крупенна І.А., Білик В.В., Сергієнко О.А. Інструменти цифрового маркетингу в умовах трансформації комунікацій сучасної організації. Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 825. Економіка. Чернівці : ЧНУ, 2020. С. 33–41. URL: http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/123 (дата звернення: 25.07.2022).

Близнюк В.М. Метрики в цифровому маркетингу підприємств торгівлі. Електронний журнал «Маркетинг і цифрові технології». 2021. Том 5 № 2. С. 36–47. URL: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/138 (дата звернення: 25.07.2022).

Мангушев Д.В., Пихтін А.В. Застосування інструментів цифрового маркетингу для підвищення ефективності підприємницької діяльності. Електронний журнал «Modern Economics». 2021. № 30. С. 147–152. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/30-2021/mangushev.pdf (дата звернення: 25.07.2022). DOI: 10.31521/modecon.V30(2021)-23

Гадецька З.М. Застосування сучасних інтернет-комунікацій та технологій цифрового маркетингу для ефективної роботи підприємства Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права: теорія і практика : збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 30 червня 2022 р.). Полтава, 2022. С. 20–21.

Підвищуємо конверсію сайта. URL: https://compas.agency/blog/pidvishhuyemo-konversiyu-sajta. (дата звернення: 25.07.2022).

Digital-словник. URL: https://serpstat.com/uk/blog/slovnik-seo-terminiv. (дата звернення: 25.07.2022).

Ілляшенко Н.С., Савченко О.С. Seo-оптимізація як сучасний інструмент інтернет-маркетингу. Електронний журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». 2012. № 3. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2012/3/63-74 (дата звернення: 25.07.2022).

Кращі сервіси для веб-аналітики. URL: https://www.ukraine.com.ua/uk/blog/web-analytics/luchshie-servisi-dlya-veb-analitiki.html. (дата звернення: 25.07.2022).

SEO-інструменти, які можуть вам стати в пригоді. URL: https://hostiq.ua/blog/ukr/26-seo-tools-you-need. (дата звернення: 25.07.2022).

Krupenna I.A., Bilyk V.V., Sergienko O.A. (2020) Instrumenty tsyfrovoho marketynhu v umovakh transformatsii komunikatsii suchasnoi orhanizatsii [Digital marketing tools in the conditions of transformation of communications of a modern organization]. Scientific Bulletin of Chernivtsi Universityv, 825, 33–41. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2017_6_20 (accessed 25 July 2022).

Blyznyuk V.M. (2021) Metryky v tsyfrovomu marketynhu pidpryiemstv torhivli [Metrics in digital marketing of trade enterprises]. Marketing and digital technologies, 2, 36–47. Available at: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/138 (accessed 25 July 2022).

Mangushev D., Pykhtin A. (2021) Zastosuvannia instrumentiv tsyfrovoho marketynhu dlia pidvyshchennia efektyvnosti pidpryiemnytskoi diialnosti [Application of digital marketing tools to increase the efficiency of entrepreneurial activity]. Modern Economics, 30, 147–152. Available at: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/30-2021/mangushev.pdf (accessed 25 July 2022). DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V30(2021)-23

Gadetska Z.M. Zastosuvannia suchasnykh internet-komunikatsii ta tekhnolohii tsyfrovoho marketynhu dlia efektyvnoi roboty pidpryiemstva [Application of modern Internet communications and digital marketing technologies for the effective operation of the enterprise]. Actual problems of economics, finance, accounting and law: theory and practice. (Poltava, June 30, 2022) (pp. 20–21). Poltava: Central Fund. (in Ukrainian)

Pidvyshchuiemo konversiiu saita [We increase site conversion]. Available at: https://fcproject.ru/timeline-low-touch-economy (accessed 25 July 2022).

Digital-slovnyk [Digital dictionary]. Available at: https://serpstat.com/uk/blog/slovnik-seo-terminiv (accessed 25 July 2022).

Ilyashenko N.S., Savchenko O.S. (2012) Seo-optymizatsiia yak suchasnyi instrument internet-marketynhu [Seo-optimization as a modern tool of Internet marketing]. Marketing and innovation management, 3, 3 Available at: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2012/3/63-74 (accessed 25 July 2022).

Krashchi servisy dlia veb-analityky [The best services for web analytics]. Available at: https://www.ukraine.com.ua/uk/blog/web-analytics/luchshie-servisi-dlya-veb-analitiki.html (accessed 25 July 2022).

SEO-instrumenty, yaki mozhut vam staty v pryhodi [SEO tools that may come in handy]. Available at: https://hostiq.ua/blog/ukr/26-seo-tools-you-need (accessed 25 July 2022).

Переглядів статті: 262
Завантажень PDF: 505
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Гадецька, З. (2022). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-44
Розділ
ЕКОНОМІКА