АГРОЛОГІСТИЧНІ ХАБИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Ключові слова: менеджмент, логістика, збутова діяльність, аграрна сфера, інновації

Анотація

У статті проведено аналіз питання щодо діяльності агрологістичних хабів в Україні. Визначено суть, мету та значення поняття «логістичний хаб» та «агрологістичний хаб». Окреслено завдання та можливості логістичного хабу для аграрної сфери. Досліджено процес створення агрологістичного хабу, визначено ключові переваги та недоліки у його діяльності. Зазначено, що у своїй діяльності агрологістичні хаби потребують державної підтримки та фінансування. Визначено механізми та заходи державної підтримки. Визначено перспективи розвитку агрологістичних хабів в Україні та окреслено проблеми, які можуть перешкоджати їх діяльності. У підсумку зазначено, для того щоб реалізувати потенціал України як країни з потужним аграрним сектором, потрібно звернути особливу увагу на розвиток агрологістичної інфраструктури та підвищення ефективності її діяльності. Для забезпечення процесу розвитку аграрного бізнесу потрібно вибудувати такі аграрні логістичні інфраструктурні проєкти, які можуть стати локомотивами економічного зростання України. Такими проектами є саме агрологістичні хаби.

Посилання

Загородня Ю.В. Тенденції розвитку та перспективи ринку логістичної нерухомості України. Економіка та підприємництво. 2018. Вип. 40 (27). С. 100–108.

Шевченко Ю. Агрологістика в Україні: проблеми та перспективи. Yur-Gazeta. 2017. № 8 (558). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/transportne-pravo/agrologistika-v-ukrayini-problemi-ta-perspektivi.html

Bondarenko V., Martynova L., Chorna N., Sukhorebra T., Seheda S. Evaluation system formation of development of enterprise's innovative potential. Academy of Strategic Management Journal, 2019. Vol. 18 Issue. 1. URL: https://www.abacademies.org/articles/evaluation-system-formation-of-development-of-enterprises-innovative-potential-7891.html

Пилипенко О.О. Використання сільськогосподарських земель в умовах земельної реформи. Економіка АПК. 2003. № 1. C. 78–82.

Струнін В.В., Гиря М.М. Підвищення ефективності транспортно-складської діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4790

Співак Я.О. Система транспортно-складської логістики на підприємстві як фактор оптимізації потокових процесів. Scientific World. 2014. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer36/41.pdf

Сивак Р.Б., Пода А.С. Сутність трансформації логістичних центрів у системі глобального логістичного сервісу. Бізнес-Інформ. 2015. № 8. С. 23–28.

Волощук В.Р., Богачик С.В., Іванишин О.В. Формування ланцюгів постачань ресурсів в інноваційній системі агрологістики. Підприємництво та інновації. 2020. №13. С. 19–23.

Севрюк В.О. Напрями оптимізації управління транспортними та складськими процесами на підприємстві. Управління розвитком. 2014. № 8. С. 150–152.

Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки Міністерство аграрної політики та продовольства України. Проєкт від 26.10.2015 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/NT1978

Концепція розвитку сільських територій. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. № 995-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80/print1446542150663211#Text

Zahorodnia Yu.V. (2018) Tendentsii rozvytku ta perspektyvy rynku lohistychnoi nerukhomosti Ukrainy [Development trends and prospects of the logistics real estate market of Ukraine]. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo – Economics and entrepreneurship, 40(27), 100–108. (in Ukrainian)

Shevchenko Yu. (2017) Agrologistics in Ukraine: problems and prospects [Agrologistics in Ukraine: problems and prospects]. Yur-Gazeta, 8(558). Retrieved from: https://yur-gazeta.com/publications/practice/transportne-pravo/agrologistika-v-ukrayini-problemi-ta-perspektivi.html (in Ukrainian)

Bondarenko V., Martynova L., Chorna N., Sukhorebra T., Seheda S. (2019) Evaluation system formation of development of enterprise's innovative potential. Academy of Strategic Management Journal, 18(1). Retrieved from: https://www.abacademies.org/articles/evaluation-system-formation-of-development-of-enterprises-innovative-potential-7891.html

Pylypenko O.O. (2003) Vykorystannia silskohospodarskykh zemel v umovakh zemelnoi reformy [Use of agricultural land in the conditions of land reform]. Ekonomika APK – Economics of AIC, 1, 78–82. (in Ukrainian)

Strunin V.V., Hyria M.M. (2016) Pidvyshchennia efektyvnosti transportno-skladskoi diialnosti pidpryiemstva [Improving the efficiency of transport and warehousing activities of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4790 (in Ukrainian)

Spivak Ya.O. (2014) Systema transportno-skladskoi lohistyky na pidpryiemstvi yak faktor optymizatsii potokovykh protsesiv [The system of transport and warehousing logistics at the enterprise as a factor in optimizing flow processes]. Scientific World. Retrieved from: http://www.sworld.com.ua/konfer36/41.pdf (in Ukrainian)

Syvak R.B., Poda A.S. (2015) Sutnist transformatsii lohistychnykh tsentriv u systemi hlobalnoho lohistychnoho servisu [The essence of the transformation of logistics centers in the system of global logistics service]. Biznes-Inform – Business Inform, 8, 23–28. (in Ukrainian)

Voloschuk V.R., Bohachyk S.V., Ivanyshyn O.V. (2020) Formuvannia lantsiuhiv postachan resursiv v innovatsiinii systemi ahrolohistyky. [Formation of resource supply chains in the innovative system of agrologistics]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii – Entrepreneurship and innovation, 13, 19–23. (in Ukrainian)

Sevriuk V.O. (2014) Napriamy optymizatsii upravlinnia transportnymy ta skladskymy protsesamy na pidpryiemstvi [Directions for optimizing the management of transport and warehousing processes at the enterprise]. Upravlinnia rozvytkom – Development of management, 8, 150–152. (in Ukrainian)

Yedyna kompleksna stratehiia ta plan dii rozvytku silskoho hospodarstva ta silskykh terytorii v Ukraini na 2015-2020 [The only comprehensive strategy and action plan for the development of agriculture and rural areas in Ukraine for 2015-2020]. Proiekt vid 26.10.2015. Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy – Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/NT1978 (in Ukrainian)

Kontseptsiia rozvytku silskykh terytorii [The concept of rural development]. Kabinetu Ministriv Ukrainy – Cabinet of Ministers of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-D1%80/print144 6542150663211#Text (in Ukrainian)

Переглядів статті: 188
Завантажень PDF: 173
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Кустріч, Л. (2022). АГРОЛОГІСТИЧНІ ХАБИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-14
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ