УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: логістика, менеджмент, фінанси, фінансова стійкість, фінансовий потік, логістична система

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання реалізації системи фінансового менеджменту в логістичних системах у посткризовий період. У ході дослідження вивчено питання стану логістичної діяльності в Україні в умовах кризи. Окреслено проблеми у сфері логістичної діяльності. Здійснено аналіз дефініцій «фінансова стійкість» та «фінансовий потік». Зазначено, що від розробки та впровадження ефективних методів управління фінансовими потоками залежить досягнення стратегічних цілей. Обґрунтовано, що ефективність діяльності логістичної системи багато в чому визначається раціоналізацією руху фінансових потоків та їх гармонічним поєднанням з матеріальними, інформаційними та сервісними потоками. Визначено основні умови фінансової стійкості та проаналізовано принципи удосконалення системи управління фінансовими потоками в логістичних системах у посткризовий період.

Посилання

Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії. Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2006. 456 с.

Азаренкова Г.М. Фінансові ресурси та фінансові потоки (теоретичний аналіз). Харків : ПП Яковлєва, 2003. 103 с.

Бондаренко О.С. Обґрунтування наукових підходів до визначення фінансових потоків. Бізнес Інформ. 2014. № 1. С. 241–247.

Майборода О.В. Управління фінансовими потоками підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». Суми, 2006. 22 с.

Єрмошкіна О.В. Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи. Донецьк : Національний гірничий університет, 2009. 479 с.

Жигалкевич Ж.М., Кам’янська О.В. Фінансовий менеджмент. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 214 с.

Кривенко А.Е. Формування та ефективне використання фінансових ресурсів підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3818 (дата звернення: 14.12.2022)

Аранчій В.І., Томілін О.О., Дорогань-Писаренко Л.О. Фінансовий менеджмент. Полтава : РВВ ПДАУ. 2021. 300 с.

Пушкар М.С., Богач А.Г., Мельник В.Г. Логістичні системи підприємства: облік, аналіз і аудит. Тернопіль : Економічна думка, 2007. 187 с.

Баранець Г.В. Управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі логістичного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». Донецьк, 2007. 22 с.

Мельникова К.В. Фінансові потоки в логістичних системах. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 104 с.

Марченко В.М., Шутюк В.В. Логістика. Київ : Видавничий дім «Артек», 2018. 312 с.

Ачкасова Л.М. Аспекти управління фінансовими потоками в логістиці. Економіка транспортного комплексу. 2018. Вип. 31. С. 110–121.

Дослідження стану МСБ в Україні. Advanter Group. 2022. URL: https://advanter.ua/ (дата звернення: 14.12.2022).

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розвиток економіки». Національна рада з відновлення України від наслідків війни. 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic-recovery-and-development.pdf (дата звернення: 14.12.2022).

Луценко І.С. Логістичне управління запасами. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 69 с.

Krykavskyi, Ye.V. (2006). Lohistyka. Osnovy teorii [Logistics. The basics of theory]. Lviv: Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika» [in Ukrainian].

Azarenkova, H.M. (2003). Finansovi resursy ta finansovi potoky (teoretychnyi analiz) [Financial resources and financial flows (theoretical analysis)]. Kharkiv: PP Yakovlieva [in Ukrainian].

Bondarenko, O.S. (2014). Obgruntuvannia naukovykh pidkhodiv do vyznachennia finansovykh potokiv [Justification of scientific approaches to determining financial flows]. Biznes Inform – Business Inform, 1, 241–247. [in Ukrainian].

Maiboroda, O.V. (2006). Upravlinnia finansovymy potokamy pidpryiemstva [Management of financial flows of the enterprise]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Sumy. [in Ukrainian].

Yermoshkina, O.V. (2009). Upravlinnia finansovymy potokamy promyslovykh pidpryiemstv: teoriia, praktyka, perspektyvy [Management of financial flows of industrial enterprises: theory, practice, perspectives]. Donetsk: Natsionalnyi hirnychyi universytet. [in Ukrainian].

Zhyhalkevych, Zh.M. & Kam’ianska, O.V. (2022). Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho. [in Ukrainian].

Kryvenko, A.E. (2015). Formuvannia ta efektyvne vykorystannia finansovykh resursiv pidpryiemstva [Formation and effective use of financial resources of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 2. Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3818 (accessed December 14, 2022) [in Ukrainian].

Aranchii, V.I., Tomilin, O.O. & Dorohan-Pysarenko, L.O. (2021). Finansovyi menedzhment [Financial management]. Poltava: RVV PDAU. [in Ukrainian].

Pushkar, M.S., Bohach, A.H. & Melnyk, V.H. (2007). Lohistychni systemy pidpryiemstva: oblik, analiz i audyt [Logistics systems of the enterprise: accounting, analysis and audit]. Ternopil: Ekonomichna dumka. [in Ukrainian].

Baranets, H.V. (2007). Upravlinnia materialnymy ta finansovymy potokamy pidpryiemstva na osnovi lohistychnoho pidkhodu [Management of material and financial flows of the enterprise based on the logistic approach]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Donetsk. [in Ukrainian].

Melnykova, K.V. (2015). Finansovi potoky v lohistychnykh systemakh [Financial flows in logistics systems]. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia. [in Ukrainian].

Marchenko, V.M. & Shutiuk, V.V. (2018). Lohistyka [Logistics]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Artek». [in Ukrainian].

Achkasova, L.M. (2018). Aspekty upravlinnia finansovymy potokamy v lohistytsi [Aspects of financial flow management in logistics]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economy of the transport complex, 31, 110–121. [in Ukrainian].

Advanter Group (2022). Doslidzhennia stanu MSB v Ukraini [Study of the state of SMEs in Ukraine]. Available at: https://advanter.ua/ (accessed December 14, 2022) [in Ukrainian].

Natsionalna rada z vidnovlennia Ukrainy vid naslidkiv viiny (2022). Proekt Planu vidnovlennia Ukrainy [Project of the Recovery Plan of Ukraine]. Materialy robochoi hrupy «Vidnovlennia ta rozvytok ekonomiky». Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic-recovery-and-development.pdf (accessed December 14, 2022) [in Ukrainian].

Lutsenko, I.S. (2021). Lohistychne upravlinnia zapasamy [Logistics management of stocks]. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 141
Завантажень PDF: 158
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Кустріч, Л. (2022). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-26
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ