ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ТА ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ

Ключові слова: експортно-імпортні операції, валютне регулювання, валютний нагляд, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, запобіжні заходи, етапи валютного нагляду, терміни валютного нагляду

Анотація

У статті досліджено та розглянуто особливості регулювання і нагляду експортно-імпортних операцій, окрему увагу приділено термінам та еволюції «валютного регулювання» та «валютного нагляду», а також посилення валютного регулювання відповідно в контексті криз та нестійкої економічної ситуації в країні. Окрему увагу приділено проблематиці валютного контролю за експортними та імпортними операціями в контексті сучасних умов в Україні. Розглянуто граничні терміни валютного нагляду за здійсненням експортно-імпортних операцій. Досліджено особливості зміни законодавства: щодо переліку товарів експорту та імпорту, які підлягають ліцензуванню, щодо термінів валютного нагляду та валютного регулювання. Виявлено проблематику нестійких експортно-імпортних операцій та запропоновано перспективи та засоби стабілізації валютного регулювання та нагляду за експортними операціями. Представлено перелік антикризових заходів протягом всього періоду незалежної України, а також методи, які будуть корисні в сучасних умовах.

Посилання

Закон України «Про валюту і валютні операції», від 21.06.2018 р. № 30. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text (дата звернення: 08.06.2022).

Постанова «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік», від 29.12.2021 р. № 1424. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1424-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 08.06.2022).

Єпіфанова М.А. Валютне регулювання в системі державного регулювання економіки. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наук. праць ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ». Суми, 2010. С. 169–183.

Постанова «Про затвердження Положення про валютний нагляд», від 03.01.2019 р. № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19#Text (дата звернення: 08.06.2022).

Постанова «Про внесення змін до пункту 7 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю». 19.04.2022 р. № 463. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 08.06.2022).

Постанова «Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 14.05.2019 № 67. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0067500-19#Text

Zakon Ukrayiny «Pro poryadok zdiysnennya rozrakhunkiv v inozemniy valyuti» [Law of Ukraine "On the procedure for settlements in foreign currency"]. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian) (accessed 8 June 2022).

Postanova «Pro zatverdzhennya perelikiv tovariv, eksport ta import yakykh pidlyahaye litsenzuvannyu, ta kvot na 2022 rik» [Resolution "On approval of lists of goods, export and import of which are subject to licensing, and quotas for 2022"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1424-2021-%D0%BF#Text (in Ukrainian) (accessed 8 June 2022).

Yepifanova M.A. (2010) Valyutne rehulyuvannya v systemi derzhavnoho rehulyuvannya ekonomiky Ukrayiny [Currency regulation in the system of state regulation of the economy]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivsʹkoyi systemy. Sumy. (in Ukrainian)

Postanova «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro valyutnyy nahlyad»[Resolution "On approval of the Regulations on currency supervision"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19#Text (in Ukrainian) (accessed 8 June 2022).

Postanova «Pro vnesennya zmin do punktu 7 Polozhennya pro poryadok nadannya harantiy ta zdiysnennya derzhavnoho kontrolyu za vykonannyam zobovʺyazanʹ shchodo vykorystannya u zayavlenykh tsilyakh tovariv, yaki pidlyahayutʹ derzhavnomu eksportnomu kontrolyu» [Resolution "On Amendments to Clause 7 of the Regulations on the Procedure for Providing Guarantees and Exercising State Control over Fulfillment of Obligations to Use Goods Subject to State Export Control for Declared Purposes"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-2022-%D0%BF#Text (in Ukrainian) (accessed 8 June 2022).

Postanova «Pro vstanovlennya vynyatkiv ta (abo) osoblyvostey zaprovadzhennya hranychnykh strokiv rozrakhunkiv za operatsiyamy z eksportu ta importu tovariv i vnesennya zmin do deyakykh normatyvno-pravovykh aktiv» [Resolution "On establishing exceptions and (or) features of the introduction of deadlines for settlements on transactions of export and import of goods and amendments to certain regulations"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0067500-19#Text (in Ukrainian) (accessed 8 June 2022).

Переглядів статті: 374
Завантажень PDF: 411
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Романькова, О., & Ярмак, А. (2022). ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ТА ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-16
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ