ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ У СУЧАСНОМУ СТАНІ

Ключові слова: експорт, реекспорт, облік експортних операцій, товари, дохід, митна декларація, покупець, нерезидент, аналіз, договір

Анотація

Одним із видів міжнародної торгівлі є експорт. У статті розглядається питання бухгалтерського та податкового обліку операцій, пов’язаних з експортом товарів. Особлива увага присвячена бухгалтерському обліку експортних операцій, відповідно до чинного законодавства України. Розглянуто поняття експорту та реекспорту. В дослідженні надано облік експортних операцій на умовах передоплати, а також повної та часткової оплати за експортовані товари. Розглянуто умови, які потрібні для розміщення товару у режимі експорту, умови передачі права власності на товар покупцю, фактори, від яких залежить облік експортних операцій. У статті приведені бухгалтерські проведення з обліку експортних операцій, умови визначення бази оподаткування та виникнення податкової заборгованості при експорті товарів, а також порядок оформлення митної декларації. Приділено окрему увагу аналізу експорту товарів рослинного та тваринного походження за динамікою та структурою. Також був проведений аналіз експорту за наступними країнами: Єгипет, Індія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Румунія, США, Туреччина, Угорщина.

Посилання

Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів вищих учбових закладів спеціальності «Облік і аудит» / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., доп і перероб. Житомир : ПП»Рута», 2001. 544 с.

Кузьминський Ю.А., Козак В.Г., Лук’яненко Л.І. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навч-метод. посібник для сам ост. вивч.диск. / За ред. Ю.А. Кузьминський. Київ : КНЕУ, 2001. 179 с.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text

Митний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text

Податковий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Положення №450 «Про митні декларації». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-п#Text

Романькова О.М. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник для усіх форм навчання. Краматорськ : ДДМА, 2021. 140 с.

Романькова О.М. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. Краматорськ : ДДМА, 2021. 60 с.

Butynets F.F., Zhyhlei I.V., Parkhomenko V.M. (2001) Oblik i analiz zovnishnoekonomichnoi diialnosti. Pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh uchbovykh zakladiv spetsialnosti «Oblik i audyt» [Accounting and analysis of foreign economic activity. Textbook for students of higher educational institutions specializing in "Accounting and Audit"]. Za red. prof. F.F. Butyntsia; 2-e vyd., dop i pererob. Zhytomyr: PP «Ruta», 544 s.

Kuzmynskyi Yu.A., Kozak V.H., Lukianenko L.I. ta in. (2001) Oblik i analiz zovnishnoekonomichnoi diialnosti: Navch-metod. posibnyk dlia sam ost. vyvch.dysk. [Accounting and analysis of foreign economic activity: Teaching method. Manual for self-examination. Study Disc.]. Za red. Yu.A. Kuzmynskyi. Kyiv: KNEU, 179 s.

Zakon Ukrainy «Pro zovnishnoekonomichnu diialnist» [Law of Ukraine "On Foreign Economic Activity"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text [in Ukrainian]

Mytnyi kodeks Ukrainy [Customs Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text [in Ukrainian]

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 15 «Dokhid» [Accounting regulation (standard) 15 "Income"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text [in Ukrainian]

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text [in Ukrainian]

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 21 «Vplyv zmin valiutnykh kursiv» [Accounting regulation (standard) 21 "Effect of changes in exchange rates"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text [in Ukrainian]

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian]

Polozhennia №450 «Pro mytni deklaratsii» [Regulation No. 450 "On Customs Declarations"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-п#Text [in Ukrainian]

Romankova O.M. (2021) Oblik i opodatkuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti: navchalnyi posibnyk dlia usikh form navchannia [Accounting and taxation of foreign economic activity: a study guide for all forms of education]. Kramatorsk : DDMA, 140 s.

Romankova O.M. (2021) Oblik i opodatkuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti: metodychni vkazivky dlia samostiinoho vyvchennia dystsypliny [Accounting and taxation of foreign economic activity: methodological guidelines for independent study of the discipline]. Kramatorsk: DDMA, 60 s.

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Романькова, О. (2023). ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ У СУЧАСНОМУ СТАНІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-50
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ