ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

  • Сергій Поліщук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-0648-5849
  • Сергій Пятаченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-3221-8253
Ключові слова: інноваційні технології, АПК, агропідприємства, чистий прибуток, фінансові результати, сільське господарство

Анотація

В даній статі було розглянуто вплив інноваційних технологій на зростання прибутку агропідприємств в Україні. Нами було досліджено основні підходи до аналізу інноваційного розвитку агропромислового комплексу України. Ми визначили що рівень інноваційних технологій в українському сільському господарстві є незначним, при тому, що воно являється ключовою галуззю нашої держави. Наступним було вивчено ключові проблеми з якими стикаються підприємства при впровадженні інновацій. Однією та основною проблемною, на нашу думку є низький рівень фінансового забезпечення з сторони держави. В підсумку була проаналізовано використання сучасних технологій на прикладі українських агропідприємств та визначено їх впив на ріст чистого прибутку. Ми визначили, що саме інновації є основою збільшення прибутковості агропідприємств, адже в міру розвитку інформаційних технологій їх правильне застосування дозволить ефективніше використовувати наявні ресурси, мінімізовувати витрати та збільшувати прибутковість виробленої продукції.

Посилання

Радченко О.П., Карадобрі Т.В. Стан і перспективи інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки України. Економіка та управління національним господарством. 2019. Випуск 47–1. С. 79–82.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України веб-сайт (2020) .URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 18.01.2022).

Agriculture, value added (% of GDP) (2019). URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS (дата звернення: 18.01.2022).

Сіренко Н.М. Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ (дата звернення: 18.01.2022).

МХП створює групу компаній для діджиталізації бізнесу веб-сайт (2020) URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/15/653742/ (дата звернення: 19.01.2022).

Показники зовнішньої торгівлі України веб-сайт (2020) URL: https://bi.customs.gov.ua/trade/#/imex (дата звернення: 19.01.2022).

Аналіз фінансових результатів ТОВ АСТАРТА-КИЇВ 2019-2018. URL: https://astartaholding.com/files/uploads/9be4d2533377ec991e91b6217cb5b044.pdf (дата звернення: 20.01.2022).

Аналіз фінансових результатів ТОВ АСТАРТА-КИЇВ 2020. URL: https://astartaholding.com/files/uploads/9be4d2533377ec991e91b6217cb5b044.pdf (дата звернення: 20.01.2022).

Аналіз фінансових результатів ТОВ «СИНГЕНТА» за 2019-2020 рр. URL: https://www.syngenta.com/sites/syngenta/files/bond-investor-information/financial-results/Syngenta-AG-2020-Financial-Report.pdf (дата звернення: 20.01.2022).

Аналіз фінансових результатів ТОВ «СИНГЕНТА» за 2018. URL: https://www.syngenta.com/sites/syngenta/files/company/bond-investors/financial-results/financial-report-2018.pdf (дата звернення: 20.01.2022).

Аналіз фінансових результатів ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ» за 2018-2020 рр. URL: https://www.kernel.ua/wp-content/uploads/2021/01/Kernel_FY2020_Presentation.pdf (дата звернення: 21.01.2022).

Аналіз фінансових результатів ПРАТ «МХП» за 2018. URL: https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/fin_general/10309 (дата звернення: 21.01.2022).

Аналіз фінансових результатів ПРАТ «МХП» за 2019-2020 рр. URL: https://smida.gov.ua/db/feed/showform/fin_general/59744 (дата звернення: 21.01.2022).

Radchenko O.P., Karadobri T.V. (2019) Stan i perspektyvy innovatsiynoho rozvytku v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrayiny [Status and prospects of innovative development in the agricultural sector of the economy of Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnya natsionalʹnym hospodarstvom [Economics and Management of the National Economy]. Issue 47–1. P. 79–82.

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrayiny veb-sayt (2020) [Official website of the State Statistics Committee of Ukraine website (2020)]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (access date: 18.01.2022)

Agriculture, value added (% of GDP) (2019) [Agriculture, value added (% of GDP) (2019)] website. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS (access date: 18.01.2022).

Sirenko N.M. (2012) Kontseptualʹni zasady innovatsiynoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny [Conceptual bases of innovative development of agrarian sector of economy of Ukraine]. Marketynh i menedzhment innovatsiy [Marketing and Innovation Management], № 1. Available at: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ (access date: 18.01.2022).

MKHP stvoryuye hrupu kompaniy dlya didzhytalizatsiyi biznesu (2020) [MHP creates a group of companies for digitalization of business (2020)]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/15/653742/ (access date: 19.01.2022).

Pokaznyky zovnishnʹoyi torhivli Ukrayiny [Indicators of Ukraine's foreign trade]. Available at: https://bi.customs.gov.ua/trade/#/imex (access date: 19.01.2022).

Analiz finansovykh rezulʹtativ TOV ASTARTA-KYYIV 2019-2018 [Analysis of the financial results of ASTARTA-KYIV 2019-2018]. Available at: https://astartaholding.com/files/uploads/9be4d2533377ec991e91b6217cb5b044.pdf (access date: 20.01.2022).

Analiz finansovykh rezulʹtativ TOV ASTARTA-KYYIV 2020 [Analysis of the financial results of ASTARTA-KYIV 2020 LLC]. Available at: https://astartaholding.com/files/uploads/9be4d2533377ec991e91b6217cb5b044.pdf (access date: 20.01.2022).

Analiz finansovykh rezulʹtativ TOV «SYNHENTA» za 2019-2020 rr [Analysis of the financial results of SYNHENTA LLC for 2019-2020]. Available at: https://www.syngenta.com/sites/syngenta/files/bond-investor-information/financial-results/Syngenta-AG-2020-Financial-Report.pdf (access date: 20.01.2022).

Analiz finansovykh rezulʹtativ TOV «SYNHENTA» za 2018 [Analysis of the financial results of SYNHENTA LLC for 2018]. Available at: https://www.syngenta.com/sites/syngenta/files/company/bond-investors/financial-results/financial-report-2018.pdf (access date: 20.01.2022).

Analiz finansovykh rezulʹtativ TOV «KERNEL-KAPITAL» za 2018-2020 rr [Analysis of the financial results of KERNEL-CAPITAL LLC for 2018-2020]. Available at: https://www.kernel.ua/wp-content/uploads/2021/01/Kernel_FY2020_Presentation.pdf (access date: 21.01.2022).

Analiz finansovykh rezulʹtativ PRAT «MKHP» za 2018 [Analysis of the financial results of PJSC "MHP" for 2018]. Available at: https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/fin_general/10309 (access date: 21.01.2022).

Analiz finansovykh rezulʹtativ PRAT «MKHP» za 2019-2020rr [Analysis of the financial results of PJSC "MHP" for 2019-2020]. Available at: https://smida.gov.ua/db/feed/showform/fin_general/59744 (access date: 21.01.2022).

Переглядів статті: 260
Завантажень PDF: 235
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Поліщук, С., & Пятаченко, С. (2022). ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-73
Розділ
ЕКОНОМІКА