ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПРОДУКЦІЇ

  • Сергій Поліщук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-2609-9347
  • Тетяна Буркало Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-4656-1770
Ключові слова: оцінка, управління, процес формування прибутковості, прибутковість продукції, рентабельність, показники, ефективність

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням оцінки управління процесом формування прибутковості продукції підприємства. Проаналізовано та систематизовано основні показники для аналізу прибутковості продукції. Показники, розглянуті в статті, умовно поділено на 4 основних групи, а саме: показники ефективності використання основних виробничих та невиробничих фондів, трудових ресурсів, матеріальних ресурсів та оборотних фондів. Представлено формули розрахунку та характеристику кожного показника. Розрахунок та аналіз значень даних показників дають змогу представникам топ-менеджменту суб’єкта господарювання приймати відповідні рішення для покращення фінансово-господарських результатів та максимально ефективного використання ресурсів.

Посилання

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Киев : Ника, 1999. 528 с.

Шило В.П., Ільіна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. Теоретично-практичний посібник. Київ : ВД «Професіонал», 2016. 288 с.

Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу : Підручник. 4-е вид-во. Москва : Фінанси та статистика, 2011. 416 с.

Іванілов О.С. Економіка підприємства [Текст] : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 728 с.

Причепа І.В., Руда Л.П. Економіка та організація виробництва. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2017. 186 с.

Blank I (1999) Osnovy finansovogo menedzhmenta [Fundamentals of financial management ]. Kyiv: Nika. 528 p. (in Russian)

Shylo V., Ilina S., Dorovska S., Barabanova V. (2016) Teoretychno-praktychnyy posibnyk [Theoretical and practical manual]. Kyiv: VD «Profesional». 288 p. (in Ukrainian)

Bakanov M., Sheremet A. (2011) Teoriya ekonomichnoho analizu [Theory of economic analysis]. Pidruchnyk [a Textbook]. Moskva: Finansy ta statystyka. 416 p. (in Ukrainian)

Ivanilov O. (2009) Ekonomika pidpryyemstva [Business Economics]. Pidruchnyk [a Textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. 728 p. (in Ukrainian)

Prychepa I., Ruda L. (2017) Ekonomika ta organizatsiya vyrobnytstva [Economics and organization of production]. Samostiyna ta indyvidualʹna robota studentiv: navchalʹnyy posibnyk [Independent and individual work of students: a textbook]. Vinnytsia: VNTU, 186 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 138
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Поліщук, С., & Буркало, Т. (2021). ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПРОДУКЦІЇ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-52
Розділ
ЕКОНОМІКА