ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: запаси, облік, виробничі запаси, молокопереробні підприємства, контроль

Анотація

У статті досліджені проблеми функціонування підприємств молокопереробної промисловості та їх вплив на методику і організацію бухгалтерського обліку та контролю виробничих запасів. Здійснено критичний аналіз нормативно-правового регулювання у сфері обліку виробничих запасів. Авторами зроблений принциповий висновок, що організаційно-технологічна специфіка молокопереробних підприємств формують об’єктивні особливості ведення обліку та контролю виробничих запасів. Авторами були окреслені напрями удосконаленням існуючої методики обліку і контролю виробничих запасів (усунення дублювання бухгалтерської інформації; підвищення своєчасності її надання; впровадження субрахунків, аудиту тощо), що дозволяє підвищити рівень інформативності та економічної результативності діяльності молокопереробних підприємств.

Посилання

Багрій К.Л. Поняття матеріальних запасів підприємства: необхідність їх створення : підручник. Київ : КНТЕУ, 2009. С. 104–109.

Бержанір І.А. Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів. Економічний простір. 2016. № 107. С. 161–168.

Білова Н. К., Бобро А. М. Справжній бухгалтерський облік : підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. Харків : Фактор, 2008. 1264 с.

Бородкин А.С. Учет в объединении и предприятии : учебник. Киев : Техника, 1978. 174 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. 6-те вид., доп. і перероб. Житомир : ПП. «Ру-та», 2005. 756 с.

Дубініна М.В. Сутність виробничих запасів як складової частини процесу виробництва : Підручник. Мінськ : НУК, 2007. 156 с.

Кащена Н.Б., Цуконова О.В. Удосконалення методики аналізу виробничих запасів підприємства : посібник. Харків : ХДУХТ, 2011. С. 128–135.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021#Text

Мошковська О.А. Класифікація витрат та їх облік на підприємствах молокопереробної промисловості : Зб. наук. пр. Київ : КНТЕУ, 2019. С. 259.

Мошковська О.А. Концептуальні засади аудиту управлінського обліку у системі контролю діяльності молокопереробних підприємств : Зб. наук. пр. Київ : КНТЕУ, 2019. С. 86.

Мошковська О.А. Фактори конкурентного середовища в сегменті виробництва молочної продукції в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. № 4. С. 141–145.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

Сайко О.В. Галузеві особливості молочної промисловості та їх вплив на облік виробничих запасів. Формування ринкових відносин в Україні. Київ, 2004. С. 69–72.

Сайко О.В. Облік та організація заготівлі молочної сировини: Формування ринкових відносин в Україні. Київ : КДТУ, 2003. С. 399–403.

Світлична В. Ю. Актуальні проблеми організації і ведення обліку виробничих запасів підприємствами України. URL: https://www.economy-confer.com.ua/full-article/716/

Сонько В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Тернопіль : Астон, 2005. 496 с.

Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок : учебник. Москва : Юнити-Дана, 2003. 503 с.

Bahriy K.L. (2009) Ponyattya materialʹnykh zapasiv pidpryyemstva: neobkhidnistʹ yikh stvorennya: pidruchnyk [The concept of inventories of the enterprise: the need for their creation: a textbook]. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian)

Berzhanir I.A. (2016) Problemy ta napryamy vdoskonalennya obliku vyrobnychykh zapasiv [Problems and directions of improvement of inventory accounting. Ekonomichnyy prostir – Economic space, vol. 107, pp. 161–168. (in Ukrainian)

Bilova N.K., Bobro A.M. (2008) Spravzhniy bukhhaltersʹkyy oblik: pidruchnyk. [Real accounting: a textbook]. Kharkiv: Faktor. (in Ukrainian)

Borodkyn A.S. (1978) Uchet v obʺedynenyy y predpryyatyy: uchebnyk [Accounting in the association and enterprise: a textbook]. Kyiv: Tekhnyka. (in Ukrainian)

Butynetsʹ F.F. (2005) Bukhhaltersʹkyy finansovyy oblik:Pidruchnyk dlya studentiv spetsialʹnosti «Oblik i audyt» vyshchykh navchalʹnykh zakladiv [Financial Accounting: A Textbook for Students majoring in "Accounting and Auditing" in higher education]. Zhytomyr: PP. «Ru-ta» (in Ukrainian)

Dubinina M.V. (2007) Sutnistʹ vyrobnychykh zapasiv yak skladovoyi chastyny protsesu vyrobnytstva: pidruchnyk [The essence of inventories as part of the production process: textbook]. Minsʹk: NUK.

Kashchena N.B., Tsukonova O.V. (2011) Udoskonalennya metodyky analizu vyrobnychykh zapasiv pidpryyemstva: posibnyk [Improving the method of analysis of inventories of the enterprise: a guide]. Kharkiv: KHDUKHT. (in Ukrainian)

Mizhnarodnyy standart bukhhaltersʹkoho obliku 2 «Zapasy». [International Accounting Standard 2 "Inventories"]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021#Text (in Ukrainian)

Moshkovsʹka O.A. (2019) Klasyfikatsiya vytrat ta yikh oblik na pidpryyemstvakh molokopererobnoyi promyslovosti [Classification of costs and their accounting in the dairy industry]: Zb. nauk. pr. – Coll. Science. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian)

Moshkovsʹka O.A. (2019) Kontseptualʹni zasady audytu upravlinsʹkoho obliku u systemi kontrolyu diyalʹnosti molokopererobnykh pidpryyemstv [Conceptual principles of management accounting audit in the system of control over the activities of dairy enterprises]. Zb. nauk. pr. – Coll. Science. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian)

Moshkovsʹka O.A. (2019) Faktory konkurentnoho seredovyshcha v sehmenti vyrobnytstva molochnoyi produktsiyi v Ukrayini [Factors of the competitive environment in the segment of dairy production in Ukraine]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, vol. 3, pp. 141–145. (in Ukrainian)

Natsionalʹne polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 9 «Zapasy» [National Regulation (Standard) of Accounting 9 "Inventories"] Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 20.10.1999. № 246. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (in Ukrainian)

Sayko O.V. (2004) Haluzevi osoblyvosti molochnoyi promyslovosti ta yikh vplyv na oblik vyrobnychykh zapasiv [Sectoral features of the dairy industry and their impact on the accounting of production stocks]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini: Formation of market relations in Ukraine. Kyiv. (in Ukrainian)

Sayko O.V. (2003) Oblik ta orhanizatsiya zahotivli molochnoyi syrovyny: nauk. pratsi [Accounting and organization of raw milk procurement: science. labor.]. Kyiv: KDTU. (in Ukrainian)

Svitlychna V.YU. Aktualʹni problemy orhanizatsiyi i vedennya obliku vyrobnychykh zapasiv pidpryyemstvamy Ukrayiny [Actual problems of organization and maintenance of inventories of Ukrainian enterprises]. URL: https://www.economy-confer.com.ua/full-article/716/ (in Ukrainian)

Sonʹko V. (2005) Bukhhaltersʹkyy oblik: navch. posibnyk [Accounting: textbook. manual]. Ternopilʹ: Aston. (in Ukrainian)

Uoters D. (2003) Lohystyka. Upravlenye tsepʹyu postavok: uchebnyk [Logistics. Supply chain management: student]. Moscow: Yunyty-Dana. (in Russian)

Переглядів статті: 279
Завантажень PDF: 227
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Мошковська, О., & Лахно, К. (2022). ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-68
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ