ЗАСТОСУВАННЯ РЕЖИМУ БЕЗПЕЧНИХ ГАВАНЕЙ У ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННІ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Ключові слова: трансфертне ціноутворення, безпечні гавані, подвійне оподаткування, трансакційний підхід, транснаціональні корпорації

Анотація

Стаття присвячена важливим та актуальним питанням сутності, класифікації та значення безпечних гавань в режимі трансферного ціноутворення. Визначено, що практика використання безпечних гаваней стала невід'ємною частиною економічного життя ТНК, при цьому їх використання має подвійний ефект. Насамперед наука і практика виділяє негативну сторону даного явища: відплив великого обсягу капіталу з однієї країни в іншу, уникнення оподаткування, що провокує нестабільність економіки. Однак не варто ігнорувати те, що діяльність ТНК посилює та розвиває рух фінансових ресурсів в міжнародному діапазоні, і пошук оптимальної системи оподаткування є економічно обґрунтованим. Розглянуто класифікаційні ознаки, за якими групуються безпечні гавані для цілей трансферного ціноутворення. В статті визначено напрямки подальших досліджень щодо проблем, пов’язаних з безпечними гаванями в ТНК.

Посилання

Deloitte Corporate Tax Rates (2022). URL: https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/legacy/docs/analysis/2022/dttl-tax-corporate-tax-rates.pdf

Ezenagu, А. Safe Harbour Regimes in Transfer Pricing : An African Perspective, Institute of Development Studies, 2019. URL: https://www.africaportal.org/documents/19285/Safe_Harbour_Regimes_in_transfer_pricing.pdf

Offshore Financial Center 2020. URL: https://www.ofcmeter.org/

Solilova V. Transfer pricing and safe harbours, Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis, 2013, 61(7), pp. 2757–2768. URL: https://www.researchgate.net/publication/275067385_Transfer_pricing_and_safe_harbours

Sopko V., Romashko О., Shapovalova A. Transfer pricing: a global context. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. № 25. част. 2. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_2_2019ua/29.pdf

Tax Justice Network. Corporate Tax Haven Index 2021 Methodology. URL: https://cthi.taxjustice.net/cthi2021/methodology.pdf

Toms Steven. Financial scandals: a historical overview. Accounting and Business Research 49.5, 2019, 477–499. URL: https://ideas.repec.org/a/taf/acctbr/v49y2019i5p477-499.html

Tope O. & Daniluk L. Offshore’as Marginality: Exploring the Panama Papers and the Feasibility of Post-National Sociolinguistics, Discourses of Identity in Liminal Places and Spaces. Routledge, 2019. 282–301. URL: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351183383-13/offshore-marginality-exploring-panama-papers-feasibility-post-national-sociolinguistics-tope-omoniyi-lukasz-daniluk

Греца Я.В. Зміст, правові засади та межі податкового планування: зарубіжний досвід та українська практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 12.00.07 ; Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», 2020. 34 с.

Комар І.С. Види офшорних зон та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3111

Луцишин З., Южаніна Н., Фролова Т., Мазур М., Перебийніс Д. Сучасна офшоризація бізнесу у конструкті національної фіскальної безпеки. Міжнародна економічна політика. 2019. № 1 (30). DOI: https://doi.org/10.33111/iep.2019.30.04

Манзюк О.О. Механізм мінімізації негативного впливу офшорних юрисдикцій на розвиток національної економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. Львів, 2015. 21 c.

Петрик О.А., Гриненко Ю.І. Трансферне ціноутворення: правила та механізм контролю податку на прибуток. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 7/2.

Фенюк Я.К. Глобальна офшоризація як вартість боротьби за міжнародну конкурентноздатність фінансового ринку. Підприємство та інновації. 2021. № 18. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.3

Харчук О.О. Негативні наслідки діяльності офшорних зон та шляхи їх подолання в Україні. Міжнародний науковий журнал. 2016. № 6. С. 157–160.

Deloitte Corporate Tax Rates (2022). URL: https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/legacy/docs/analysis/2022/dttl-tax-corporate-tax-rates.pdf

Ezenagu, А (2019) Safe Harbour Regimes in Transfer Pricing: An African Perspective, Institute of Development Studies, URL:https://www.africaportal.org/documents/19285/Safe_Harbour_Regimes_in_transfer_pricing.pdf

Offshore Financial Center (2020). URL: https://www.ofcmeter.org/

Solilova, V. Transfer pricing and safe harbours, Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis, 2013, 61(7), pp. 2757–2768. URL: https://www.researchgate.net/publication/275067385_Transfer_pricing_and_safe_harbours

Sopko, V., Romashko, О., Shapovalova A. (2019) Transfer pricing: a global context. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: “International economic relations and the world economy”, № 25, part. 2. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_2_2019ua/29.pdf

Tax Justice Network (2021). Corporate Tax Haven Index 2021 Methodology. URL: https://cthi.taxjustice.net/cthi2021/methodology.pdf

Toms Steven (2019) Financial scandals: a historical overview. Accounting and Business Research 49.5, 477–499. URL: https://ideas.repec.org/a/taf/acctbr/v49y2019i5p477-499.html

Tope, O & Daniluk, L.(2019) Offshore’as Marginality: Exploring the Panama Papers and the Feasibility of Post-National Sociolinguistics, Discourses of Identity in Liminal Places and Spaces. Routledge, 282–301. URL: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351183383-13/offshore-marginality-exploring-panama-papers-feasibility-post-national-sociolinguistics-tope-omoniyi-lukasz-daniluk

Gretsa, J.V. (2020) Content, legal principles and limits of tax planning: foreign experience and Ukrainian practice: autoref.diss. ... Dr. Econ. Sciences: 12.00.07; State higher educational institution «Uzhhorod National University», 34 p.

Komar, I.S. (2014) Types of offshore zones and their influence on the organization of accounting. Efficient economy. No. 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3111

Lutyshyn, Z., Yuzhanina, N., Frolova, T., Mazur, M., Perebynis, D. (2019) Modern offshorization of business in the framework of national fiscal security. International economic policy. № 1 (30). DOI: https://doi.org/10.33111/iep.2019.30.04

Manzyuk, O.O. (2015) The mechanism of minimizing the negative impact of offshore jurisdictions on the development of the national economy: autoref. thesis ... candidate economy Sciences: 08.00.03; Center. consumer union city of Ukraine, Lviv. commerce Acad. Lviv, 21 p.

Petryk, O.A., Grinenko Yu.I. (2019) Transfer pricing: rules and mechanism of income tax control. Economy. Finances. Right. No. 7/2,

Feniuk, Y.K. (2021) Global offshorization as the cost of the struggle for the international competitiveness of the financial market. Enterprise and innovation. No. 18. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.3

Kharchuk, O.O. (2016) Negative consequences of the activity of offshore zones and ways to overcome them in Ukraine. International scientific journal. No. 6. P. 157–160.

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Мошковська, О. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ РЕЖИМУ БЕЗПЕЧНИХ ГАВАНЕЙ У ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННІ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-58
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ