УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Ключові слова: інвестиції, децентралізація, територіальні громади, інвестиційний проект, механізми фінансування

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням процесу інвестиційної діяльності, удосконаленню інвестиційної діяльності в об’єднаних територіальних громадах. Проаналізовано поняття та підходи щодо інвестиційної діяльності. Використання органами місцевого самоврядування (ОМС) наявних інструментів по залученню до ОТГ додаткових фінансових ресурсів та інвестицій дозволить: посилити фінансову спроможність громади; покращити якість і розширити спектр послуг, що надаються різним групам мешканців громади. Надзвичайно актуальним є питання посилення фінансової спроможності громад і залучення додаткових фінансових ресурсів та інвестицій для реалізації проєктів розвитку в об’єднаних територіальних громадах. Нині у світі використовується широкий спектр механізмів фінансування місцевого розвитку. Водночас кожна об’єднана територіальна громада (ОТГ) має унікальний набір можливостей та проблем, тому мусить застосовувати індивідуальний підхід до вибору механізмів фінансування свого розвитку. Конкурентоспроможність країни або регіону визначається двома головними факторами: наявним ресурсним та інвестиційним потенціалом, їх ефективне та результативне використання; ефективна система державної підтримки для підтримки залучення інвестицій.

Посилання

Борщ Г.А., Вакуленко В.М., Гринчук Н.М., Дехтяренко Ю.Ф., Ігнатенко О.С., Куйбіда В.С., Ткачук А.Ф., Юзефович В.В. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг : навч. посіб. Київ, 2017. 107 с.

Лаврова Ю.В. Економіка підприємства та маркетинг. Конспект лекцій. Харків, 2012. URL: https://buklib.net/books/37178/

Мороз О. Територіальна громада: сутність, становлення та сучасні українські реалії. Демократичне врядування. 2008. Вип. 2. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRNe-journals/DeVr/2008_2/fail/Moroz.pdf

Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України : Монографія. Київ : КНЕУ, 2007. 248 с.

Полозова Т.В. Організаційно-економічний механізм управління інноваційно-інвестиційною спроможністю підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 23. С. 126–131. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-1-2017/29.pdf

Моделювання ефективної фінансової діяльності органів місцевого самоврядування ОТГ в умовах децентралізації. Консолідований підхід. Модуль IV. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/effective-financial-operations-for-local-governance-and-ATC-IV.html

Децентралізація. Модуль 7. Залучення інвестицій в ОТГ. URL: https://politosvita.ba.org.ua/decentralization/modul-7-zaluchennya-investytsij-v-otg/

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 №1560-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України (справа про об'єднання територіальних громад) від 18.06.2002 року, Справа № 1-16/2002 № 12-рп/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-02#Text.

Положення про відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності апарату Тростянецької міської ради. URL: http://trostyanets-miskrada.gov.ua/viewpage.php?page_id=174-

Відділ інвестиційної діяльності виконавчого комітету Лиманської міської ради. URL: https://krliman.gov.ua/uk/organizations/item/20/viddil-investicijnoi-diyalnosti-vikonavchogo-komitetu-limanskoi-miskoi-radi

Національний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, введений 26 листопада 2020 року наказом Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) на заміну своєму попереднику, класифікатору об'єктів адміністративно-територіального устрою України.

Borshch H.A., Vakulenko V.M., Hrynchuk N.M., Dekhtiarenko Yu.F., Ihnatenko O.S., Kuibida V.S., Tkachuk A.F., Yuzefovych V.V. (2017) Resursne zabezpechennia obiednanoi terytorialnoi hromady ta yii marketynh : navch. posib. [Resource provision of the united territorial community and its marketing: textbook]. Kyiv, 107 s.

Lavrova Yu.V. (2012) Ekonomika pidpryiemstva ta marketynh. Konspekt lektsii [Business economics and marketing. Lecture notes]. Kharkiv. Available at: https://buklib.net/books/37178/

Moroz O. (2008) Terytorialna hromada: sutnist, stanovlennia ta suchasni ukrainski realii [Territorial community: essence, formation and modern Ukrainian realities]. Demokratychne vriaduvannia. №. 2. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRNe-journals/DeVr/2008_2/fail/Moroz.pdf

Pavlenko I.A. (2007) Innovatsiine pidpryiemnytstvo u transformatsiinii ekonomitsi Ukrainy : Monohrafiia [Innovative entrepreneurship in the transformational economy of Ukraine: Monograph.]. Kyiv : KNEU, 248 s.

Polozova T.V. (2017) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia innovatsiino-investytsiinoiu spromozhnistiu pidpryiemstva [Organizational and economic mechanism for managing the innovation and investment capacity of the enterprise]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. № 23. S. 126–131. Available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-1-2017/29.pdf

Modeliuvannia efektyvnoi finansovoi diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia OTH v umovakh detsentralizatsii. Konsolidovanyi pidkhid. Modul IV [Modeling of effective financial activity of OTG local self-government bodies in the conditions of decentralization. Consolidated approach]. Available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/effective-financial-operations-for-local-governance-and-ATC-IV.html

Detsentralizatsiia. Modul 7. Zaluchennia investytsii v OTH [Decentralization. Module 7. Attracting investment in OTG]. Available at: https://politosvita.ba.org.ua/decentralization/modul-7-zaluchennya-investytsij-v-otg/

Zakon Ukrainy «Pro investytsiinu diialnist» vid 18.09.1991 №1560-ХII [Law of Ukraine "On Investment Activity" of 18.09.1991 601560-XII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Zakon Ukrainy «Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini» vid 21.05.1997 № 280/97-VR [Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine" of 21.05.1997 № 280/97-VR]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 45 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen chastyny pershoi statti 140 Konstytutsii Ukrainy (sprava pro obiednannia terytorialnykh hromad) vid 18.06.2002 roku, Sprava № 1-16/2002 № 12-rp/2002 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of 45 people's deputies of Ukraine on the official interpretation of the provisions of part one of Article 140 of the Constitution of Ukraine (case on unification of territorial communities) of 18.06.2002, Case № 1-16 / 2002 № 12- rp / 2002]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-02#Text.

Polozhennia pro viddil ekonomichnoho rozvytku, zaluchennia investytsii ta mizhnarodnoi diialnosti aparatu Trostianetskoi miskoi rady [Regulations on the Department of Economic Development, Investment Attraction and International Activities of the Trostyanets City Council]. Available at: http://trostyanets-miskrada.gov.ua/viewpage.php?page_id=174-

Viddil investytsiinoi diialnosti vykonavchoho komitetu Lymanskoi miskoi rady [Department of Investment Activity of the Executive Committee of the Lyman City Council]. Available at: https://krliman.gov.ua/uk/organizations/item/20/viddil-investicijnoi-diyalnosti-vikonavchogo-komitetu-limanskoi-miskoi-radi

Natsionalnyi reiestr administratyvno-terytorialnykh odynyts ta terytorii terytorialnykh hromad Ukrainy, vvedenyi 26 lystopada 2020 roku nakazom Ministerstva rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy (Minrehionu) na zaminu svoiemu poperednyku, klasyfikatoru obiektiv administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy [National Register of Administrative-Territorial Units and Territories of Territorial Communities of Ukraine, introduced on November 26, 2020 by order of the Ministry of Communities and Territories of Ukraine (Ministry of Regional Development) to replace its predecessor, the classifier of objects of administrative-territorial organization of Ukraine].

Переглядів статті: 294
Завантажень PDF: 244
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Галан, Л., & Бєлова, Г. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-53
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ