ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ РОСЛИННИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, винахід, відкриття, нововведення, класифікація інновацій

Анотація

У статті з’ясовано сутність інноваційного розвитку сільськогосподарського підприємства. Охарактеризовано основні чинники, що впливають на інноваційний розвиток підприємств: фінансові, матеріально-технічні, соціально-психологічні, інституційні, техніко-технологічні. Визначено, що інноваційний процес розглядають, як об’єкт управління та аналізу з позиції процесу та з позиції результату. Розглянуто підходи до класифікації факторів інноваційного розвитку підприємств. Проведено порівняльну характеристику понять «винахід», «відкриття», «нововведення» та «інновація». Виявлено, що подальший розвиток сільськогосподарських підприємств, підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств є можливим лише за умов переходу на інноваційну модель розвитку. Охарактеризовано окремі групи методів державного регулювання рослинницької галузі України.

Посилання

Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / За ред. П. П. Микитюка. Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.

Гарбар Ж. В., Майбородюк К. С. Інноваційний менеджмент як базис інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2021. № 9–10. С. 11–17.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Янковська О. І. Економічна сутність інновацій. Економіка. Наука. Інновації. 2009. № 1. URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_1/zmist.html

Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям / Совместная публикация ОЭСР и Евростата. Москва : ЦИСН, 2010. 192 с.

Mensch G. Stalemate in technology : innovations overcome the depression. Publisher Cambridge, Mass. : Ballinger Pub. Co., 1979. 241 p.

Юрчук Н. П. Інноваційні чинники формування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 5. С. 50–63.

Русінко М. І. Класифікація факторів впливу на інноваційний розвиток будівельного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 9–1, Ч. 4. С. 113–117.

Кобрин Л. Й. Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства. Наукові записки. Української академії друкарства. 2016. № 1. С. 152–157.

Гарбар Ж.В. Корпоративна соціальна відповідальність агрохолдингів: впровадження та регулювання в Україні. Norway : Norwegian Journal of development of the International Science, 2020. N 45. P. 3–12.

Mykytiuk P. P, Krysko Zh. L., Ovsianiuk-Berdadina O. F. Skochylias S. M. (2015) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva [Innovative development of the enterprise]. Navchalnyi posibnyk. Ternopil: PP «Prynter Inform». (in Ukrainian)

Garbar J. V., Mayborodyuk K. S. (2021) Innovatsiinyi menedzhment yak bazys innovatsiinoho rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv [Innovation management as a basis for innovative development of agricultural enterprises]. Ahrosvit, no 9–10, pp. 11–17. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Yankovskaya O. I. (2009) Ekonomichna sutnist innovatsii [The economic essence of innovation]. Ekonomika. Nauka. Innovatsii. № 1. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_1/zmist.html (in Ukrainian)

Oslo leadership. (2010) Rekomendatsyy po sboru y analyzu dannыkh po ynnovatsyiam / A joint publication by the OECD and Eurostat. Moscow: TsISN, 192 p.

Mensch G. Stalemate in technology : innovations overcome the depression. Publisher Cambridge, Mass. : Ballinger Pub. Co., 1979. 241 p.

Yurchuk N. Р. (2018) Innovatsiini chynnyky formuvannia konkurentospromozhnoi produktsii silskohospodarskykh pidpryiemstv [Innovative factors of formation of competitive products of agricultural enterprises]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, no 5, рр. 50–63. (in Ukrainian)

Rusinko M. I. (2014) Klasyfikatsiia faktoriv vplyvu na innovatsiinyi rozvytok budivelnoho pidpryiemstva [Classification of factors influencing the innovative development of the construction companies]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, no 9–1. Р. 4. рр. 113–117. (in Ukrainian)

Kobryn L. Yo. (2016) Diahnostyka faktoriv innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Diagnosis of factors of enterprise innovative development]. Naukovi zapysky Ukrainskoi akademii drukarstva, no. 1 рр. 152–157. (in Ukrainian)

Garbar J. V. (2020) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist ahrokholdynhiv: vprovadzhennia ta rehuliuvannia v Ukraini [Corporate social responsibility of agricultural holdings: implementation and regulation in Ukraine]. Norway: Norwegian Journal of Development of the International Science, no 45, рр. 3–12.

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 244
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Кватернюк, А. (2022). ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ РОСЛИННИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-60
Розділ
ЕКОНОМІКА