ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: рослинництво, інноваційний розвиток, підприємства галузі рослинництва, економічна ефективність, інновація

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування економічної ефективності продукції рослинництва в контексті інноваційного розвитку України. Основну увагу зосереджено вивченні та систематизації управлінню інноваціями. В економіці сільського господарства за останні роки намітилися певні успіхи, однак в галузі рослинництва дана тенденція має нестійкий характер, що пов'язано з законодавчими, природними і кліматичними умовами господарювання, запропоновано вирішення даних питань. Діяльність підприємств сфери рослинництва на сьогодні є сучасною організацією та інформаційним забезпечення господарської діяльності, яке має функціонувати ефективно та налагоджено. Важливою передумовою ефективного господарювання під час запровадження інноваційної моделі розвитку економіки є інвестиційна політика, ощадливе використання коштів, планування обігу і прогноз прибутків.

Посилання

Гейць В.М. Соціально-економічний стан України : наслідки для народу та держави : національна доповідь. Київ : НВЦ НБУВ, 2009. 687 с.

Зубець М. Розвиток інноваційних процесів в агропромисловому виробництві : монографія. Київ : Аграрна наука, 2009. 192 с.

Юзефович А.Е., Крисанов Д.Ф. Пріоритети інноваційного розвитку АПК України : наукова доповідь. Київ : Об'єднаний інститут економіки НАН України, 2005. 56 с.

Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері та інституціональний аспект : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.

Замрига А.В. Методичні підходи до оцінки ефективності інноваційних процесів в рослинництві. Економічний вісник університету. 2015. № 26/1. С. 70–73.

Ширма В.В. Вплив результатів інноваційної діяльності підприємств галузі рослинництва на рівень ефективності їх господарювання. Економіка АПК. 2014. № 9. С. 81–86.

Баран С.І. Методи підвищення ефективності інноваційної діяльності в аграрному секторі. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. № 19. С. 135–140.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Тенденції і умови ефективного функціонування сировинної бази підприємства АПК. The scientific heritage. 2020. № 49. С. 29–38.

Пасека Д.В., Гринько Т.В. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємства. URL: http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_menedgment/tom4/48_Paseka.htm

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р., № 40. URL: http://www.zakon1.rada.gov.ua

Hejts' V. (2009) Sotsial'no-ekonomichnyj stan Ukrainy: naslidky dlia narodu ta derzhavy [Socio-economic condition of Ukraine: consequences for the people and the state]. natsional'na dopovid' [national report]. Kyiv : NVTs NBUV, 687 p. (in Ukrainian)

Zubets' M. (2009) Rozvytok innovatsijnykh protsesiv v ahropromyslovomu vyrobnytstvi [Development of innovation processes in agro-industrial production]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv : Ahrarna nauka, 192 p. (in Ukrainian)

Yuzefovych A., Krysanov D. (2005) Priorytety innovatsijnoho rozvytku APK Ukrainy [Priorities of innovative development of agro-industrial complex of Ukraine]: naukova dopovid' [scientific report]. Kyiv : Ob'iednanyj instytut ekonomiky NAN Ukrainy, 56 p. (in Ukrainian)

Sabluk P. (2010) Innovatsijna diial'nist' v ahrarnij sferi ta instytutsional'nyj aspekt [Innovative activity in the agricultural sector and the institutional aspect]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv : NNTs IAE, 706 p. (in Ukrainian)

Zamryha A. (2015) Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti innovatsijnykh protsesiv v roslynnytstvi [Methodical approaches to assessing the effectiveness of innovation processes in crop production]. Ekonomichnyj visnyk universytetu, no 26/1, pp. 70–73.

Shyrma V. (2014) Vplyv rezul'tativ innovatsijnoi diial'nosti pidpryiemstv haluzi roslynnytstva na riven' efektyvnosti ikh hospodariuvannia [The impact of the results of innovative activities of enterprises in the crop sector on the level of efficiency of their management]. Ekonomika APK, no 9, pp. 81–86.

Baran S. (2009) Metody pidvyschennia efektyvnosti innovatsijnoi diial'nosti v ahrarnomu sektori [Methods of increasing the efficiency of innovation in the agricultural sector]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, no 19, pp. 135–140.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Mazur K.V., Hontaruk Ya.V. (2020) Tendentsii i umovy efektyvnoho funktsionuvannia syrovynnoi bazy pidpryiemstva APK [Trends and conditions of effective functioning of the raw material base of the agro-industrial enterprise]. The scientific heritage, no 49, pp. 29–38.

Paseka D.V., Hrynko T.V. Faktory pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Factors for improving the efficiency of the enterprise]. Available at: http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_menedgment/tom4/48_Paseka.htm

Pro innovatsijnu diial'nist' [On innovation activity]: Zakon Ukrainy vid 4 lypnia 2002, no 40 [Law of Ukraine of July 4, 2002, no 40]. Available at: http://www.zakon1.rada.gov.ua

Переглядів статті: 197
Завантажень PDF: 195
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Кватернюк, А. (2021). ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-83
Розділ
ЕКОНОМІКА