МЕХАНІЗМ, МЕТОДИ ТА СПОСОБИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: витрати, підприємство, механізм управління, метод управління, ефективність, фінансово-економічний результат

Анотація

Метою цього дослідження є розроблення механізму, групування методів та виділення способів управління витратами підприємств як інструментів підвищення ефективності їх господарської діяльності. Показано, що управління витратами підприємства є цілеспрямованим впливом суб’єктів такого управління на процеси формування витрат з метою доведення їх величини до рівня, який забезпечує максимізацію відповідних цим витратам фінансових результатів діяльності підприємства. Встановлено, що основними складовими механізму управління витратами підприємства є: індикатори процесу такого управління; напрями управління; параметри управління; інструменти управління; показники, що характеризують об’єкти управління витратами підприємства; критерії ефективності управління витратами підприємства. Здійснено поділ на чотири групи методів управління витратами підприємства за основною метою їхнього застосування. Запропоновано загальну послідовність обґрунтування вибору методів управління витратами підприємства. Представлено перелік способів управління витратами суб’єктів господарювання відповідно до кожного з головних напрямів такого управління. Отримані результати можуть бути застосовані у практиці господарської діяльності підприємств у процесі формування комплексу організаційних, економічних та технічних заходів щодо управління витратами.

Посилання

Верхоглядова Н. І., Русинко М. І. Характеристика і структура трудового потенціалу підприємства. Інноваційна економіка. 2013. № 4. С. 37–40.

Бойчук Н. Я., Острянко М. М. Проблеми енергозбереження та підвищення енергоефективності економіки України. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2017. № 19. С. 25–34.

Жадько К. С. Сучасні тенденції енергозбереження та ефективності діяльності підприємств. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2017. Вип. 16. С. 302–307.

Lesinskyi V., Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Koleshchuk O. Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises. East. Eur. J. Enterp. Technol. 2018. Vol. 6(1). Р. 6–16.

Lesinskyi V., Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Petrushka T. Devising a Toolset for Assessing the Potential of Loan Financing of Projects Aimed at Implementing Energy-Saving Technologies. East. Eur. J. Enterp. Technol. 2021. Vol. 4(13). Р. 15–33.

Линенко А. В., Шевченко О. Л. Сутність й аналіз трудового потенціалу підприємства за показниками ефективності його використання. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2008. № 4. С. 111–116.

Майстро С., Більовський М. Державна політика енергоефективності та енергозбереження як необхідна умова забезпечення енергетичної безпеки України. Ефективність державного управління. 2018. № 1(54). С. 80–87.

Севастьянов Р. В., Калініна Я. Ю. Енергоефективність промислових підприємств України та бар'єри з її впровадження. Економічний вісник ЗДІА. 2014. Вип. 7. С. 144–154.

Склярук Т. В., Соболь, І. В. Сучасний механізм оцінювання ефективності персоналу промислового підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. № 2(27). С. 72–75.

Шарманська В. М., Вітюк В. В. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання. Молодий вчений. 2018. № 1(53). С. 550–552.

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk L. Assessment of the technological changes impact on the sustainability of state security system of Ukraine [Online]. Sustainability. 2018. Vol. 10 (4). DOI: https://doi.org/10.3390/su10041186 (Accessed 29 May 2022).

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Vovk O., Ivanytska O., Symak D., Havryliak A., Danylovych T., Lesyk L. Criteria, Indicators and Factors of the Sustainable Energy Saving Economic Development: the Case of Natural Gas Consumption [Online]. Energies. 2021. Vol. 14(18). DOI: https://doi.org/10.3390/en14185999 (Accessed 29 May 2022).

Yemelyanov O., Kurylo O., Petrushka T. Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development. Scientific bulletin of Polissia. 2018. Vol. 2 (14). P. 141–149.

Yemelyanov O., Symak A., Zarytska O. Modelling the process of forming the potential of economic development of an industrial enterprise. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, Akademia Polonijna w Czestochowie. 2016. Vol. 3. P. 128–137.

Безродна Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2008. № 10. С. 58–62.

Занора В. О. Ризик-орієнтоване управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств. Бізнес Інформ. 2014. № 4. С. 157–161.

Kostetska N. I., Litkovets Yu. O. Risk cost management in Ukraine’s fat and oil industry. Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision and globalization challenges: Collection of scientific articles. Oklahoma City, 2017. P. 46–48.

Пасенко Н. С. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17.

Рожелюк В. М., Денчук П. Н. Принципи управління витратами на виробництво у ринковому середовищі. Науковий вісник Ужгородського університету. 2007. Спецвип. 22. Ч. ІІ. С. 212–216.

Скрипник М. І. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості : монографія. Житомир, 2011. 732 с.

Чернецька О. В. Методичні підходи до визначення ефективності витрат сільськогосподарських підприємств в управлінському обліку. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2011. № 7(1). С. 188–195.

Чернишова Л. І. Особливості формування системи управління витратами вітчизняних підприємств. Інноваційна економіка. 2014. № 3 (52). С. 61–68.

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Zahoretska O., Kusiy M., Lesyk R., Lesyk L. Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy. [Online]. Energies. 2019. Vol. (12(24)). DOI: https://doi.org/10.3390/en12244724 (Accessed 29 May 2022).

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk, L. Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks. [Online]. Energies. 2018. Vol. 11 (12). DOI: https://doi.org/10.3390/en11123529 (Accessed 29 May 2022).

Verkhohliadova N. I., Rusynko M. I. (2013) Kharakterystyka i struktura trudovoho potentsialu pidpryiemstva [Characteristics and structure of labor potential of the enterprise]. Innovative economy, no. 4, pp. 37–40.

Bojchuk N. Ya., Ostrianko M. M. (2017) Problemy enerhozberezhennia ta pidvyschennia enerhoefektyvnosti ekonomiky Ukrainy [Problems of energy saving and energy efficiency of Ukraine's economy]. Modern problems of economy and entrepreneurship, no. 19, pp. 25–34.

Zhad'ko K. S. (2017) Suchasni tendentsii enerhozberezhennia ta efektyvnosti diial'nosti pidpryiemstv [Modern trends in energy saving and efficiency of enterprises]. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, vol. 16, pp. 302–307.

Lesinskyi, V., Yemelyanov, O., Zarytska, O., Symak, A. & Koleshchuk, O. (2018). Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises. East. Eur. J. Enterp. Technol., vol. 6(1), pp. 6–16.

Lesinskyi, V., Yemelyanov, O., Zarytska, O., Symak, A. & Petrushka, T. (2021). Devising a Toolset for Assessing the Potential of Loan Financing of Projects Aimed at Implementing Energy-Saving Technologies. East. Eur. J. Enterp. Technol., vol. 4(13), pp. 15–33.

Lynenko A. V., Shevchenko O. L. (2008) Sutnist' j analiz trudovoho potentsialu pidpryiemstva za pokaznykamy efektyvnosti joho vykorystannia [The essence and analysis of the labor potential of the enterprise in terms of efficiency of its use]. State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship, no. 4, pp. 111–116.

Majstro S., Bil'ovs'kyj M. (2018) Derzhavna polityka enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia iak neobkhidna umova zabezpechennia enerhetychnoi bezpeky Ukrainy [State policy of energy efficiency and energy saving as a necessary condition for ensuring energy security of Ukraine]. Efficiency of public administration, no. 1(54), pp. 80–87.

Sevast'ianov R. V., Kalinina Ya. Yu. (2014) Enerhoefektyvnist' promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy ta bar'iery z ii vprovadzhennia [Energy efficiency of industrial enterprises of Ukraine and barriers to its implementation]. Economic Bulletin of the ZSEA, vol. 7, pp. 144–154.

Skliaruk T. V., Sobol', I. V. (2017) Suchasnyj mekhanizm otsiniuvannia efektyvnosti personalu promyslovoho pidpryiemstva [Modern mechanism for evaluating the effectiveness of the personnel of an industrial enterprise]. Scientific Bulletin of the NFU of Ukraine, no. 2(27), pp. 72–75.

Sharmans'ka V. M., Vitiuk V. V. (2018) Analiz zabezpechenosti pidpryiemstva osnovnymy zasobamy ta efektyvnosti ikh vykorystannia [Analysis of the company's fixed assets and the effectiveness of their use]. Young scientist, no. 1(53), pp. 550–552.

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk, L. (2018) Assessment of the technological changes impact on the sustainability of state security system of Ukraine, [Online], Sustainability, vol. 10 (4). DOI: https://doi.org/10.3390/su10041186 (Accessed 29 May 2022).

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Vovk O., Ivanytska O., Symak D., Havryliak A., Danylovych T., Lesyk L. (2021) Criteria, Indicators and Factors of the Sustainable Energy Saving Economic Development: the Case of Natural Gas Consumption [Online], Energies, vol. 14(18). DOI: https://doi.org/10.3390/en14185999 (Accessed 29 May 2022).

Yemelyanov O., Kurylo O., Petrushka T. (2018) Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development, Scientific bulletin of Polissia, vol. 2 (14), pp. 141–149.

Yemelyanov O., Symak A., Zarytska O. (2016) Modelling the process of forming the potential of economic development of an industrial enterprise, Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, Akademia Polonijna w Czestochowie, vol. 3, pp. 128–137.

Bezrodna T.M. (2008) Oblіkovo-analіtichne zabezpechennya upravlіnnya pіdpriemstvom: viznachennya sutnostі ponyattya [Accounting and analytical management of enterprise: defining the essence of the concept]. Vіsnik Skhіdnoukrainskogo natsіonalnogo unіversitetu іm. V. Dalya, no. 10, pp. 58–62.

Zanora, V. O. (2014). Ryzyk-oriientovane upravlinnia vyrobnycho-tekhnolohichnymy vytratamy mashynobudivnykh pidpryiemstv [Risk-oriented management of production and technological costs of engineering enterprises]. Biznes Inform, no 4, pp. 157–161. (in Ukrainian)

Kostetska, N. I., Litkovets, Yu. O. (2017). Risk cost management in Ukraine’s fat and oil industry. Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision and globalization challenges: Collection of scientific articles. Oklahoma City, pp. 46–48.

Pasenko N.S. (2017) Organіzatsіya oblіkovo-analіtichnogo zabezpechennya upravlіnnya fіnansovimi rezultatami pіdpriemstva [Organization of accounting and analytical management of financial results of the enterprise]. Globalnі ta natsіonalnі problemi ekonomіki, no. 17. URL: http://global-national.in.ua/issue-17-2017/26-vipusk-16-kviten-2017-r-2/3246-pasenko-upravlinnyafinansovimi-rezultatami-pidpriemstva

Rzhelyuk V.M., Denchuk P.N. (2007.) Printsipi upravlіnnya vitratami na virobnitstvo u rinkovomu seredovishchі [Principles of production cost management in the market environment]. Naukoviy vіsnik Uzhgorodskogo unіversitetu. Spetsvip. 22. Ch. ІІ. pp. 212–216.

Skripnik M.І. (2011) Rozvitok bukhgalterskogo oblіku і vnutrіshnogo kontrolyu vitrat ta kalkulyuvannya sobіvartostі: monografіya [Development of accounting and internal control costs and costing]. Zhytomyr, 732 p.

Chernetska O.V. (2011) Metodichnі pіdkhodi do viznachennya efektivnostі vitrat sіlskogospodarskikh pіdpriemstv v upravlіnskomu oblіku [Methodical approaches to determining the cost effectiveness of agricultural enterprises in management accounting]. Aktualnі problemi rozvitku ekonomіki regіonu, no. 7(1), pp. 188–195.

Chernishova L.І. (2014) Osoblivostі formuvannya sistemi upravlіnnya vitratami vіtchiznyanikh pіdpriemstv [Features of the formation of cost management system of domestic enterprises]. Іnnovatsіyna економіка, no. 3 (52), pp. 61–68.

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Zahoretska O., Kusiy M., Lesyk R., Lesyk L. (2019) Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy, [Online], Energies, vol. 12 (24). DOI: https://doi.org/10.3390/en12244724 (Accessed 29 May 2022).

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk, L. (2018) Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks, [Online], Energies, vol. 11 (12). DOI: https://doi.org/10.3390/en11123529 (Accessed 29 May 2022).

Переглядів статті: 270
Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Ємельянов, О., Курило, О., & Петрушка, Т. (2022). МЕХАНІЗМ, МЕТОДИ ТА СПОСОБИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-58
Розділ
ЕКОНОМІКА