ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

Ключові слова: загрози безпеці, ідентифікація загроз, захист, безпека соціально-економічної системи, індикатори безпеки

Анотація

Нинішній стан в країні виявив проблему щодо відсутності сформованої системи ідентифікації, протидії та усунення негативних наслідків через загрози безпеці соціально-економічних систем всіх рівнів, що підтверджує актуальність обраної тематики. Досліджено динаміку деяких індикаторів системних загроз безпеці на різних рівнях ієрархії: відношення наявного доходу населення до валового внутрішнього продукту, зайнятості населення в неформальному секторі економіки, частки витрат на продовольчі товари у витратах домогосподарств, відношення обсягу державного боргу та зовнішнього боргу до валового внутрішнього продукту. Визначено, що забезпечення безпеки соціально-економічних систем необхідно здійснювати на всіх рівнях ієрархії для ефективної розбудови екологічного, соціального та економічного розвитку, що буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності на відповідних рівнях.

Посилання

Україна зазнала 564,9 мільярдів доларів втрат від російського вторгнення. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f951df0a-e65c-4b0e-871f-9bf1a857fe57&title=UkrainaZaznala564-9-MiliardivDolarivVtratVidRosiiskogoVtorgnennia (дата звернення: 22.05.2022).

Богатчик Л.А. Аналіз можливостей застосування кластерного підходу як індикатора рівня економічної безпеки соціально-економічних систем. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 1. С. 219–225.

Кононова І.В. Класифікація стратегій розвитку соціально-економічних систем. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 12. Ч. 1. С. 167–171.

Кравець О.В., Кучерова Г.Ю. Імітаційне моделювання рівня соціально-економічного розвитку як індикатора стану безпеки країни. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 5. С. 4–13.

Rybalchenko L., Ryzhkov Ed., Ohrimenco S. Modeling economic component of national security. Philosophy, economics and law review. 2021. Вип. 1 (1). Р. 25–36. URL: https://phelr.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2021/12/1r/Pherl%20Review_2_1-22.12.2021-6-25-36-n.pdf (дата звернення: 02.05.2022).

Терентьєв О.М., Просянкіна-Жарова Т.І., Савастьянов В.В. Застосування когнітивного та ймовірнісного моделювання в задачах формування сценаріїв розвитку соціально-економічних систем. Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2016. № 5. С. 37–47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2016_5_6 (дата звернення: 02.05.2022).

Маслій О. А. Вплив системних загроз економічній безпеці України на конкурентоспроможність національної економіки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. № 36. С. 91–97.

Резнікова О.О., Войтовський К.Є. Лепіхов А.В. Організація системи забезпечення національної стійкості на регіональному і місцвому рівнях : аналіт. доп. / за заг. ред. О.О. Резнікової. Київ : НІСД, 2021. 140 с.

Napoles, G., Leon Espinosa, M., Grau, I., & Vanhoof, K. FCM Expert: Software Tool for Scenario Analysis and Pattern Classification Based on Fuzzy Cognitive Maps. International Journal on Artificial Intelligence Tools, 2018. № 27(7). Р. 1–25. DOI: https://doi.org/10.1142/S0218213018600102

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 23.05.2022).

Державний та гарантований державою борг України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/2017/ (дата звернення: 23.05.2022).

Ukraina zaznala 564,9 miliardiv dolariv vtrat vid rosiiskoho vtorhnennia [Ukraine suffered $ 564.9 billion in losses from the Russian invasion]. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f951df0a-e65c-4b0e-871f-9bf1a857fe57&title=UkrainaZaznala564-9-MiliardivDolarivVtratVidRosiiskogoVtorgnennia (accessed 22 May 2022).

Bohatchyk L.A. (2021) Analiz mozhlyvostei zastosuvannia klasternoho pidkhodu yak indykatora rivnia ekonomichnoi bezpeky sotsialno-ekonomichnykh system [Analysis of the possibilities of application of the cluster approach as an indicator of the economic security level of socio-economic systems]. Bulletin of Khmelnytsky National University, vol. 1, pp. 219–225.

Kononova I.V. (2017) Klasyfikatsiia stratehii rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system [The classification of strategies of socio-economic systems’ development]. Uzhhorod National University Herald, vol. 12 (1), pp. 167–171.

Kravets О., Kucherova H. (2019) Imitatsiine modeliuvannia rivnia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku yak indykatora stanu bezpeky krainy [Simulation modeling of the level of socio economic development as an indicator of the state of security of the country]. Actual problems of economics, vol. 5, pp. 4–13.

Rybalchenko L., Ryzhkov Ed., Ohrimenco S. (2021) Modeling economic component of national security. Philosophy, economics and law review, vol. 1 (1), pp. 25–36. Available at: https://phelr.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2021/12/1r/Pherl%20Review_2_1-22.12.2021-6-25-36-n.pdf (accessed 02 May 2022).

Terentiev O.M., Prosiankina-Zharova T.I., Savastianov V.V. (2016) Zastosuvannia kohnityvnoho ta ymovirnisnoho modeliuvannia v zadachakh formuvannia stsenariiv rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system [Using of Cognitive and Probabilistic Modeling at the Tasks of Forming a Scenarios of Development of Socio-Economic Systems]. International scientific and technical journal "KPI Science News", vol. 5, pp. 37–47. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2016_5_6 (accessed 02 May 2022)

Maslii O.A. (2019) Vplyv systemnykh zahroz ekonomichnii bezpetsi Ukrainy na konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky [Influence of systemic threats of Ukraine’s economic security on the national economy competitiveness]. International Humanitarian University Herald. Economics and Management, vol. 36, pp. 91–97.

Reznikova O.O., Voitovskyi K.Ye., Lepikhov A.V. (2021) Orhanizatsiia systemy zabezpechennia natsionalnoi stiikosti na rehionalnomu i mistsvomu rivniakh [Organization of the system of ensuring national stability at the regional and local levels]. In O.O. Reznikova (Ed.). Kyiv: NISD. (in Ukrainian)

Napoles G., Leon Espinosa M., Grau I., Vanhoof K. (2018) FCM Expert: Software Tool for Scenario Analysis and Pattern Classification Based on Fuzzy Cognitive Maps. International Journal on Artificial Intelligence Tools, vol. 27(7), pp. 1–25. DOI: https://doi.org/10.1142/S0218213018600102

State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 23 May 2022)

Derzhavnyi ta harantovanyi derzhavoiu borh Ukrainy [State and state-guaranteed debt of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/2017/ (accessed 23 May 2022).

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 148
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Діденко, А., & Протопопова, Н. (2022). ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-57
Розділ
ЕКОНОМІКА