ОЦІНКА ІНДИКАТОРІВ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ КРАЇНИ

Ключові слова: оцінка, безпека соціально-економічної системи, індикатори безпеки, індекс, модель

Анотація

Кризовий стан в державі виявив проблеми відсутності системи попереднього виявлення та протидії небезпекам соціально-економічних систем на всіх рівнях ієрархій, а також усунення негативних наслідків цих загроз. Завдання дослідження полягає в аналізі стану економічної безпеки за допомогою глобальних індексів та структуризацію знань про факторне середовище для дослідження рівня захищеності соціально-економічної системи країни. Досліджено оцінки рівня складових соціально-економічної системи України через систему глобальних індексів. Визначено, що забезпечення безпеки соціально-економічних систем необхідно здійснювати на всіх рівнях ієрархії, запропоновано фактори оцінювання стану безпеки соціально-економічної системи. Подальше дослідження полягає у визначенні напряму та сили зв’язку між обраними факторами, що обумовлені ступенем інтенсивності впливу між ними.

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text

Богатчик Л. А. Аналіз можливостей застосування кластерного підходу як індикатора рівня економічної безпеки соціально-економічних систем. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 1. С. 219–225.

Кононова І. В. Класифікація стратегій розвитку соціально-економічних систем. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 12. Ч. 1. С. 167–171.

Маслій О. А. Вплив системних загроз економічній безпеці України на конкурентоспроможність національної економіки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент, 2019. № 36. С. 91–97.

Овчаренко О. В., Дубницький В. І. Безпека та стійкість регіональних економічних систем. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 25. Ч. 2. С. 16–20.

Рудаченко О. О. Клебанова Т. С. Розвиток регіональних соціально-економічних систем в умовах кризи: аналіз, оцінка, прогнозування : монографія. Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. 400 с.

Якимчук А. Ю., Кардаш О. Л., Постельжук О. П., Якимчук О. Ф. Оцінка показників соціальної безпеки України у контексті національної безпеки держави задля досягнення цілей сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 75–80. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.13-14.75

Діденко А., Протопопова Н. Захист соціально-економічних систем: аналіз та моделювання. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-57

Ecological Threat Report. Institute for Economics & Peace. URL: https://www.visionofhumanity.org/maps/ecological-threat-report/#/

Global Peace Index. Institute for Economics & Peace. URL: https://www.visionofhumanity.org/maps/#/

Crime Index. URL: https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp

Human Development Index. United Nations Development Programme. URL: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads

Quality of Life Index. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp

Corruption Perceptions Index. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2022

Worldwide Governance Indicators. URL: https://info.worldbank.org/governance/wgi/

The Index of Economic Freedom URL: https://www.heritage.org/index/

Global Food Security Index. URL: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/

The National Cyber Security Index. URL: https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy» [The decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated September 14, 2020 "The National Security Strategy of Ukraine"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text [in Ukrainian]

Bohatchyk L. A. (2021) Analiz mozhlyvostei zastosuvannia klasternoho pidkhodu yak indykatora rivnia ekonomichnoi bezpeky sotsialno-ekonomichnykh system [Analysis of the possibilities of application of the cluster approach as an indicator of the economic security level of socio-economic systems]. Bulletin of Khmelnytsky National University, vol. 1, pp. 219–225. [in Ukrainian]

Kononova I. V. (2017) Klasyfikatsiia stratehii rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system [The classification of strategies of socio-economic systems’ development]. Uzhhorod National University Herald, vol. 12 (1), pp. 167–171. [in Ukrainian]

Maslii O. A. (2019) Vplyv systemnykh zahroz ekonomichnii bezpetsi Ukrainy na konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky [Influence of systemic threats of Ukraine’s economic security on the national economy competitiveness]. Іnternational Humanitarian University Herald. Economics and Management, vol. 36, pp. 91–97. [in Ukrainian]

Ovcharenko, O. V., & Dubnytskyi, V. I. (2019) Safety and sustainability of regional economic systems [Bezpeka ta stiikist rehionalnykh ekonomichnykh system]. Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, vol. 25, pp. 16–20. [in Ukrainian]

Rudachenko, O. O., & Klebanova, T. S. (2023) Rozvytok rehionalnykh sotsialno-ekonomichnykh system v umovakh kryzy: analiz, otsinka, prohnozuvannia [Development of regional socio-economic systems in crisis conditions: analysis, assessment, forecasting]. Kharkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova. [in Ukrainian]

Yakymchuk, A. Yu., Kardash, O. L., Postelzhuk, O. P., & Yakymchuk, O. F. (2020) Otsinka pokaznykiv sotsialnoi bezpeky Ukrainy u konteksti natsionalnoi bezpeky derzhavy zadlia dosiahnennia tsilei staloho rozvytku [Estimation of Ukraine's social security indicators in the context of national security of the state in order to achieve sustainable development goals]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 75–80. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.13-14.75 [in Ukrainian]

Didenko, A., & Protopopova, N. (2022) Zakhyst sotsialno-ekonomichnykh system: analiz ta modeliuvannia rozvytku [Protection of socio-economic systems: analysis and modeling]. Economy and Society, vol. 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-57 [in Ukrainian]

Ecological Threat Report. Institute for Economics & Peace. Available at: https://www.visionofhumanity.org/maps/ecological-threat-report/#/

Global Peace Index. Institute for Economics & Peace. Available at: https://www.visionofhumanity.org/maps/#/

Crime Index. Available at: https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp

Human Development Index. United Nations Development Programme. Available at: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads

Quality of Life Index. Available at: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp

Corruption Perceptions Index. Available at: https://www.transparency.org/en/cpi/2022

Worldwide Governance Indicators. Available at: https://info.worldbank.org/governance/wgi/

The Index of Economic Freedom. Available at: https://www.heritage.org/index/

Global Food Security Index. Available at: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/

The National Cyber Security Index. Available at: https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/

Переглядів статті: 143
Завантажень PDF: 129
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Діденко, А., & Протопопова, Н. (2023). ОЦІНКА ІНДИКАТОРІВ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ КРАЇНИ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-3
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають