ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ

Ключові слова: бухгалтерський облік, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, оцінка заборгованості, проблеми бухгалтерського обліку

Анотація

Стаття присвячена визначенню основних проблем, пов’язаних із організацією бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами в Україні. На основі проведеного аналізу наукової літератури стосовно сутності категорії «заборгованість», наведено авторське трактування сутності даного поняття. Визначено, що заборгованістю є правовідносини двох чи більше суб’єктів, котрі вважаються результатом виконання відповідної дії (фінансово-господарської операції) одного суб’єкта (кредитора) до іншого (дебітора) з передавання товарно-матеріальних цінностей, фінансів або інших активів, надання послуг, здійснення робіт чи дії законодавчо-нормативних документів (утворення заборгованості з податків або інших обов’язкових платежів перед бюджетом і позабюджетними цільовими фондами), й забезпечує кредитору право вимоги, а дебітору обов’язок з її погашення. Крім цього, нами визначено основні проблеми бухгалтерського обліку дебіторської та кредиторської заборгованостей в Україні, а також надано рекомендації стосовно їх вирішення.

Посилання

Власюк Н.І. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Львів : Магнолія, 2006.

Коновалова К.Т., Макарова А.С. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 34. С. 181–184.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#Text

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання": Наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти": Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01#Text.

Трейтяк І. Проблемні питання обліку дебіторської заборгованості. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.). Тернопіль : ТНЕУ, 2015. С. 310–311.

Чорненька О. Б. Напрями вдосконалення обліку дебіторською та кредиторської заборгованості на підприємствах. Наукові записки. 2016. № 2 (53). С. 259–269.

Vlasiuk N.I. (2006) Finansovyi analiz [Financial analysis]. Lviv: Mahnoliia. (in Ukrainian)

Konovalova K.T., Makarova A.S. (2018) Udoskonalennia obliku kredytorskoi zaborhovanosti ta metody upravlinnia neiu [Improving the accounting of accounts payable and methods of managing it]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 34, 181–184. (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy (2010). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukrainian)

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini (1991). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 10 "Debitorska zaborhovanist" (1991). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#Text (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 11 "Zoboviazannia" (2000). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 13 "Finansovi instrumenty" (2001). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01#Text (in Ukrainian)

Treitiak I. (2015) Problemni pytannia obliku debitorskoi zaborhovanosti, Proceedings from ISPCYSESDU ’15: XІІ Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya molodykh vchenykh «Ekonomichnyi i sotsialnyi rozvytok Ukrainy v ХХІ stolitti» – The International Scientific and Practical Conference Young Scientists «Economic and social development of Ukraine in the XXI century» (Ternopil, March 26–23, 2015) (pp. 310–311). Ternopil : TNEU. (in Ukrainian)

Chornenka O.B. (2016) Napriamy vdoskonalennia obliku debitorskoiu ta kredytorskoi zaborhovanosti na pidpryiemstvakh [Directions for improving the accounting of receivables and payables at enterprises]. Naukovi zapysky – Proceedings, 2 (53), 259–269. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 316
Завантажень PDF: 303
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Яструбський, М., & Левкович, І. (2022). ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-50
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ