ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Ключові слова: операційні витрати, оптимізація операційних витрат, оптимізація, комп’ютеризація

Анотація

Діяльність підприємства розмежовується по видам діяльності на: операційна діяльність, фінансова та інвестиційна. Основним видом діяльності вважається операційна діяльність, яка у своє чергу поділяється на основну операційну діяльність пов’язану з виготовленням та реалізацією готової продукції та товару й надання послуг та на іншу операційну діяльність, яка включає в себе продажу оборотних активів, доходи від надання в операційну оренду активів та інше. Ефективна організація бухгалтерського обліку доходів та витрат операційної діяльності має ключове значення, оскільки дані бухгалтерського обліку будуть використанні для прийняття ефективних управлінських рішень. Саме тому, необхідною умовою ефективної діяльності підприємств є формування належної інформаційної бази, яка слугує інструментом прийняття обґрунтованих управлінських рішень, та обрання методів та принципів формування даних бухгалтерського обліку. Метою статті є розглянути шляхи оптимізації та комп’ютеризації витрат операційної діяльності, обґрунтування теоретичних, методичних та практичних питань організації і методики обліку доходів та витрат від операційної діяльності на підприємстві, дослідження їх документального оформлення.

Посилання

Бородкін О.С. Про формування і облік собівартості продукції за ринкових умов. Бухгалтерський облік і аудит. 2003.

Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік : підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця [3-тє вид., доп і перероб.]. Житомир : Рута, 2005. 480 с.

Валуєв Б.І., Шелковніка О.В. Системний підхід до розвитку обліку витрат виробництва промислового підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2004. № 16.

Гуцайлюк З.В. Облік витрат: нові підходи до формування інформаційної системи. Незалежний аудитор. 2016. № 16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Na_2016_16_5

Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні. Бухгалтерський облік і аудит. 2008. № 4. URL: http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv.pdf

Задорожний З. Матеріальні витрати в будівництві: проблеми управлінського обліку. Баланс. 2004. № 38. URL: http://library.wunu.edu.ua/index.php/uk/dovidka/51-resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/z/562-2011-12-12-12-50-28

Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління : монографія. Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2002. 360 с.

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та упр., Бібліотека ;уклад. Л. Дейнека ; упоряд. М.Б. Кулинич. Луцьк, 2017. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12302

Мних Є.В., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз : підручник. Київ :Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 536 с.

Нападовська Л.В. Управлінський облік: монографія. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. 450 с.

Стуков С.А. Система виробничого обліку та контролю. Москва : Фінанси та статистика, 1988. 223 с.

Хорнгрен Ч.Г., Фостер Дж. Бухгалтерський облік: управлінський аспект. Москва : Фінанси і статистика, 1995. 415 с.

Чумаченко М.Г., Білоусова І.В. П(С)БО 16 «Витрати» таки перешкоджає економічній роботі. Бухгалтерський облік і аудит. 2007. № 10. С. 3–10.

Гриліцька А.В., Хавроненко О.М. Шляхи вдосконалення організації обліку витрат від операційної діяльності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/186.pdf

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XІV від 16.07.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 601. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03#Text

Сайт 1С. URL: http://1c.ua/ua/

Сайт BАS. URL: https://bаs-sоft.eu/sоft/bаs-mаss/bаs-аccоuntіng/

Borodkin O.S. (2003) Pro formuvannya i oblik sobivartosti produktsiyi za rynkovykh umov [On the formation and accounting of the cost of production under market conditions]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audit – Accounting and auditing.

Butynets F.F., Davidyuk T.V., Kanurna Z.F., Malyuga N.M., Chizhevska L.V. (2005) Bukhhaltersʹkyy upravlinsʹkyy oblik: textbook / under the editorship of Prof. F.F. Butynets [3rd ed., additions and revisions]. Zhytomyr: Ruta, 480 p.

Valuev B.I. (2004) Systemnyy pidkhid do rozvytku obliku vytrat vyrobnytstva promyslovoho pidpryyemstva [A systematic approach to the development of accounting of production costs of an industrial enterprise]. Bulletin of Socio-Economic Research – Visnyk sotsialno-ekonomichnykh, 16.

Gutsailyuk Z.V. (2016) Oblik vytrat: novi pidkhody do formuvannya informatsiynoyi systemy [Cost accounting: new approaches to the formation of an information system]. Independent auditor – Nezalezhnyy audytor, 16. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Na_2016_16_5

Derii V. (2008) Problemy obliku vytrat i dokhodiv pidpryyemstva ta perspektyvy yikh vyrishennya v Ukrayini [Problems of enterprise accounting of costs and revenues and prospects for their solution in Ukraine]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt – Accounting and auditing. 4. Available at: http://library.wunu.edu.ua/images/stories/ praci_vukladachiv.pdf

Zadorozhnyi Z. (2004) Materialʹni vytraty v budivnytstvi: problemy upravlinsʹkoho obliku [Material costs in construction: management accounting problems]. Balans – Balans, 38. Available at: http://library.wunu.edu.ua /index.php/uk/dovidka/51-resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/z/562-2011-12-12-12-50-28

Kalyuga E.V. (2002) Finansovo-hospodarsʹkyy kontrolʹ u systemi upravlinnya [Financial and economic control in the management system]. Kyiv: Elga, Nika Center, 360 p.

Accounting by types of economic activity: assistant professor of science. bibliography show / Eastern Europe. national University named after Lesi Ukrainky, Faculty of Economics and Management, Library; comp. L. Deineka; according to M. B. Kulinych. Lutsk, 2017. Available at: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12302

Mnyh E.V., Barabash N.S. (2014) Finansovyy analiz [Financial analysis]: textbook. Kyiv: Kyiv. national trade and economy University, 536 p.

Napadovska L.V. (2000) Upravlinsʹkyy oblik [Administrative accounting] [Text] : monograph. Dnipropetrovsk: Science and Education, 450 p.

Stukov S.A. (1988) Systema vyrobnychoho obliku ta kontrolyu [System of production accounting and control]. M.: Finances and statistics, 223 p.

Horngren Ch.G., Foster J. (1995) Bukhhaltersʹkyy oblik: upravlinsʹkyy aspekt [Accounting: managerial aspect]. M.: Finances and statistics, 415 p.

Chumachenko M.G., Bilousova I.V. (2007) P(S)BO 16 «Vytraty» taky pereshkodzhaye ekonomichniy roboti [P(S)BO 16 "Expenditure" still hinders economic work]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt – Accounting and auditin, 10, 3–10.

Hrylytska A.V., Khavronenko O.M. (2016) Shlyakhy vdoskonalennya orhanizatsiyi obliku vytrat vid operatsiynoyi diyalnosti [Ways of improving the organization of accounting of costs from operational activities]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 14. Available at: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/186.pdf

Natsionalʹne polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 1 «Zahalʹni vymohy do finansovoyi zvitnosti»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 07.02.2013 roku № 73 [National regulation (standard) of accounting 1 "General requirements for financial reporting": Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated February 7, 2013 No. 73]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text

Pro bukhhaltersʹkyy oblik ta finansovu zvitnistʹ v Ukrayini: Zakon Ukrayiny № 996-XIV vid 16.07.1999 [On accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine No. 996-XIV of 16.07.1999]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Natsionalʹne polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 16 «Vytraty»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 31.12.1999 № 318 [National regulation (standard) of accounting 16 "Expenses": Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 12.31.1999 No. 318]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text

Natsionalʹne polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 9 «Zapasy»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 20.10.1999 № 246 [National regulation (standard) of accounting 9 "Inventories": Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 10/20/1999 No. 246]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text

Natsionalʹne polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 26 «Vyplaty pratsivnykam»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 28.10.2003 № 601 [National regulation (standard) of accounting 26 "Payments to employees": Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 10/28/2003 No. 601]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03#Text

Sayt 1S [Site 1C]. Available at: http://1c.ua/ua/

Sayt BAS [Site BAS]. Available at: https://bаs-sоft.eu/sоft/bаs-mаss/bаs-аccоuntіng/

Переглядів статті: 141
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Яструбський, М., & Дейнеко, К. (2022). ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-31
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ