ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Ключові слова: система оподаткування, єдиний податок, ставки податків, розмір доходу, групи платників податків

Анотація

У статті розглянуто актуальні аспекти функціонування спрощеної системи оподаткування загалом, а також тимчасового введення єдиного податку 3 групи за ставкою 2%. Проаналізовано та систематизовано переваги та недоліки при перебуванні суб’єкта господарювання на спрощеній чи загальній системі оподаткування. Значну увагу приділено умовам, які повинні виконуватись при переході на спрощену систему оподаткування, факторам, що впливають на її вибір, обмеженням до видів діяльності та податкам, якими обкладаються підприємства чи фізичні особи-підприємці. Розглянуто на прикладі спрощення податкового навантаження на суб’єкт підприємницької діяльності, що обирає спрощену систему оподаткування за ставкою 2%, введену в дію Законом України №2120-ІХ від 15.03.2022 р. Зазначено процедури, що відбуватимуться відповідно до підпункту 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Посилання

Луценко І.С. Оподаткування платників єдиного податку в сучасних умовах впровадження податкової реформи. Економіка та держава. 2020. № 6. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/6_2020/24.pdf (дата звернення: 07.11.2022)

Слованюк С.М. Спрощена система малого бізнесу в Україні. International Scientific Journal “Internauka”. 2017. №2(24). C. 126–129. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15209421251472.pdf (дата звернення: 07.11.2022)

Войнаренко М.П., Ємчук Л.В. Ефективність запровадження спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого бізнесу : практичні аспекти. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010. № 3. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2952/1/021-025.pdf (дата звернення: 07.11.2022)

Іванчук Т.Г. Роль спрощеної системи оподаткування у розвитку малого підприємництва в Україні. Наукові записки. Серія «Економіка». 2010. № 15. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/157584309.pdf (дата звернення: 07.11.2022)

Іванишина О.С. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності: сучасний стан та напрями її вдосконалення. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/89.pdf (дата звернення: 07.11.2022)

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання» за 2020 рік. 2021. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/zb_DSG_20.pdf (дата звернення: 07.11.2022)

Податковий кодекс України від 28.10.2022 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7077 (дата звернення: 07.11.2022)

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 р. №2120-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text (дата звернення: 07.11.2022)

У Раді розповіли скільки підприємців перейшли на податкову ставку 2%. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/29/690921/ (дата звернення: 07.11.2022)

Lutsenko I.S. (2020) Opodatkuvannia platnykiv yedynoho podatku v suchasnykh umovakh vprovadzhennia podatkovoi reform [Taxation of single taxpayers in the modern conditions of tax reform implementation]. Ekonomika ta derzhava, vol. 6. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/6_2020/24.pdf (accessed November 07, 2022)

Slovaniuk S.M. (2017) Sproshchena systema maloho biznesu v Ukraini [The simplified system of small business in Ukraine]. International Scientific Journal “Internauka”, vol. 2(24), pp. 126–129. Available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15209421251472.pdf (accessed November 07, 2022)

Voinarenko M.P., Yemchuk L.V. (2010) Efektyvnist zaprovadzhennia sproshchenoi systemy opodatkuvannia subiektiv maloho biznesu: praktychni aspekty [Efficiency of implementation of the simplified taxation system for small businesses: practical aspects]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3. Available at: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2952/1/021-025.pdf (accessed November 07, 2022)

Ivanchuk T.H. (2010) Rol sproshchenoi systemy opodatkuvannia u rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [The role of the simplified taxation system in the development of small business in Ukraine]. Naukovi zapysky. Seriia «Ekonomika», vol. 15. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/157584309.pdf (accessed November 07, 2022)

Ivanyshyna O.S (2020) Sproshchena systema opodatkuvannia, obliku ta zvitnosti: suchasnyi stan ta napriamy yii vdoskonalennia [Simplified system of taxation, accounting and reporting: current state and direction of its improvement]. Efektyvna ekonomika, vol. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/89.pdf (accessed November 07, 2022)

Statystychnyi zbirnyk "Diialnist subiektiv hospodariuvannia" za 2020 rik. (2021). Available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/zb_DSG_20.pdf (accessed November 07, 2022)

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 28.10.2022 r. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7077 (accessed November 07, 2022)

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo dii norm na period dii voiennoho stanu» vid 15.03.2022 r. №2120-IKh. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text (accessed November 07, 2022)

U Radi rozpovily skilky pidpryiemtsiv pereishly na podatkovu stavku 2%. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/29/690921/ (accessed November 07, 2022)

Переглядів статті: 298
Завантажень PDF: 276
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Парфенюк, Т., & Яструбський, М. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-27
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ