АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

  • Наталія Гавриленко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-2043-3917
  • Наталя Козіцька Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0001-7928-0268
Ключові слова: цифровізація, трансформаційні процеси, обліково-аналітичне забезпечення, цифрові платформи, бухгалтерський облік, інформаційні технології

Анотація

У статті досліджено особливості цифрових трансформаційних процесів відповідно до сучасних умов цифрової економіки, що дозволило констатувати деякі тенденції розвитку методології обліково-аналітичного процесу передбачає. Доведено, що цифрові трансформації нівелюють звичними моделями галузевих ринків і їх управління. Пропозиції щодо покращення методології аналітичного забезпечення цифрових трансформаційних процесів і конкретні практичні рекомендації, сприятимуть прискоренню цифровізації обліково-аналітичних процесів, а це дозволить своєчасно виявити ризики втрати стійкості і ефективності діяльності економічних суб'єктів і враховувати заходи щодо усунення або пом'якшення негативних наслідків при розробці стратегії розвитку. Належне методичне забезпечення будь-яких трансформаційних процесів господарюючого суб'єкта відображає рівень його економічного розвитку, пріоритети, стратегічні орієнтири і можливості їх досягнення. Крім того, воно повинне бути адекватним галузевій специфіці тих об'єктів регулювання, під управлінням діяльністю яких створюються необхідні регламенти, інакше – ці регламенти будуть некорисними.

Посилання

Ijiri Y. Accounting matrices and three-dimensional arrays. Issues in Accounting Education. 1998. Fall. P. 270–285.

Погрібняк Д.С. Організація бухгалтерського обліку в адаптивному управлінні об’єднанням підприємств : дис. … докт. філосос.: 071 Облік і оподаткування. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Харків, 2020. 273 с.

Magopets O., Havrilenko N., Yashchyshyna I. Strategic management accounting in the conditions of digitalization of the economy. Ad Alta: journal of interdisciplinary research. Special issue no.: 12/01/xxv. (vol. 12, issue 1, special issue xxv.). 2022. P. 92–96.

Kuter M., Gurskaya M. and Shihidi A. (2011) The value of the teachings of Jacques Savary for the development of accounting (end). Vol. 32, pp. 54–64.

Veblen T. (1899) The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions, New York: MacMillan. URL: https://oll.libertyfund.org/title/veblen-the-theory-of-the-leisure-class-an-economic-study-of-institutions

Schumpeter, J.A. (1926/2008): The Theory of Economic Development. Transaction Publisher. New Brunswick, New Jersey.

Гавриленко Н.В., Грищенко О.В., Козіцька Н.О. Oснoвні прoблeми функціoнувaння систeми збaлaнсoвaниx пoкaзників у стрaтeгічнoму кoнтрoлінгу. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 5. С. 13–20. URL: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4691

Гавриленко Н.В., Грищенко О.В., Козіцька Н.О. Застосування методичних аспектів управлінського обліку на підприємствах одиничного та дрібносерійного виробництв. Економічні науки : вісн. ДНДІСЕ. 2021. № 1 (03). С. 109–115. URL: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4686

Attinger M. L. Integrated Information Management: A Real World Theory. [s. l.]: Records Management Qnarterly. 1993. 268 р.

Ostenda A., Nestorenko T. and Zhihir A. (2018) What do students think of the education curriculum? Case of Katowice School of Technology. International Relations 2018: Current issues of world economy and politics. University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations. Conference proceedings, 19th International Scientific Conference, Smolenice Castle, 29th-30th, November 2018. pp. 582–589, available at: https://cutt.ly/mYcCDFC

Гавриленко Н.В., Грищенко О.В., Кошицька В.О. Ретроспективний аналіз декомпозиції логістичних систем. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 5. С. 21–25. URL: http://efp.in.ua/uk/journal-item/208

Петіна Л.В. Шляхи удосконалення внутрішньогосподарської звітності та перманентної інвентаризації в прийнятті управлінських рішень на підприємствах АПК. Бізнес-Навігатор. 2009. № 2 (17). С. 147–151. URL: http://www.mubip.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/31_17.pdf

Ijiri Y. Accounting matrices and three-dimensional arrays. Issues in Accounting Education. 1998. Fall. P. 270–285.

Pohribniak D. (2020) Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku v adaptyvnomu upravlinni obiednanniam pidpryiemstv [Organization of accounting in the adaptive management of business associations]: dys. … dokt. filosos.: 071 Oblik i opodatkuvannia. (in Ukrainian)

Magopets O., Havrilenko N., Yashchyshyna I. (2022) Strategic management accounting in the conditions of digitalization of the economy. Ad Alta: journal of interdisciplinary research. Special issue no.: 12/01/xxv. (vol. 12, issue 1, special issue xxv.) P. 92–96.

Kuter M., Gurskaya M. and Shihidi A. (2011) The value of the teachings of Jacques Savary for the development of accounting (end). Vol. 32, pp 54–64.

Veblen T. (1899) The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions, New York: MacMillan. Available at: https://oll.libertyfund.org/title/veblen-the-theory-of-the-leisure-class-an-economic-study-of-institutions

Schumpeter J.A. (1926/2008). The Theory of Economic Development. Transaction Publisher. New Brunswick, New Jersey.

Havrylenko N., Hryshchenko O., Kozitska N. (2020) Osnovni problemy funktsionuvannia systemy zbalansovanyx pokaznykiv u stratehichnomu kontrolinhu[The main problems of functioning of the system of balanced indicators in strategic controlling]. Ekonomika. Finansy. Pravo [Economy. Finances. Right], no. 5, pp. 13–20. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4691 (in Ukrainian)

Havrylenko N., Hryshchenko O., Kozitska N. (2021) Zastosuvannia metodychnykh aspektiv upravlinskoho obliku na pidpryiemstvakh odynychnoho ta dribnoseriinoho vyrobnytstv [Application of methodological aspects of management accounting at enterprises of single and small-scale productions]. Ekonomichni nauky: visn. DNDISE. [Economic sciences: news. DNDISE], no 1(03), pp. 109–115. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4686 (in Ukrainian)

Attinger M.L. (1993) Integrated Information Management: A Real World Theory. [s. l.]: Records Management Qnarterly, 268 р.

Ostenda A., Nestorenko T. and Zhihir A. (2018) What do students think of the education curriculum? Case of Katowice School of Technology. International Relations 2018: Current issues of world economy and politics. University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations. Conference proceedings, 19th International Scientific Conference, Smolenice Castle, 29th-30th, November 2018. pp. 582–589. Available at: https://cutt.ly/mYcCDFC

Havrylenko N.V., Hryshchenko O.V., Koshutska V.O. (2018) Retrospektyvnyi analiz dekompozytsii lohistychnykh system. Ekonomika Finansy Pravo, 5, 21–25. Available at: http://efp.in.ua/uk/journal-item/208

Petina L.V. (2009) Shlyakhy udoskonalennya vnutrishnʹohospodarsʹkoyi zvitnosti ta permanentnoyi inventaryzatsiyi v pryynyatti upravlinsʹkykh rishenʹ na pidpryyemstvakh APK [Ways to improve internal reporting and permanent inventory in management decisions at agricultural enterprises]. Research and production magazine Business Navigator, vol. 2 (17), pp. 147–151. Available at: http://www.mubip.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/31_17.pdf

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Гавриленко, Н., & Козіцька, Н. (2022). АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-38
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ