ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОПОДАТКУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоторговельна діяльність, оподаткування, митні платежі, подвійне оподаткування

Анотація

Стаття присвячена систематизації теоретико-методичних засад та розробленні практичних рекомендацій щодо удосконалення чинної практики оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. У статті окреслено особливості зовнішньоекономічної діяльності та охарактеризовано комплекс її ознак та складових елементів. Розглянуто оцінку стану та тенденцій розвитку зовнішньоторговельної діяльності на підставі системи статистичних та розрахункових показників. Досліджено теоретичні основи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. Проведено аналіз адміністрування митних платежів, який дозволив забезпечити повне охоплення чинників впливу на їх справляння. Визначено відмінності оподаткування зовнішньої та внутрішньої економічної діяльності, особливості оподаткування за країнами. Визначено принципові підходи до застосування податкових інструментів у зовнішньоекономічній діяльності: вільної торгівлі та державного втручання у зовнішній товарообіг та їх практичну реалізацію. Досліджено проблему подвійного оподаткування та шляхи її вирішення.

Посилання

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року Н959-ХІІ / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/959-12#Text

Белінська Я.В., Коляда П.Б., Чернова О.В., Юр’єва П.Б., Назаров М. І. Експортно-імпортні операції : навч. посібник. Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2018. 254 с.

Юр’єва П.Б. Зовнішня торгівля країни в умовах глобальних трансформацій: аналітичний інструментарій. Інфраструктура ринку. 2019. № 29. С. 51–57. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/10.pdf

Микитенко Т.В. Вплив європейської інтеграції на зовнішньоекономічну діяльність. Приазовський економічний вісник. 2019. №6 (17). С. 13–16. URL: http://pev.kpu.zp.ua/archives

Зовнішня торгівля України у 2019 році: стат. зб. Київ : Держ.служба статистики України, 2020. 166 с.

Зовнішня торгівля України у 2020 році: стат. зб. Київ : Держ.служба статистики України, 2021. 133 с.

Економічна статистика / Зовнішньоекономічна діяльність. URL: http://www.ukrstat. gov.ua

Бюджет України : стат. зб Міністерства фінансів України Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik

Economic Code of Ukraine: Law of Ukraine № 436-IV (2003, January 16). Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (in Ukrainian)

On foreign economic activity: Law of Ukraine № 959-ХІІ (1991, April 16). Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/959-12#Text (in Ukrainian)

Belinsjka Ja.V., Koljada P.B., Chernova O.V., Jur'jeva P.B., Nazarov M.I. (2018) Eksportno-importni operaciji [Export-import operations]. Irpin: VPC UDFSU. (in Ukrainian)

Jur'jeva P.B. (2019) Zovnishnja torghivlja krajiny v umovakh ghlobaljnykh transformacij: analitychnyj instrumentarij [The country's foreign trade in the context of global transformations: analytical tools]. Infrastruktura rynku, 29, 51–57. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/10.pdf (in Ukrainian)

Mykytenko T.V. (2019) Vplyv jevropejsjkoji integhraciji na zovnishnjoekonomichnu dijaljnistj [The impact of European integration on foreign economic activity]. Pryazovsjkyj ekonomichnyj visnyk, 6 (17), 13–16. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/archives (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020) Zovnishnja torghivlja Ukrajiny u 2019 roci [Ukraine's foreign trade in 2019]. Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Zovnishnja torghivlja Ukrajiny u 2020 roci [Ukraine's foreign trade in 2020]. Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo (in Ukrainian)

Ekonomichna statystyka / Zovnishnjoekonomichna dijaljnistj [Economic statistics / Foreign economic activity]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Bjudzhet Ukrajiny [Budget of Ukraine]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (in Ukrainian)

Переглядів статті: 268
Завантажень PDF: 675
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Юр’єва, П., & Микитенко, Т. (2022). ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОПОДАТКУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-30
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ