ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, система управління, маркетингові інструменти, ефективність діяльності, організація, підприємство

Анотація

В статті розкрито сутність поняття «маркетинговий менеджмент», розглянуто процес, визначено місце маркетингового менеджменту на підприємстві. Досліджено інструменти і принципи організації маркетингового менеджменту, як допоміжних засобів маркетингового управління на підприємстві. Встановлено, що маркетинговий менеджмент є складною системою, яка спрямована на забезпечення стабільності усіх сфер діяльності підприємств в сучасних ринкових умовах. Головну увагу зосереджено дослідженню організації маркетингового менеджменту як інноваційного підходу до управління підприємством, що дозволить досягти оптимальної економічної результативності та позитивного соціального ефекту через погодження інтересів власників, працівників та соціальної мережі в цілому. Встановлено, що організація та удосконалення системи маркетингового менеджменту підприємства, дасть можливість підвищити його конкурентоспроможність.

Посилання

Балабанова Л.В. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. Київ : Знання, 2004. 354 с.

Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. Київ : Знання, 2010. 332 с.

Ільченко Т.В. Впровадження маркетингового менеджменту на підприємстві: проблеми теорії та практики. Східна Європа : Економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 1 (18). С. 115–121. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/20.pdf (дата звернення 11.04.2022)

Комарницький І.М. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за ред. І.М. Комарницького. Львів : Апріорі, 2007. 1032 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга : Пер. с англ. Москва : Ростинтер, 1996. 704 с.

Кошова І.О. Маркетинговий менеджмент : теорія, методологія, практика : монографія. Київ : Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2018. 516 с.

Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. Київ : МАУП, 2003. 184 с.

Пачева Н.О. Особливості процесу маркетингового менеджменту. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет. конф., 29 жовтня 2021 р. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 57–60.

Пачева Н.О., Подзігун С.М. Вплив мотиваційного менеджменту на ефективність діяльності організації. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Сер. Економічні науки. 2021. Т. 3, № 11 (55). С. 42–46. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7671

Райко Д.В., Лебедєва Л.Е. Модель управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 1. C. 107–123.

Россоха В.В. Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством. Агроінком. 2012. № 10–12. С. 108–112.

Ткач О.В., Баланюк І.Ф., Копчак Ю.С., Баланюк С.І. Маркетинговий менеджмент у діяльності підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2016. Вип. 1(47). Т. 2. С. 291–296.

Язвінська Н В. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 60 с.

Яроміч С.А., Величко Т.Г. Сутність поняття маркетингового менеджменту в науковому дискурсі. Економіка і суспільство. 2017. Вип. № 9. С. 740–745.

Balabanova L.V. (2004) Marketynhovyi menedzhment : navch. posib. [Marketing management: a textbook]. Kyiv: Znannia, 354 р. (in Ukrainian)

Bilovodska O.A. (2010) Marketynhovyi menedzhment : navch. posib. [Marketing management: a textbook]. Kyiv: Znannia, 332 р. (in Ukrainian)

Ilchenko T.V. (2019) Vprovadzhennia marketynhovoho menedzhmentu na pidpryiemstvi: problemy teorii ta praktyky [Implementation of marketing management in the enterprise: problems of theory and practice]. Skhidna Yevropa : Ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 1 (18), рр. 115–121 URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/20.pdf (accessed April 11, 2022) (in Ukrainian)

Komarnytskyi I.M. (2007) Marketynhovyi menedzhment : navch. posib. / za red. I.M. Komarnytskoho [Marketing management: a textbook]. Lviv : Apriori, 1032 р. (in Ukrainian)

Kotler F. (1996) Osnovy marketinga : Per. s angl. [Marketing Basics]. Moskva : Rostinter, 704 р. (in Russian)

Koshova I.O. (2018) Marketynhovyi menedzhment : teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia [Marketing management: theory, methodology, practice: monograph]. Kyiv : Vydavnytstvo FOP Vyshemyrskyi V.S., 516 р. (in Ukrainian)

Kutsenko V.M. (2003) Marketynhovyi menedzhment : navch. posib. [Marketing management: a textbook]. Kyiv : MAUP, 184 р. (in Ukrainian)

Pacheva N.O. (2021) Osoblyvosti protsesu marketynhovoho menedzhmentu [Features of the marketing management process]. Marketynh v umovakh rozvytku tsyfrovykh tekhnolohii : materialy IV Vseukr. nauk.-prakt. internet. konf., 29.10.2021. Lutsk : IVV Lutskoho NTU, рр. 57–60. (in Ukrainian)

Pacheva N.O., Podzihun S.M. (2021) Vplyv motyvatsiinoho menedzhmentu na efektyvnist diialnosti orhanizatsii [The impact of motivational management on the effectiveness of the organization]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Ser. Ekonomichni nauky. T. 3, № 11 (55), рр. 42–46. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7671 (in Ukrainian)

Raiko D.V., Lebedieva L.E. (2015) Model upravlinnia marketynhom u systemi menedzhmentu promyslovoho pidpryiemstva [Marketing management model in the management system of an industrial enterprise]. Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 1, рр. 107–123. (in Ukrainian)

Rossokha V.V. (2012) Marketynhovyi menedzhment v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Marketing management in the enterprise management system]. Ahroinkom, vol. 10–12, рр. 108–112. (in Ukrainian)

Tkach O.V., Balaniuk I.F., Kopchak Yu.S., Balaniuk S.I. (2016) Marketynhovyi menedzhment u diialnosti pidpryiemstv [Marketing management in the activities of enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Ekonomika, vol. 1(47). T. 2, рр. 291–296. (in Ukrainian)

Iazvinska N.V. (2020) Marketynhovyi menedzhment : navch. posib. [Marketing management: a textbook]. Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho, 60 р. (in Ukrainian)

Iaromich S.A., Velychko T.H. (2017) Sutnist poniattia marketynhovoho menedzhmentu v naukovomu dyskursi [The essence of the concept of marketing management in scientific discourse]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 9, рр. 740–745. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 573
Завантажень PDF: 491
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Пачева, Н., & Подзігун, С. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-21
Розділ
МАРКЕТИНГ