СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО НА ПРИКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Ключові слова: соціальне підприємництво, транспорт, транспортна галузь, соціальна відповідальність ведення бізнесу, економічна ефективність, соціальна ефективність

Анотація

В статті досліджено сутність поняття «соціальне підприємництво» та окреслено особливості його реалізації в сучасних умовах на прикладі транспортної галузі. Авторами окреслено ключові напрями та передумови розвитку соціального підприємництва в Україні, визначено пріоритетні напрями його формування та фактори що впливають на його подальший ефективний розвиток. Визначено, що це унікальна в сучасних умовах можливість поєднання двох напрямів: вирішення соціальних проблем та отримання економічних вигід. Досліджено особливості державного регулювання в сфері соціального підприємництва в Україні, основні структури, що здійснюють інформаційну, методичну та координаційну підтримку даного виду бізнесу. Наведено особливості реалізації окремих програм та напрямів соціального підприємництва на прикладі транспортної галузі.

Посилання

Матвієнко-Біляєва Г.М. Соціальне підприємництво: ефективний гібридний бізнес феномен. Економіка і суспільство. 2018. Випуск № 4. С. 461–466.

Шаульська Л.В., Качаченко Г.С. Розвиток соціального підприємництва як напрямок державного регулювання ринку праці. Економіка і організація управляння. 2016. № 2. С. 300–309.

Загребельна І.Л., Світлична А.В. Розвиток соціального підприємництва в Україні. Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2020. № 1. С. 54–61.

Соціальне підприємництво. Що це? URL: https://fundraiser.games/news/socalne-pdprimnictvo-shcho-ce/

Соціальне підприємництво: міфи та реальність URL: https://www.prostir.ua/?news=sotsialne-pidpryjemnytstvo-mify-ta-realnist

Соціальне підприємництво в Україні. URL: https://socialbusiness.in.ua/

Українська соціальна академія. URL: https://social-academy.com.ua/about/

Соціальне підприємництво в Україні. Економіко-правовий аналіз. 2020. URL: https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-11/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian_0.pdf

Matviienko-Biliaieva H. (2018) Sotsialne pidpryiemnytstvo: efektyvnyi hibrydnyi biznes fenomen [Social entrepreneurship: an effective hybrid business phenomenon]. Ekonomika i suspilstvo, 4, 461–466. (in Ukrainian)

Shaulska L., Kachachenko H. (2016) Rozvytok sotsialnoho pidpryiemnytstva yak napriamok derzhavnoho rehuliuvannia rynku pratsi [Development of social entrepreneurship as a direction of state regulation of the labor market]. Ekonomika i orhanizatsiia upravliannia, 2, 300–309. (in Ukrainian)

Zahrebelna I., Svitlychna A. (2020) Rozvytok sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Development of social entrepreneurship in Ukraine]. Visnyk ChNU im. B. Khmelnytskoho. Seriia «Ekonomichni nauky», 1, 54–61. (in Ukrainian)

Sotsialne pidpryiemnytstvo. Shcho tse? [Social entrepreneurship. What it is?]. URL: https://fundraiser.games/news/socalne-pdprimnictvo-shcho-ce/ (in Ukrainian)

Sotsialne pidpryiemnytstvo: mify ta realnist [Social entrepreneurship: myths and reality]. URL: https://www.prostir.ua/?news=sotsialne-pidpryjemnytstvo-mify-ta-realnist (in Ukrainian)

Sotsialne pidpryiemnytstvo v Ukraini [Social entrepreneurship in Ukraine]. URL: https://socialbusiness.in.ua/ (in Ukrainian)

Ukrainska sotsialna akademiia [Ukrainian Social Academy]. URL: https://social-academy.com.ua/about/ (in Ukrainian)

Sotsialne pidpryiemnytstvo v Ukraini. Ekonomiko-pravovyi analiz. [Social entrepreneurship in Ukraine. Economic and legal analysis]. URL: https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-11/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian_0.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 223
Завантажень PDF: 186
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Соколюк, К., & Додон, О. (2022). СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО НА ПРИКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-75
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ