РОЛЬ ПРЯМИХ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: страхування, страхові посередники, страхові агенти, страхові брокери, система реалізації страхових послуг, ринок страхових послуг, ринок фінансових послуг

Анотація

У статті висвітлено результати проведеного аналізу ролі прямих посередників у процесі реалізації страхових послуг в Україні та світі. Визначено, що саме страхові агенти та брокери сприяють формуванню страхової культури та підвищенню фінансової грамотності населення, адже саме на них покладена функція аргументації і вибору страхового продукту для споживача. У роботі актуалізовано категоріальний апарат, систематизовано види та функції прямих страхових посередників у системі реалізації страхових послуг. Виділено особливості розвитку прямого страхового посередництва в Україні та сформульовано рекомендації щодо підвищення ефективності роботи страхових посередників, зважаючи на проаналізований зарубіжний досвід. Зокрема, особливий акцент спрямовано на вдосконалення вітчизняного страхового посередництва на нормативно-правовому та регуляторному рівнях.

Посилання

Березіна С.Б. Генсицька А.Є. Канали збуту страхових продуктів. Фінансові послуги. 2016. № 5 (119). С. 8–10. URL: http://surl.li/bthuk.

Біла книга. Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_insurance_2020.pdf?v=4.

Дані наглядової статистики Національного банку України. Показники діяльності страхових/перестрахових брокерів за підсумками 4 кварталів 2020 року (2021) URL: https://bank.gov.ua/files/stat/Insurance_intermediaries_2021-01-01.xlsx

Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів. Реєстри та переліки Національного банку України (2021). URL: https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists.

Дубина М.В., Тунік М.В., Білоус К.В., Соболєва Т.О. Роль страхових посередників у забезпеченні зростання довіри клієнтів до діяльності страховиків. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, 2014. № 2. С. 163–172. URL: http://surl.li/bthyt

Інформація про посередницькі послуги у страхуванні та/або перестрахуванні за підсумками 2016 року. Дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2017). URL: https://www.nfp.gov.ua/files/sb_4_kv_2016_consol.xls.

Інформація про посередницькі послуги у страхуванні та/або перестрахуванні за підсумками 2017 року. Дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2018). URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sb_4kv_2017.xls.

Інформація про посередницькі послуги у страхуванні та/або перестрахуванні за підсумками 2018 року. Дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2019). URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2018_rik/2018/sb_IV_kv_2018.xls.

Інформація про посередницькі послуги у страхуванні та/або перестрахуванні за підсумками 2019 року. Дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2020). URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/SB/sb_IV_kv_2019.xls.

Приказюк Н.В. Страхова система України: теорія, методологія, практика. (Mонографія). Київ : Логос, 2017.

Про страхування: Закон України від 18.11.2021 р. № 1909-IX. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text

Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє. Кол. авторів; за ред. Н.В. Приказюк. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416 с.

Страхові послуги: підручник у 2-х ч. В.Д. Базилевич, Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк та ін.; ред В.Д. Базилевич. Київ : Логос, 2014.

World federation of insurance intermediaries. Who are insurance intermediaries. Retrieved from: https://www.wfii.o

Berezina, S. B. & Hensytska, A. Y. (2016). Kanaly zbutu strakhovykh produktiv [Distribution channels of insurance products]. Fynansovye usluhy – Financial services, 5 (119), 8–10. Retrieved from: http://surl.li/bthuk (in Ukrainian)

Bila knyha. Maibutnie rehuliuvannia rynku strakhuvannia v Ukraini [White Book Future Regulation of Insurance Market (UKR)]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_insurance_2020.pdf?v=4 (in Ukrainian)

Dani nahliadovoi statystyky Natsionalnoho banku Ukrainy. Pokaznyky diialnosti strakhovykh/perestrakhovykh brokeriv za pidsumkamy 4 kvartaliv 2020 roku [Supervisory data of the National Bank of Ukraine. Performance indicators of insurance / reinsurance brokers following the results of 4 quarters of 2020]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/files/stat/Insurance_intermediaries_2021-01-01.xlsx

Derzhavnyi reiestr strakhovykh ta perestrakhovykh brokeriv. Reiestry ta pereliky Natsionalnoho banku Ukrainy [State Register of Insurance and Reinsurance Brokers. Registers and lists of the National Bank of Ukraine]. (2021). Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists

Dubyna M.V., Tunik M.V., Bilous K.V. & Sobolieva T.O. (2014). Rol strakhovykh poserednykiv u zabezpechenni zrostannia doviry kliientiv do diialnosti strakhovykiv [Role of insurance agents in providing the growth of client’s trust to the insurers]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Bulletin of Chernihiv State Technological University. Series: Economic Sciences2, 163–172. Retrieved from: http://surl.li/bthyt (in Ukrainian)

Informatsiia pro poserednytski posluhy u strakhuvanni ta/abo perestrakhuvanni za pidsumkamy 2016 roku. Dani Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Information on insurance and / or reinsurance brokerage services in 2016. Data from the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets]. (2017). Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/files/sb_4_kv_2016_consol.xls

Informatsiia pro poserednytski posluhy u strakhuvanni ta/abo perestrakhuvanni za pidsumkamy 2017 roku. Dani Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Information on insurance and / or reinsurance brokerage services in 2017. Data from the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets]. (2018). Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sb_4kv_2017.xls

Informatsiia pro poserednytski posluhy u strakhuvanni ta/abo perestrakhuvanni za pidsumkamy 2018 roku. Dani Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Information on insurance and / or reinsurance brokerage services in 2018. Data from the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets]. (2019). Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2018_rik/2018/sb_IV_kv_2018.xls

Informatsiia pro poserednytski posluhy u strakhuvanni ta/abo perestrakhuvanni za pidsumkamy 2019 roku. Dani Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Information on insurance and / or reinsurance brokerage services in 2019. Data from the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets]. (2020). Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/SB/sb_IV_kv_2019.xls

Prykaziuk N.V. (2017). Strakhova systema Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Insurance industry Ukraine: theory, methodology, practice]. Kyiv: Lohos. (in Ukrainian)

Pro strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 18.11.2021 r. № 1909-IX. / Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text

Rynok finansovykh posluh: pohliad u maibutnie [Financial services market: a look into the future]. (2019). N.V. Prykaziuk (Ed.), Kyiv: FOP Yamchynskyi O.V. (in Ukrainian)

Strakhovi posluhy: pidruchnyk u 2-kh ch. [Insurance services: a textbook in 2 parts ] (2014). V.D. Bazylevych, R.V. Pikus, N.V. Prykaziuk and others, V.D. Bazylevych (Ed.), Kyiv: Lohos. (in Ukrainian)

World federation of insurance intermediaries. Who are insurance intermediaries. Retrieved from: https://www.wfii.o

Переглядів статті: 243
Завантажень PDF: 354
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Балицька, М., & Бондарчук, Д. (2022). РОЛЬ ПРЯМИХ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-56
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ