СОЦІАЛЬНА ВРАЗЛИВІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ДЕФІНІЦІЇ, ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

  • Наталія Андрусишин ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-2673-3347
Ключові слова: соціальна вразливість, соціальна безпека, ризик соціальної вразливості, фактори вразливості, соціально-вразливі категорії населення

Анотація

Стаття присвячена висвітленню існуючих розумінь поняття соціальна вразливість населення, розгляду основних підходів до її дослідження та оцінювання. Встановлено співвідношення понять соціальна вразливість та соціальна безпека, як таких, що відображають причинно-наслідковий вплив ризиків на характеристики населення. Висвітлено поняття соціально-вразливих груп населення з позиції вивчення соціальної вразливості населення. Встановлено, що досі найбільш гострими проявами соціальної вразливості вважалися дискримінація, бідність та соціальна ізоляція. Розвинуто розуміння таких понять як фактори соціальної вразливості, ризики соціальної вразливості, ймовірність настання ризику. Представлено основні підходи до оцінювання соціальної вразливості населення. Найбільш поширеними для оцінювання вразливості визначено такі методи як: індексний, статистично-стохастичний та соціологічний.

Посилання

Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. Москва : Дело, 2003. 360 с.

Стожок Л.Г. Соціальна вразливість та її особливості в період кризи // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр.; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; редкол.: О.О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. Київ : КНЕУ, 2010. Спец. вип: Соціальнотрудові відносини: теорія та практика : у 3 т. Т. 2. С. 353–361.

Риндзак О. Соціальна вразливість населення та її понятійно-термінологічне забезпечення. Економіка та суспільство. 2021. № 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-79

Социально-уязвимые семьи России (региональный аспект): Монография / Под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.А. Ильяевой, канд. пед. наук, доц. Т.Н. Кузнецовой, канд. пед. наук М.Е. Поленовой. Белгород : ИПЦ «Политерра», 2003. 196 с.

Біль М. Концепція соціальної вразливості населення: ретроспектива формування та сучасні інтерпретації. Соціальна економіка. 2021. № 62. URL: https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/18236

Denysenko O. (2015). Resilience of the territory under big city influence: risks, vulnerability, new management approaches. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 73, 76–83. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2015.73.76-83

Макарова О.В. Пріоритети політики зниження соціальної вразливості. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 2 (30). С. 102–111. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2017.02.102

Knight F. (2003) Risk, uncertainty and profit. Moscow: Delo. (in Russian)

Stozhok L.H. (2010) Sotsialna vrazlyvist ta ii osoblyvosti v period kryzy [Social vulnerability and its features in crisis]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky : zb. nauk. pr., 2, 353–361. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Ryndzak O.T. (2021) Sotsialna vrazlyvist naselennja ta jiji ponjatijno-terminologhichne zabezpechennja [Social vulnerability of the population and its conceptual and terminological provision]. Ekonomika ta suspiljstvo, 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-79 (in Ukrainian)

Yljjaeva Y.A. (Ed.) (2003).Socyaljno-ujazvymыe semjy Rossyy (reghyonaljnyj aspekt) [Socially vulnerable families in Russia (Regional aspect)]. Belghorod: YPC «Polyterra». (in Russian)

Bil M. (2021) Koncepcija socialjnoji vrazlyvosti naselennja: retrospektyva formuvannja ta suchasni interpretaciji [Concept of the population social vulnerability: retrospective of formation and modern interpretations]. Socialjna ekonomika, 62. Retrieved from: https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/18236 (in Ukrainian)

Denysenko O. (2015) Resilience of the territory under big city influence: risks, vulnerability, new management approaches. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 73, 76–83. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2015.73.76-83

Makarova O.V. (2017) Priorytety polityky znyzhennja socialjnoji vrazlyvosti [Preiorities for social vulnerability reduction policy]. Demoghrafija ta socialjna ekonomika – Demography and Social Economy, 2(30), 102–111. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2017.02.102 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 396
Завантажень PDF: 465
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Андрусишин, Н. (2022). СОЦІАЛЬНА ВРАЗЛИВІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ДЕФІНІЦІЇ, ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-42
Розділ
ЕКОНОМІКА