ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ ЙМОВІРНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: управління, фінанси, підприємство, управлінський механізм, рух фінансових потоків, адаптивно-організаційний механізм управління

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням дослідження сутності, формування та практичної реалізації адаптивно-організаційного механізму управління на засадах ймовірнісного імовірнісного руху фінансових потоків підприємства. У дослідженні запропоновано науковий підхід на основі принципів для більш ефективного формулювання адаптивно-організаційного механізму управління підприємством. Визначено головні напрями розробки фінансової політики та засади інформаційної бази підприємства для комплексного впровадження у діяльність підприємства адаптивно-організаційного механізму управління. Проведено аналіз основних методів та головних виробничо-фінансових показників з яких виділено метод статистичного аналізу, що найбільш підходить для формування оптимальної взаємодії ймовірнісного руху фінансових ресурсів та адаптивно-організаційного механізму управління підприємства через запропоновані нами принципи та етапи їх реалізації. На підставі отриманих стохастичних характеристик процесу оцінки ймовірнісних характеристик фінансового потоку виявляється можливим формування й реалізація на практиці запропонованої нами моделі адаптивно-організаційного механізму управління.

Посилання

Бутко М.П. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 376 с.

Єрмошенко М.М. Фінансовий менеджмент : підручник. Київ : Кондор, 2011. 506 с.

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 366 с.

Кузнецова С.А. Фінансовий менеджмент : у схемах і таблицях : навч. посіб. Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2011. 178 с.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту : підручник. Київ : Академвидав, 2003. 416 с.

Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій : навч. посіб. Київ : Кондор, 2009. 854 с

Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент : підручник. Київ : Знання, 2008. 536 с.

Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник. Київ : Академвидав, 2003. 608 с.

Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент : підручник. Київ : Знання, 2013. 375 с.

Butko, M.P. (2016). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Kyiv : Centr uchbovoji literatury. (in Ukrainian)

Iermoshenko, M.M. (2011). Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv : Kondor. (in Ukrainian)

Kindratska, H.I. (2006). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Kyiv : Znannya. (in Ukrainian)

Kuznetsova, S.A. (2011). Finansovyi menedzhment [Financial management]. Dnipropetrovsk : Dnipropetr. un-t im. A. Nobelia. (in Ukrainian)

Kuzmin, O.Ye., & Melnyk, O.H. (2013). Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Kyiv : Akademvydav. (in Ukrainian)

Osovska, H.V., & Osovskyi, O.A. (2009). Menedzhment orhanizatsii [Management of organizations]. Kyiv : Kondor. (in Ukrainian)

Poddierohin, A.M. (2008). Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv : Znannia. (in Ukrainian)

Khmil, F.I. (2003). Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Kyiv : Akademvydav. (in Ukrainian)

Sheludko, V.M. (2008). Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv : Znannia. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 125
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Левицький, В. (2022). ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ ЙМОВІРНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-49
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ