ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ СУТНОСТІ, ПРОБЛЕМ ТА НАСЛІДКІВ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: банкрутство, криза, наслідки банкрутства, неплатоспроможність, боржник, підприємство-банкрут

Анотація

Підприємство займає важливу позицію в економіці країни та вирішенні соціальних проблем на різних рівнях. За допомогою підприємництва наповнюються державний та місцеві бюджети, розвивається економіка країни та господарські відносини у всіх сферах діяльності. Однак в економічних умовах сучасного світу все частіше настають ситуації, в яких компанії втрачають здатність виконувати свої зобов’язання і стикаються з таким явищем як банкрутство. З цією проблемою стикається і вітчизняний бізнес – діяльність українських підприємств в умовах постійних економічних криз змушує власників бізнесу постійно адаптуватися до можливих негативних економічних змін. Інколи трапляється, що організації не можуть відповідати бюджетним та податковим законодавчо визначеним умовам ведення бізнесу, через що підприємства стикаються з банкрутством. Саме становище банкрутства є частиною ринкових відносин, під час якого виявляються неконкурентоспроможні підприємства. На підприємствах гостро постало питання фінансової діагностики підприємства й запобігання кризового стану, інколи й банкрутства. Такі явища на підприємствах можуть бути викликані різними чинниками: і нестабільною економічною ситуацією в країні, і змінами в законодавстві, і недбалістю керівництва. Ефективне управління за допомогою усвідомлення сутності, причин та правових нюансів банкрутства допоможе зменшити вплив зовнішніх факторів або спрогнозувати його настання.

Посилання

Абрамова А.С., Духніч О.В. Основні причини банкрутства підприємств України та заходи по запобіганню їх неплатоспроможності. Молодий вчений. 2017. № 11 (51). C. 1092–1095. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/262.pdf (дата звернення: 20.01.2022).

Белікова Т.В., Воробйова А.А. Еволюція законодавства про банкрутство в Україні. Бізнесінформ. 2021. № 4. C. 54–59.

Грицюк Е.О. Причини виникнення банкрутства в сучасних підприємствах. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2018. № 4 (72). C. 42–53. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2018/v4/5.pdf (дата звернення: 25.01.2022).

Єпіфанова І.М. Банкрутство підприємств: спектр невирішених проблем. Економіка: реалії часу. 2017. №1 (29). С. 55–63. URL: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/4780/1/55.pdf (дата звернення: 25.01.2022).

Кодекс України з процедур банкрутства (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 19, ст. 74. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (дата звернення: 25.01.2022).

Новий кодекс про банкрутство запрацював: що він змінює для власників, топменеджерів і фізосіб URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/24/652903/ (дата звернення: 25.01.2022).

Рейтинг країн щодо сприятливості умов ведення бізнесу. URL: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings (дата звернення: 25.01.2022).

Рудика В.І., Великий Ю.М., Зьома О.Д. Економічна сутність поняття «банкрутство»: причини виникнення та наслідки на підприємстві. Економіка та управління підприємствами. 2018. № 18. C. 127–133.

Сукрушева Г.О., Папуцин В.М. Причини та наслідки банкрутства вітчизняних підприємств у сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2017. № 9. C. 682–686. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/116.pdf (дата звернення: 25.01.2022).

Через пандемію понад 10% малих і середніх підприємств в Україні опинилися на межі банкрутства й незабаром підуть із бізнесу – ПРООН. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/706303.html

Global bankruptcy report. URL: https://www.dnb.com/perspectives/finance-credit-risk/global-bankruptcy-report.html

Abramova A.S., Dukhnich O.V. (2017) Osnovni prychyny bankrutstva pidpryiemstv Ukrainy ta zahody po zapobihanniu yikh neplatospromozhnosti [The main reasons for the bankruptcy of Ukrainian enterprises and measures to prevent their insolvency]. Molodyi vchenyi [Young scientist] (electronic journal), vol. 11, no. 51, pp. 1092−1095. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/262.pdf (accessed 20 January 2022).

Belikova T.V., Vorobiova A.A. (2021) Evoliutsiia zakonodavstva pro bankrutstvo v Ukraini [Evolution of bankruptcy legislation in Ukraine]. Business inform, vol. 4, pp. 54–59.

Hrytsiuk E.O. (2018) Prychyny vynyknennia bankrutstva v suchasnykh pidpryiemstvakh [Reasons for blaming bankruptcy in current enterprises]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky [Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences] (electronic journal), vol. 4, no. 72, pp. 42−53. Available at: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2018/v4/5.pdf (acсessed 25 January 2022).

Yepifanova I.M. (2017) Bankrutstvo pidpryiemstv: spektr nevyrishenykh problem. [Bankruptcy of enterprises: a range of unresolved issues]. Ekonomika: realii chasu [Economics: the realities of time] (electronic journal), vol. 1, no. 29, pp. 55−63. Available at: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/4780/1/55.pdf (aсcessed 25 January 2022).

Kodeks Ukrainy z protsedur bankrutstva (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2019, №19, st. 74. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (accessed 25 January 2022).

Novyi kodeks pro bankrutstvo zapratsiuvav: shcho vin zminiuie dlia vlasnykiv, topmenedzheriv i fizosib. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/24/652903/ (accessed 25 January 2022).

Reitynh krain shchodo spryiatlyvosti umov vedennia biznesu. Available at: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings (accessed 25 January 2022).

Rudyka V.I., Velykyi Yu.M., Zoma O.D. (2018) Ekonomichna sutnist poniattia «bankrutstvo»: prychyny vynyknennia ta naslidki na pidpryiemstvi [The economic essence of the concept of «bankruptcy»: the causes and consequences of the enterprise]. Economics and enterprise management, vol. 18, pp. 127−133.

Sukrusheva G.O., Paputsyn V.M. (2017) Prychyny ta naslidky bankrutstva vitchyznianykh pidpyiemstv u suchasnykh umovakh. [Causes and consequences of bankruptcy of domestic enterprises in modern conditions]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society] (electronic journal), vol. 9, pp. 682−686. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/116.pdf (accessed 25 January 2022).

Cherez pandemiiu ponad 10% malykh i serednikh pidpryiemstv v Ukraini opynylysia na mezhi bankrutstva y nezabarom pidut iz biznesu – PROON. Available at: https://ua.interfax.com.ua/news/general/706303.html (accessed 25 January 2022).

Global bankruptcy report. Available at: https://www.dnb.com/perspectives/finance-credit-risk/global-bankruptcy-report.html (accessed 25 January 2022).

Переглядів статті: 258
Завантажень PDF: 195
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Михальчук, Л., & Кущ, В. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ СУТНОСТІ, ПРОБЛЕМ ТА НАСЛІДКІВ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-30
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ