МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові слова: соціальне підприємництво, фінансові інструменти, фінансові ресурси, залучення коштів, нетворкінг, краудфандинг, гранті, бізнес-ангели, філантропи, фандрайзинг, доступність

Анотація

Соціальне підприємництво є порівняно новий вид діяльності для української економіки, тому він потребує розробки умов та механізмів підтримки, що не лише дозволяє вирішити соціальні проблеми у суспільстві, а й стимулює громадянську активність. Фінансування соціальних підприємств грає важливу роль у покращені рівня якості життя населення країни. Якщо збільшується соціальна відповідальність, зростають показники соціального розвитку держави, зменшується рівень безробіття, то це свідчить про ефективність фінансування соціальних підприємств. У статті проведено аналіз використання фінансових інструментів розвитку соціального підприємництва, які розподілені за типами інвесторів, що висувають різні фінансові вимоги, та надано аналіз поняття «соціальне підприємництво» як виду підприємницької діяльності, який поступово набирає популярності та більшість підприємців починає розвиватися у цьому напрямку. Для створення будь-якого бізнесу, в тому числі і соціального, потрібне фінансування. Тому у статті досліджуються джерела отримання фінансових ресурсів: інвестиції засновників, доходи від власної підприємницької діяльності, прибуток; кредитні ресурси, гранти, фандрайзинг, краудфандинг, бізнес-янголи, філантропія; нетворкінг; нематеріальна підтримка партнерів, субсидії, інші джерела фінансування. В процесі дослідження було використано первинні методи – збір інформації, вивчення джерел, спостереження та вторинні методи – аналіз отриманих результатів, їх якісний аналіз та си¬стематизація. Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретико-методологічних положень залучення фінансових ресурсів для розвитку соціального підприємництва в частині систематизації фінансових інструментів, що використовуються й в міжнародній практиці. Практична значимість результатів дослідження полягає у виявленні слабкого використання нових фінансових інструментів, що застосовуються в українській практиці для розвитку соціального підприємництва.

Посилання

Про соціальні послуги Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text.

Смачило В.В., Халіна В.Ю. Соціальне підприємництво як прогресивний напрям євроінтеграційного розвитку України. URL: https://core.ac.uk›download

European Commission.Growth. Sectors of the Social economy in the EU: Social enterprises. URL: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en.

Thematic guidance on Social Economy and Social Enterprises from the Directorate-General for Regional Policy. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2014/thematic-guidance-fiche-social-economy-and-social-enterprises-thematic-objective

Юрченко Е., Соціальне підприємство - для кого і для чого. URL: https://blog.liga.net/user/kyurchenko/article/32142

Actual problems of financing social entrepreneurship. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-finansirovaniya-sotsialnogo-predprinimatelstva

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15, ст.356

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Як створити соціальний бізнес і не прогоріти. URL: https://delo.ua/business/jak-znajti-finansuvannja-dlja-svogo-socialnogo-p-358797

Фесенко І.А. Кредитне забезпечення відтворення основного капіталу підприємств малого та середнього бізнесу. Ефективна економіка. 2016. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4827

Кредитування соціальних підприємств в рамках співпраці з WNISEF. URL: https://kredobank.com.ua/business/malomu-ta-serednomu-biznesu/kredyty/kredytuvannya-socialnykh-pidpryiemstv-v-ramkakh-spivpraci-z-wnisef

Закон України Про лізинг // від 14.01.99 р. N 394-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20

Чернявська О.В. Соколова А.М. Фандрайзинг : Навчальний посібник. Київ : Алерта, 2015.

Михальчук Л.В., Сипало О.М. Вітчизняний краудфандинг: проблеми та перспективи. Вісник ЖДТУ. 2015. № 1(71). С. 11–14. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-234-238.

Вольф О., Хто такі «бізнес-ангели» і як вони можуть допомогти у залученні коштів для вашого проєкту? URL: http://cd-platform.org/library/statti/2286-khto-taki-bizn...lia-vashoho-proiektu

Гембарська М. Бізнес-ангели як джерело інвестування (2011) Матеріали 69 студентської науково-технічної конференції «Підприємництва та перспективних технологій» (Львів, 17–21 жовтня 2011 р.). Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2011. С. 89–90.

Малойван В.В. Інвестування бізнес-ангелами інноваційних проектів в Україні. Право та інноваційне суспільство. 2015. № 1 (4). С. 49–53. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10184

Филантропия как бизнес. URL: https://pbwm.ru/articles/filantropiya-kak-biznes

Гранти. URL: https://fts.khadi.kharkov.ua/ru/studentam/granty

Інформація про відкриті гранти. URL: http://zrda.org/grants/

Pro sotsialni posluhy. Zakon Ukrayiny [About social services. Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text.

Smachylo V., Khalina V. (2017) Sotsialne pidpryyemnytstvo yak prohresyvnyy napryam yevrointehratsiynoho rozvytku Ukrayiny [Social entrepreneurship as a progressive direction of European integration development of Ukraine] Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/83143882.pdf .

Yevropeyska komisiya. Zrostannya. Sektory sotsialnoyi ekonomiky v ES: Sotsialni pidpryyemstva [European Commission. Growth. Sectors of the Social economy in the EU: Social enterprises.] Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en.

Tematychnyy posibnyk: sotsialna ekonomika ta sotsialni pidpryyemstva (tematychna tsil 9) [Thematic Guidance Fiche: Social Economy and Social Enterprises (Thematic objective 9)] Retrieved from: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2014/thematic-guidance-fiche-social-economy-and-social-enterprises-thematic-objective.

Yurchenko E. Sotsialne pidpryyemstvo – dlya koho i dlya choho [Social enterprise – for whom and for what]. Retrieved from: https://blog.liga.net/user/kyurchenko/article/3214.

Aktualnye problemy finansirovaniya sotsialnogo predprinimatelstva [Actual problems of financing social entrepreneurship]. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-finansirovaniya-sotsialnogo-predprinimatelstva

Tsyvilnyy kodeks Ukrayiny vid 16.01.2003 r. № 435-IV [Civil Code of Ukraine of January 16, 2003 № 435-IV] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Hospodarskyy kodeks Ukrayiny vid 16.01.2003 r. № 436-IV [Economic Code of Ukraine of January 16, 2003 № 436-IV] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Yak stvoryty sotsialnyy biznes i ne prohority [How to create a social business and not burn out] Retrieved from: https://delo.ua/business/jak-stvoriti-socialnij-biznes-i-ne-progoriti-10-356710/.

Fesenko I. (2016) Kredytne zabezpechennya osnovnoho kapitalu pidpryyemstv maloho ta serednoho biznesu [Credit provision for renovation of the small and medium-sized enterprices fixed assets]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 3. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4827 [in Ukrainian].

Kredytuvannya sotsialnykh pidpryyemstv v ramkakh spivpratsi z WNISEF [Lending to social enterprises in cooperation with WNISEF] Retrieved from: https://kredobank.com.ua/business/malomu-ta-serednomu-biznesu. kredyty/kredytuvannya-socialnykh-pidpryiemstv-v-ramkakh-spivpraci-z-wnisef

Zakon Ukrayiny Pro lizynh // vid 14.01.99 r N 394-XIV [Law of Ukraine about financial leasing] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20

Chernyavska O., Sokolova A. (2015) Fandrayzynh : Navchalnyy posibnyk [Fundraising: manual]. Retrieved from: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/.pdf [in Ukrainian].

Mykhalchuk L., Sypalo O. (2015) Vitchyznyanyy kraudfandynh: problemy ta perspektyvy [Domestic crowdfunding: problems and prospects]. Visnyk ZHDTU – Bulletin of ZhSTU, 1(71), 11–14.

Vol'f O. Khto taki «biznes-anhely» i yak vony mozhut dopomohty u zaluchenni koshtiv dlya vashoho proyektu [Who are the "business angels" and how can they help raise funds for your project]. Retrieved from: https://cd-platform.org/library/statti/2286-khto-taki-bizn...lia-vashoho-proiektu [in Ukrainian].

Hembarska M. (2011) Biznes–anhely yak dzherelo investuvannya [Business angels as a source of investment]. Materialy 69 student·skoyi naukovo–tekhnichnoyi konferentsiyi «Pidpryyemnytstva ta perspektyvnykh tekhnolohiy»- Proceedings of the 69th student scientific and technical conference "Entrepreneurship and advanced technologies" (Lviv, October 17-21st, 2011). (pp. 89-90). Lviv: Natsionalnyy universytet "Lvivska politekhnika" [in Ukrainian].

Maloyvan V.V. (2015) Investuvannya biznes-anhelamy innovatsiynykh proektiv v Ukrayini [Business angels investing in innovative projects in Ukraine]. Pravo ta innovatsiyne suspilstvo- Law and innovation society, 1, 49-53. Retrieved from: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10184/1/Maloivan_49-53.pdf [in Ukrainian].

Filantropiya kak biznes [Philanthropy as a business]. Retrieved from: https://pbwm.ru/articles/filantropiya-kak-biznes [in Russian].

Hranty [Grants]. Retrieved from: https://fts.khadi.kharkov.ua/ru/studentam/granty//

Informatsiya pro vidkryti hranty [Information about open grants]. Retrievied from: http://zrda.org/grants/.

Переглядів статті: 424
Завантажень PDF: 500
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Михальчук, Л., & Бендюг, Є. (2021). МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-56
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ