КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ ТА САЙТІВ ПОСЛУГ В ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ

Ключові слова: інтернет-магазин, сайт послуг, SEO-просування, PPC-просування, юзабіліті оптимізація, компаративний аналіз

Анотація

У статті досліджено відмінності органічного та неорганічного просування інтернет-магазинів та сайтів послуг. Виділено основні типи вебресурсів. Проаналізовано сучасні тренди та тенденції SEO- та PPC-просування, зокрема збільшення частки голосового пошуку, а також орієнтацію на технологію E-T-A. Окреслено важливість релевантності контенту вебсторінок пошуковим запитам споживачів. Проведено комплексний та деталізований компаративний аналіз SEO-, PPC-просування та юзабіліті оптимізації онлайн-магазинів та сайтів послуг. Доведено вагомість конверсії та цінності конверсії як показника ефективності маркетингових заходів. Виявлено, що трафікові технології просування є важливішими для сайтів послуг, ніж для інтернет-магазинів. Визначено необхідність орієнтації на принципи омніканальності трафіку, а також підтримки позитивної репутації в онлайн-середовищі серед інших вебресурсів.

Посилання

Андросович А. Побідаш І. Стратегія просування інтернет-магазину «Beauty Store Ukraine» : дипломний проект. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Київ, 2021. С. 19–23. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42752/3/Androsovych_bakalavr.pdf

Архипова Є. О. Інтернет-комунікації як інструмент посилення ефективності управління інтернет-магазином. Молодий вчений. 2018. № 12 (64). С. 579–582. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30271

Дикаленко Д. Д. Розробка та просування інтернет-магазину на базі онлайн-каталогу TecDoc : пояснювальна записка до атестаційної роботи. Харківський національний університет радіоелектроніки. Харків, 2021. С. 61. URL: https://openarchive.nure.ua/handle/document/16682

Дослідження ринку SEO – опитування топових SEO агенцій. Plerdy Blog, 2021. URL: https://www.plerdy.com/ua/blog/seo-market-research-survey/

Коцофане О. Актуальні тренди SEO на 2022 рік: 10 важливих тенденцій для покращення пошукової оптимізації. Webpromo Блог, 05.11.2021. URL: https://web-promo.ua/ua/blog/aktualnye-trendy-seo-na-2022-god-10-vazhnyh-tendencij-dlya-uluchsheniya-poiskovoj-optimizacii/

Кривенко Д. В., Кияниця Є. О. Роль та значення SEO-оптимізації для просування товарів та послуг. Журналістика та реклама: вектори взаємодії: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції. Київський національний торговельно-економічний університет. Київ, 19.03.2020. С. 152. URL: http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/6234/document.pdf#page=152

Орлова В. М., Бушмакіу О. В. Просування інтернет-магазину рекламними методами. Економічний простір. 2021. № 170. С. 69–74. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/170-12

Разумов Д. Просування інтернет-магазинів і сайтів послуг: в чому відмінності? About Marketing Blog, 05.09.2019. URL: https://aboutmarketing.info/internet-marketynh/seo/prosuvannya-internet-mahazyniv-i-saytiv-posluh-v-chomu-vidminnosti/

Хрупович С. Є. Інструменти Інтернет-маркетингу, які є ефективними під час просування продукції промисловими підприємствами. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. С. 204–208. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/39-12.pdf&ved=2ahUKEwi43OLMl-n2AhWBrosKHaxqBFgQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw1lDkKVAjzjvjH7dYgGwWKR

Davis A., Kenyon J., Cooley J. E-Commerce SEO Strategies: Mastering the Art of Online Retail. E-Commerce SEO Strategies, 2013, Catalyst Online LLC, P. 32. URL: https://www.catalystdigital.com/wp-content/uploads/E-CommerceSEOStrategies-Catalyst.pdf

Husain T., Sani A., Ardhiansyah M., Wiliani N. Online Shop as an interactive media information society based on search engine optimization (SEO). International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT), Volume 7, Issue 3, March 2020, P. 53–57. URL: https://www.researchgate.net/publication/340298216_Online_Shop_as_an_interactive_media_information_society_based_on_search_engine_optimization_SEO

SEO в цифрах: актуальна статистика, яку корисно знати в 2021 році. WEB DEV & SEO Блог. URL: https://webdevandseo.com.ua/seo-in-2021-year/

SEO-оптимізація в 2021 році: ТОП 7 трендів просування сайтів. Light Spider SEO Blog. Харків, 26.11.2021. URL: https://lightspider.net/seo-optimizatsiya-v-2021-godu-top-7-trendov-prodvizheniya-saytov/

UK Online Shopping and E-Commerce Statistics for 2017. Nasdaq, 14.03.2017. URL: https://www.nasdaq.com/articles/uk-online-shopping-and-e-commerce-statistics-2017-2017-03-14

Androsovych A., Pobidash I. (2021) Stratehiia prosuvannia internet-mahazynu «Beauty Store Ukraine» [Beauty Store Ukraine online promotion strategy]: diploma project. Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnicheskyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho» – National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». Kyiv, pp. 19–23. Available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42752/3/Androsovych_bakalavr.pdf (in Ukrainian)

Arkhipova E.A. (2018) Internet-komunikatsii yak instrument posylennia efektyvnosti upravlinnia internet-mahazynom [Internet communication as a tool to enhance the effectiveness of online store management]. Molodyi vchenyi – Young scientist, no. 12 (64), pp. 579–582. Available at: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30271 (in Ukrainian)

Dykalenko D. D. (2021) Rozrobka ta prosuvannia internet-mahazynu na bazi onlain-katalohu TecDoc [Development and promotion of an online store based on the online catalog TecDoc]: explanatory note to the certification work. Kharkivskyi natsionalnyi universytet radioelektroniky – Kharkiv National University of Radio Electronics. Kharkiv. P. 61. Available at: https://openarchive.nure.ua/handle/document/16682 (in Ukrainian)

Plerdy Blog (2021) Doslidzhennia rynku SEO – opytuvannia topovykh SEO ahentsii [SEO market research – a survey of top SEO agencies]. Available at: https://www.plerdy.com/ua/blog/seo-market-research-survey/ (in Ukrainian)

Kotsofane O. (2021) Aktualni trendy SEO na 2022 rik: 10 vazhlyvykh tendentsii dlia pokrashchennia poshukovoi optymizatsii [Current SEO Trends for 2022: 10 Important Trends for Improving Search Engine Optimization]. Webpromo Bloh [Webpromo Blog] (website). Available at: https://web-promo.ua/ua/blog/aktualnye-trendy-seo-na-2022-god-10-vazhnyh-tendencij-dlya-uluchsheniya-poiskovoj-optimizacii/ (in Ukrainian)

Kryvenko D.V., Kyianytsia Ye.O. (2020) Rol ta znachennia SEO-optymizatsii dlia prosuvannia tovariv ta posluh [The role and importance of SEO-optimization for the promotion of goods and services]. Proceeding of the Zhurnalistyka ta reklama: vektory vzaiemodii – Journalism and advertising: vectors of interaction: thesis of the II international scientific-practical conference. Kyiv National University of Trade and Economics. Kyiv. Available at: http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/6234/document.pdf#page=152 (in Ukrainian)

Orlova V.M., Bushmakiu O.V. (2021) Prosuvannia internet-mahazynu reklamnymy metodamy [Promotion of the online store by advertising methods]. Ekonomichnyi prostir – Economic space. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/170-12 (in Ukrainian)

Razumov D. (2019) Prosuvannia internet-mahazyniv i saitiv posluh: v chomu vidminnosti? [Promotion of online stores and service sites: what are the differences?]. About Marketing Blogh [About Marketing Blog] (website). Available at: https://aboutmarketing.info/internet-marketynh/seo/prosuvannya-internet-mahazyniv-i-saytiv-posluh-v-chomu-vidminnosti/ (in Ukrainian)

Khrupovych S. Ye. (2019) Instrumenty Internet-marketynhu, yaki ye efektyvnymy pid chas prosuvannia produktsii promyslovymy pidpryiemstvamy [Internet marketing tools that are effective in promoting products by industrial enterprises]. Proceeding of the Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Khmelnytsky National University. Khmelnytsky: Economic Sciences, pp. 204–208. Available at: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/39-12.pdf&ved=2ahUKEwi43OLMl-n2AhWBrosKHaxqBFgQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw1lDkKVAjzjvjH7dYgGwWKR (in Ukrainian)

Davis A., Kenyon J., Cooley J. E-Commerce SEO Strategies: Mastering the Art of Online Retail. E-Commerce SEO Strategies, 2013, Catalyst Online LLC. P. 32. Available at: https://www.catalystdigital.com/wp-content/uploads/E-CommerceSEOStrategies-Catalyst.pdf

Husain T., Sani A., Ardhiansyah M., Wiliani N. Online Shop as an interactive media information society based on search engine optimization (SEO). International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT), Volume 7, Issue 3, March 2020. P. 53–57. Available at: https://www.researchgate.net/publication/340298216_Online_Shop_as_an_interactive_media_information_society_based_on_search_engine_optimization_SEO

WEB DEV & SEO Blog (2021) SEO v tsyfrakh: aktualna statystyka, yaku korysno znaty v 2021 rotsi. [SEO in numbers: current statistics that are useful to know in 2021]. Available at: https://webdevandseo.com.ua/seo-in-2021-year/ (in Ukrainian)

Light Spider SEO Blog (2021) SEO-optymizatsiia v 2021 rotsi: TOP 7 trendiv prosuvannia saitiv [SEO-optimization in 2021: TOP 7 trends in site promotion]. Kharkiv, 26.11.2021. Available at: https://webdevandseo.com.ua/seo-in-2021-year/ (in Ukrainian)

UK Online Shopping and E-Commerce Statistics for 2017. Nasdaq, 14.03.2017. Available at: https://www.nasdaq.com/articles/uk-online-shopping-and-e-commerce-statistics-2017-2017-03-14

Переглядів статті: 281
Завантажень PDF: 189
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Зіньцьо, Ю., & Зінькова, С. (2022). КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ ТА САЙТІВ ПОСЛУГ В ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-28
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають