УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: людський капітал, управління, організаційно-економічний механізм, інноваційне підприємство, модель

Анотація

Сучасна концепція конкурентоспроможності стосується не лише розвитку та впливу матеріальних ресурсів на економічне розширення окремих економічних одиниць або більших структур, таких як регіони. У літературі з цього питання припускається, що соціально-економічний успіх залежить насамперед від нематеріальних факторів, а саме від знань та інновацій – людського капіталу. Нині правильному розвитку людського капіталу приділяють велику увагу як практики, так і теоретики. Стверджується, що якість цього капіталу визначає економічну експансію суб’єктів, причому не тільки успішних сфер, а й тих, які потребують виходу із стагнації чи колапсу. Однак слід зазначити, що розвиток цього унікального ресурсу зумовлений багатьма макро-, мезо- та мікроекономічними факторами. Дана стаття відповідає потребам ринку у сфері управління процесами розвитку людського капіталу. У дослідженні розглядаються як відомі питання, так і ті, що становлять значний новий предметний внесок у сферу представлених знань. Теми, висвітлені в статті, є цінним джерелом знань як для практиків, так і для теоретиків, які займаються вищезгаданими проблемами. У статті визначено ключові завдання розвитку людського капіталу вітчизняних підприємств. Проведено порівняльний аналіз інноваційного та традиційного підходів до управління людським капіталом. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм управління людським капіталом підприємства в умовах інноваційної економіки. Метою статті є теоретико-методичне обґрунтування методичних підходів до формування організаційно-економічного механізму управління людським капіталом підприємства.

Посилання

Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами. Підручник. Київ : Київський національний економічний університет, 2013. 466 с.

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація роботи кадрової служби підприємства : навч. посібник. Київ : Професіонал, 2011. 304 с.

Прохоровська С.А. Компетентнісний підхід в управлінні персоналом. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Тернопіль : Економічна думка, 2018. C. 86–90.

Petrova I.L. (2013) Strategic management of human resources. Textbook. Kyiv: Kyiv National University of Economics.

Balabanova L.V., Sardak O.V. (2011) Organization of the personnel service of the enterprise: textbook manual. Kyiv: Professional.

Prokhorovska S.A. (2018) Competence approach in personnel management. Regional aspects of development of productive forces of Ukraine. Ternopil: Economic Thought.

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 539
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Азарова, А., Остапчук, Я., & Пугач, В. (2022). УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-24
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ